Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

The value of grid information in flow-based market clearing

Alternativ tittel: Verdien av nett informasjon i flytbasert markedsklarering

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektnummer:

309413

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Det Nordiske kraftmarkedet er I endring. En endring som påvirker alle markedsaktører og som kraftprodusenter, systemoperatører og markedsoperatører må være forberedt på. I tillegg til en økning I integrasjon av variabel fornybar kraftproduksjon så er overgangen til en flytbasert markedsklarering (flow-based market clearing, FBMC) den største endringen I markedet. Endringen I markedsklareringsprosedyre er I tråd med den europeiske modellen. Flytbasert markedsklarering innebærer en bedre representasjon av transmisjonssystemet I selve markedsklareringen. Dette fører til en bedre utnyttelse av den eksisterende transmisjonsinfrastrukturen. Overgangen kan ha en stor effekt på økonomien til markedsaktørene da tilstanden I transmisjonssystemet vil få økt effekt på kraftpriser og dette vil særlig påvirke vannkraftproduksjon som er avhengig av best mulig informasjon om fremtiden for å planlegge best mulig drift. Prosjektet Vannfly skal analysere effekten av å introdusere FBMC I det Nordiske kraftmarkedet for forskjellige aktører. En viktig del av prosjektet er å undersøke hvilket nivå av informasjon om transmisjonssystemet som er nødvendig for at markedsaktørene skal kunne agere rett på overgangen til FBMC for prisprognosering og driftsprosesser. I dette prosjektet vil SINTEF Energi videreutvikle og bruke en eksisterende prototyp markedsmodell som allerede kan brukes til langtids prisprognosering og som inkluderer en detaljert beskrivelse av Nordisk vannkraft samt transmisjonssystemet. Det skal også tilpasses en eksisterende operasjonell markedsmodell til å ta høyde for FBMC slik at aktører kan selv se på effekter av FBMC etter avslutningen av prosjektet. I løpet av den første delen av prosjektet har vi gjennomført en litteraturstudie, gjort en rekke analyser og organisert en rekke med prosjektmøter og workshops. I tillegg har prosjektet følget opp den pågående prosessen hos Nordic CCM, som jobber med implementering av FBMC i Norden. For å kunne gjennomføre analyser er eksisterende prototype modellverktøy (FanSi) tilpasset bruk av detaljert nettbeskrivelse og eksogen PTDF beskrivelse. I tillegg er det bestemt og spesifisert hvilken type beslutningsstøtteverktøy som skal videreutvikles i prosjekt å tilgjengeliggjøres for prosjektpartnerne for egne analyser. Analysene er gjennomført basert på et nordisk datasett som er utviklet sammen med andre forskningsprosjekter (FME HydroCen, IPN SumEffekt). Foreløpige resultater peker på en betydelig konsekvens av introduksjon av FBMC og en effekt av å hensynta detaljert nett i kortsiktig markedssimulering, mens verdien av nettbeskrivelse for den langsiktige strategiberegning er fortsatt er usikkert. Dette blir et av fokusområder for resten av prosjektet.

The Nordic power market undergoes a significant change, which all of the market stakeholders need to prepare for. One of the most important changes is the transition to a flow-based market clearing (FBMC), in line with the European target model. The project Vannfly aims to assess the effect of introducing FBMC in the Nordic power market and to ensure that project participants increase their competence on the new market clearing mechanism. An important part is to study effects of different levels of grid information. Furthermore, through workshops discussing FBMC implementation project participants can affect the implementation process of flow-based market clearing in the Nordic power markets through questions and requests to the process. Market stakeholders need to be part of the process to ensure that sufficient grid information is provided, so that FBMC is implemented in a way that market actors can act rationally. The project will use newly developed prototype models from SINTEF Energy Research to study the level of information from the grid operator that will be most useful for the actors in the energy market. If the analyses using a market model result in a suitable level of information (a level which gives improved model prediction results), the project aims to implement a prototype model to provide the possibility to study effects of FBMC more thoroughly after finalization of the project. A successful project will result in better understanding of the new market model and benefit the FBMC implementation by trying to ensure that the information provided by the grid operators is the information that the power producers require in their actions in the energy market.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi