Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Den samskapende kommune

Alternativ tittel: Co-creation in the local public sector

Tildelt: kr 6,0 mill.

Hvordan kan kommuner ta i bruk samskaping som metode for lokalsamfunnsutvikling? Innovasjonen i prosjektet handler om å ta i bruk alle ressursene i lokalsamfunnet og mobilisere disse til å delta i utviklingen av kommunen. Prosjektet er et samarbeid mellom Stad kommune (prosjekteier), Nordre Follo, Tinkr og forskere fra Telemarksforsking (prosjektleder) og Universitetet i Sørøst-Norge. Både Stad og Nordre Follo er nye kommuner fra 1.1.20. Dette gir et unikt mulighetsrom til å teste ut samskaping som en måte å utvikle lokalsamfunnet i ønsket retning. Kommunene skal jobbe systematisk med innovasjon innenfor satsingsområdene folkehelse, stedsutvikling og tjenesteinnovasjon. Innenfor tjenesteutvikling har Stad definert satsingsområdene «Fremtidens hjemmebaserte omsorg» og Nordre Follo «Trygg oppvekst». I konkrete innovasjonsprosjekt skal relevante aktører delta for sammen å finne nye måter å jobbe på for å skape et bedre samfunn for alle. Relevante aktører kan være engasjerte innbyggere, frivillig sektor og næringsliv. Forskningsaktivitetene i prosjektet er mangfoldige og er både knyttet til evaluering og observasjon av aktivitetene i prosjektet, måling og teoriutvikling. Aktivitetene i kommunene vil kontinuerlig spille tilbake på hypotesene og munne ut i en prosessmodell for samskaping. Tidligere forskning indikerer at forhold som tillit, stedsidentitet, optimisme, attraktivitet og kreativt klima har betydning for i hvilken grad man lykkes med samskaping. En viktig del av forskningsaktivitetene i prosjektet er derfor å gjennomføre målinger av disse faktorene. I tillegg til Nordre Follo og Stad vil en rekke kommuner involveres i prosjektet gjennom hele prosjektperioden. Følge- og sparringskommuner vil delta på erfaringsutvekslingsarenaer. Sparringskommuner er kommuner som har erfaring med og arbeider med samskaping. Træna, Øvre Eiker, Arendal, Sola er med som sparringskommuner. Følgekommuner er kommuner som ønsker å følge prosessen gjennom å lære mer om samskaping. Asker, Alver, Gloppen, Ullensvang, Sunnfjord, Ørsta, Giske og Vanylven er følgekommuner i prosjektet.

Nye Stad og nye Nordre Follo kommuner vil med dette FoU-prosjektet bli de første norske kommunene som gjennomfører samskaping på øverste nivå. Det innebærer å ta i bruk alle ressursene i lokalsamfunnet til å delta i utviklingen av sin kommune: til å sammen definere problem og mål, utvikle og teste nye ideer, og sette nye løsninger ut i livet. Ingen norske kommuner har ennå forsøkt denne tilnærmingen på hele lokalsamfunnsutviklingen. For å få til dette, kreves både kompetanse, kapasitet og evne til å etablere møteplasser, partnerskap og samhandling med et bredt spekter av aktører på ulike nivåer. Vi erkjenner at det er vanskelig, men tror at det er mulig dersom en tar inn over seg kompleksiteten i dette, og arbeider systematisk over tid med den stedlige samarbeids- og endringskulturen for å styrke faktorer som tillit, stedsidentitet, optimisme og risikovilje. Vi skal i prosjektet både 1) jobbe med å bygge en sterk og samskapende samarbeids- og endringskultur i hele kommunen og 2) forstå og analysere hvordan man lykkes med dette. Forskningen kobles tett til utviklingen og testingen i kommunen gjennom forskningsbaserte læringssløyfer. Forskningen vil i tillegg kobles tett til erfaringer gjort i andre kommuner. Samskaping av hele lokalsamfunnsutviklingen vil sette de nye kommunene i stand til å skape verdier på lang sikt, gjennom å utarbeide en ny prosessmodell for øverste nivå av samskaping, og til konkret verdiskapning på kort sikt, gjennom å gjennomføre prosesser og aktiviteter som øker sannsynligheten for å løse reelle behov og nå de overordnede samfunnsmålene til kommunen. Denne kombinasjonen av ulike verdiskapingsmål vil øke sannsynligheten for forskningsresultater og nye modeller som vil ha en reell nytteverdi både for Stad, Nordre Follo og andre aktører som ønsker å ta seg til øverste nivå av samskaping.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune