Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Et framtidsrettet og bærekraftig betalingssystem for kollektivtransport

Alternativ tittel: A future-proof and sustainable payment system for public transport

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

309392

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Korona-pandemien har aktualisert behovet for et billettsystem som er mer tilpasset sporadisk reisende. Dette har blitt diskutert i media gjennom hele pandemien. Betalingsmodeller for lokal kollektivtransport består gjerne av en sonestruktur, enkeltbilletter og periodebilletter, samt sosiale rabatter. Til tross for nye betalingsløsninger og teknologiske muligheter, har selve betalingsmodellen stort sett stått fast i mange tiår. Dagens modeller har en rekke svakheter: - En kort, sonekryssende kollektivreise kan være svært dyr, mens en lang reise innenfor samme sone kan være svært billig. - Periodebilletter gjør at en ekstra reise oppleves gratis. Samtidig er rushperiodene dyre å betjene for kollektivselskapene. Det blir et stort misforhold mellom den lave prisen på rushtidsreisen og den høye kostnaden ved å produsere den. - Utenom rush er det motsatt. Da reiser flere med enkeltbilletter, samtidig som det er mer ledig kapasitet. Det oppstår et misforhold mellom høy billettpris og lav marginal produksjonskostnad. - Månedskortholdere sparer ingenting på å arbeide hjemmefra eller å velge sykkel en gang iblant. - For dem som kunne valgt kollektivtransport innimellom, er det motsatt: Høy enkeltbillettpris gjør det avskrekkende dyrt å la bilen stå. - Teknologi kan brukes til å gi en riktigere pris for kollektivreisen. Hvis systemet observerer hvor passasjeren går på og av, kan det beregnes en pris for strekningen som er medgått. Prisen bestemmes av ev. sosiale rabatter og av andre regler, som en maksimalpris per måned. - Dagens betalingsmodeller er lite egnet for nye transportformer. Et digitalisert, fremtidsrettet betalings- og takstsystem bør bidra til mer sømløs betaling, motivere til mer bærekraftig reiseatferd og være enklere og mer rettferdig i bruk. BillSmart skal utmeisle og teste alternative betalingssystemer og kartlegge effektene på inntektsstrømmer og reiseatferd. Dette skal gjøres gjennom pilotering og testing av nye takstsystemer. Siden tildeling av prosjektet i våren 2020 har prosjektgruppen jobbet med å få en felles forståelse for den eksisterende litteraturen om billetteringssystemer og reiser. Videre har prosjektet jobbet frem en previsualiseringsverktøy (https://nybetaling.kolumbus.no/) for å visualisere alternativer til dagens modell. Kolombus har presentert denne på Kollektivkonferansen 2020 (20.november 2020). Kolumbus har sammen med utviklerselskapet Netpower AS jobbet med teknologi for automatisk registrering av reiselengde ved hjelp av smarttelefon og posisjonsdata fra bussene, og har en prototype klar til testing nå. Prosjektet er et samarbeid mellom Kolumbus, Viken fylkeskommune og Transportøkonomisk institutt. Prosjektet løper fra 2020 til våren 2023.

De siste årene har betalingsmåten for kollektivtransport gått fra kontanter og papirbilletter til betaling via smartkort og smarttelefon. Men selv om teknologien har endret seg mye, har selve betalingsmodellen stått fast. Og dagens modell med soneinndeling og periode-/enkeltbilletter har en rekke svakheter, og er heller ikke egnet for nye transportformer som er i emning. Et mer digitalisert takstsystem som i større grad enn i dag registrer hvor mye hver person reiser kan gi større inntekter, motivere til mer bærekraftig reiseatferd og være enklere og mer rettferdig i bruk. Målet for prosjektet er å gi et godt beslutningsgrunnlag for å modernisere betalingsmodellen for kollektivtransport. Det er i liten grad utviklet og testet ut alternative betalingsprinsipper og mer gjennomgripende digitale teknologier. Prosjektet skal sikre at alternative systemer utmeisles og testes, og at vi forstår hvilke effektene endringene kan få på inntektsstrømmer og reiseatferd. For å innhente denne kunnskapen trengs en kombinasjon av grundige økonomiske analyser, brukerinvolverende designmetodikk og forskningsbaserte pilottester. Dette danner grunnlaget for prosjektet, som består av følgende fem arbeidspakker: 1) Økonomiske analyser av nåsituasjon ved hjelp av data fra billettsalg, passasjer-tellinger, spørreundersøkelser og litteratur. 2) Utvikling av nye prinsipielle modeller for betaling ved hjelp av brukerinvolvering, atferdsøkonomi, design og relevant teknologi. 3) Utvikle fungerende prototyper som kan muliggjøre testing av de ulike betalingskonseptene 4) Gjennomføre omfattende pilottester med reell betaling i Ruter og Kolumbus sine regioner 5) Analysere data fra testene, konkludere og anbefale.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon