Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

LIFEBOTS Exchange-Extended

Tildelt: kr 0,89 mill.

Hovedmålet med forsterkningsprosjektet LIFEBOTS Exchange-Extended (LEE) har vært å inkludere norske aktører i EU-prosjektet LIFEBOTS Exchange og å øke deltakelsen gjennom individuelle aktiviteter, eventer og kompetanseutvikling. LIFEBOTS Exchange er et Marie Sk?odowska-Curie Research And Innovation Staff Exchange prosjekt som gikk fra 2020-2025 (www.lifebots.eu), og var ledet av Professor i velferdsteknologi Artur SerranoInstitutt ved instittutet for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) på NTNU. Målet med dette prosjektet var å fremme tverrfaglig internasjonalt og tverrsektorielt samarbeid for å øke kunnskapen om robotteknologi. Prosjektet fokuserte på hvordan sosiale roboter kan inkluderes i folks liv, og hadde som formål å skape og videreutvikle kunnskap om sosiotekniske menneskelige robot-relasjoner som er kritiske for en vellykket menneske-maskin interaksjon. LIFEBOTS består av et kunnskapsnettverk for sosial robotikkforskning og -utvikling gjennom personalutveksling, ved å: (1) styrke kompetansen til relevante aktører med kunnskap fra ulike fagområder; (2) å bygge et trisektorialt nettverk som involverer akademia, industri og brukere av teknologi; og (3) opprette et varig nettverk forpliktet til jevnlig å fremme personalutveksling og koordinering av avansert formidling med tverrfaglige og tverrfaglige aktiviteter for å tiltrekke seg nytt personale til sine organisasjoner, dele kunnskap og gi synlighet til medlemmer utenfor nettverket.

Bærekraftig samarbeid – veien videre Norge går mot en stor eldrebølge, og helsevesenet står under stort press allerede i dag. Behovet for effektive og bærekraftige løsninger som forbedrer kvaliteten på omsorg og samtidig avlaster helsepersonell er dermed stort. Målet med Lifebots Exchange Extended (LEE) har vært å utvikle mer kunnskap om hvordan velferdsteknologi og robotikk kan bidra til å møte noen av utfordringene som denne sektoren står overfor. Aktivitetene: Minisecondments: styrket samarbeid og kunnskapsutveksling Utvekslingsprogrammet som innad i prosjektet var navngitt “minisecondments” utgjorde en sentral aktivitet i LEE-prosjektet. Partnere fra ulike organisasjoner fikk muligheten til å besøke hverandre og utforske ulike praksiser tilknyttet bruk av velferdsteknologi og robotikk i helsesektoren. Målet med utvekslingene var å fremme samarbeid og kunnskapsutveksling på tvers av sektorer, med aktører både i og utenfor akademia. Gjennom bred deltakelse sikret prosjektet at ekspertise og perspektiver fra kommunen ble inkludert i diskusjoner om velferdsteknologi i Norge. Minisecondments har fungert som en viktig plattform for erfaringsdeling og læring, som la til rette for et dynamisk økosystem for samarbeid og innovasjon. Workshops: utforskning av spesifikke tema i heterogene grupper I tillegg til minisecondments, har det blitt gjennomført en rekke workshops gjennom LEE-prosjektet. Det overordnede målet med workshopene har vært å skape en arena for dialog og samarbeid hvor en mangfoldig gruppe har fått muligheten til å dele erfaringer, perspektiver og kunnskaper fra sin hverdag. Dette har blant annet omfattet representanter fra kommunene, helseinstitusjoner, teknologiselskaper, brukerorganisasjoner, forskningsmiljøer, pårørende og brukere. I workshopene har deltakerne dykket ned i spesifikke temaer som etikk i bruk av velferdsteknologi, innovasjon i omsorgstjenester og hvordan nye løsninger kan implementeres på best mulig måte. LEE-prosjektet har bidratt med utvikling av samarbeid og kunnskapsutvikling om velferdsteknologi i Norge gjennom et utvekslingsprogram (minisecondments) og gjennom å arrangere workshops. Samlet har dette lagt grunnlag for en dynamisk læringsprosess hvor alle involverte har fått muligheten til å bygge videre på hverandres kompetanse og innsikt. Det er et sentralt mål at det etablerte samarbeidet skal fortsette også etter prosjektperioden avsluttes, og at det skal styrke kunnskapsutviklingen om velferdsteknologi i et langtidsperspektiv. Dette kollektive engasjementet har oppnådd en betydelig styrking av dialogen mellom aktører og interessegrupper, som vil være nyttig for utviklingen av helsesektoren og velferdsteknologi på lang sikt.

LIFEBOTS Exchange er et Marie Sklodowska-curie Research And Innovation Staff Exchange prosjekt som går fra 2019-2023, og ledes av NTNU Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) ved prosjektleder Professor i velferdsteknologi Artur Serrano. Målet med dette prosjektet er å fremme tverrfaglig internasjonalt og tverrsektorielt samarbeid for å øke kunnskapen om robotteknologi. Prosjektet fokuserer på hvordan sosiale roboter kan inkluderes i folks liv, og har som formål å skape og videreutvikle sosiotekniske menneskelige robot-relasjoner som er kritiske for en vellykket menneske-maskin interaksjon. LIFEBOTS består av et kunnskapsnettverk for sosial robotikkforskning og -utvikling gjennom personalutveksling, ved å: (1) styrke kompetansen til relevante aktører med kunnskap fra ulike fagområder; (2) å bygge et trisektorialt nettverk som involverer akademia, industri og brukere av teknologi; og (3) opprette et varig nettverk forpliktet til jevnlig å fremme personalutveksling og koordinering av avansert formidling med tverrfaglige og tverrfaglige aktiviteter for å tiltrekke seg nytt personale til sine organisasjoner, dele kunnskap og gi synlighet til medlemmer utenfor nettverket. Formålet med forsterkmiddelprosjektet LIFEBOTS Exchange-Extended (LEE) er å inkludere norske aktører i EU-prosjektet LIFEBOTS gjennom individuelle aktiviteter, eventer og kompetanseutvikling. Dette kan gjøres gjennom å gi observatørstatus i konsortiumet, å holde separate eventer for norske aktører i LEE, samt å bidra til kompetanseutvikling av norske aktører gjennom aktiv deltakelse i LIFEBOTS. Både hovedprosjektet LIFEBOTS og forsterkningsprosjektet LEE ledes av NTNU. Det er valgt ut 9 medlemmer til LEE som hver vil kunne få reisestøtte og arrangementstøtte (ikke lønnskostnader), samt muligheten til å delta i et nettverk av eksperter innenfor robotikk og helse, i perioden 2020-2022.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder