Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøykasse for klimatilpasning av boliger

Alternativ tittel: Climate adaptation of houses- A toolbox

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektnummer:

309400

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Fagområder:

En av de viktigste nasjonale konsekvensene av de globale klimaendringene vil være høyere temperaturer, mer nedbør og mer intens nedbør (= mye regn på kort tid). Endringene vil ramme hele landet i større eller mindre grad, noe som kan forsterke de allerede store geografiske forskjellene i påkjenning som vi har i dag. Dette er fremtidsutsikter som også aktører i byggenæringen må ta inn over seg. Nyhetselementet i prosjektet ligger i å utvikle og implementere en verktøykasse for klimatilpasning av boligbygninger. Innovasjonen skal bidra til at det blir lettere å markedsføre og velge overordnede områdeløsninger, overvanns- og byggetekniske løsninger som er tilpasset de omgivelsene og det klimaet boligene skal oppføres i nå og i fremtiden. Prosjektidéen innebærer også å utvikle en forretningsmodell sammen med finans- og forsikring som vil gjøre valg av klimatilpasset bolig lønnsomt for både boligkjøper og for samfunnet. Verktøykassen som skal utvikles i prosjektet rettes mot boliger, men det er en ambisjon å kunne adoptere denne til andre bygningstyper på sikt. Verktøykassen vil brukes til å utarbeide dokumentasjon på oppfyllelse av kravene til klimatilpasning i byggteknisk forskrift (TEK17) og til å få fram relevant dokumentasjon for måloppnåelse i miljøsertifiseringssystemer som BREEAM-NOR og Svanemerket. Sist, men ikke minst vil en slik verktøykasse for en utbygger innebære færre reklamasjoner relatert til klimaskader på bygninger og mer attraktive boliger med hensyn på salg. Dette innovasjonsprosjektet er en viktig del av Norgeshus sin satsing for å tilpasse seg framtidens marked. Innovasjonen i dette prosjektet innebærer at bedriften kan tilby et mer fremtidsrettet og bedre produkt til kundene, gjennom å utarbeide en egen metode og ta i bruk verktøyet i bedriften og i våre boligprosjekter. Som en stor boligprodusent ønsker Norgeshus å være i forkant, og utvikle og selge boliger i tråd med framtidens behov.

En av de viktigste nasjonale konsekvensene av de globale klimaendringene vil være høyere temperaturer, mer nedbør og mer intens nedbør. Endringene vil ramme hele landet i større eller mindre grad noe som kan forsterke de allerede store geografiske forskjellene i påkjenning som vi har i dag. Boligprodusenter, materialleverandører, finans- og forsikringsaktører må alle planlegge, utvikle, markedsføre og selge produkter og løsninger som sikrer klimarobuste konstruksjoner med lang levetid for fremtidens boligkjøpere. Som en stor landsdekkende boligleverandør, kjenner vi i Norgeshus på klimautfordringene allerede i dag. Dagens bygningsregelverk omhandler ikke klimatilpasning som et eget punkt, men det vises til krav flere steder i lovverket. Lovverket er funksjonsbasert, og i det ligger det implisitt at tiltak skal klimatilpasses. Men det er opp til den enkelte byggherre/aktør å vise at bygget er godt nok rustet for klimaendringer. Her har byggenæringa lite å støtte seg til og vi må spørre oss om hva som er godt nok for dagens og fremtidens klima? Norgeshus vil svare på disse utfordringene og ønsker å være en innovatør i næringen gjennom utvikling av en verktøykasse for klimatilpasset bolig . Verktøykassen vil bestå av i) plan og overvanns modul ii) byggeteknikk modul samt iii) en forretningsmodul for å redusere risiko for skader på grunn av klimapåkjenninger. Nyhetselementet i prosjektet ligger i å utvikle og implementere en verktøykasse for klimatilpasning av boligbygninger. Innovasjonen skal bidra til at det blir lettere å markedsføre og velge overordnede områdeløsninger, overvanns- og byggetekniske løsninger som er tilpasset de omgivelsene og det klimaet boligene skal oppføres i nå og i fremtiden. Prosjektidéen innebærer også å utvikle en forretningsmodell sammen med finans- og forsikring som vil gjøre valg av klimatilpasset bolig lønnsomt for både boligkjøper og for samfunnet. Vi ønsker å markedsføre vårt framtidige produkt, ®Norgeshus klimatilpasset bolig.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena