Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen

Alternativ tittel: Social sustainability as a new driver in local community development

Tildelt: kr 7,0 mill.

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen. Prosjektets hovedmål er å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling. FNs bærekraftmål har revitalisert oppmerksomheten i kommunene om bærekraftig utvikling som helhetlig samfunnsmål. Samtidig har kommunene til nå lagt for liten vekt på den sosiale bærekraftdimensjonen i samfunns- og arealplanleggingen. Også innenfor forskningen er sosial bærekraft et nytt felt. SOSLOKAL svarer på dette behovet gjennom å utforske hva sosial bærekraft betyr i en lokal, norsk kontekst og virkemidler som kan bidra til å støtte opp under en sosialt bærekraftig lokalsamfunnsutvikling: 1. En litteraturgjennomgang som skal gi økt kunnskap om hva sosial bærekraft betyr i en lokal kontekst. Resultatet vil fungere som en felles plattform i prosjektet og formidles til andre kommuner. 2. Utvikling av samskaping som virkemiddel for kunnskapsutvikling og lokalsamfunnsmobilisering, ved å teste ut et skotsk verktøy for livskvalitet og engasjering av «stille stemmer» i samfunnet, samt utforske bylab som virkemiddel. Skal en skape endring er man avhengig av at lokale aktører løfter sammen. Samskaping som innovasjons- og mobiliseringsarena har fått økt oppmerksomhet de siste årene, men det er uklart hva samskaping betyr i praksis, og hvilken rolle kommunen kan spille. 3. Utvikling av mekanismer som sikrer en tettere kobling mellom kunnskapsgrunnlag og politiske vedtak. Om sosialt bærekraftige endringer skal skapes, må også politikere engasjeres. SOSLOKAL vil utvikle nye former for politisk informasjon som løfter fram og synliggjør sosiale bærekraftutfordringer med en klar lokal forankring og ved bruk av lokale virkemidler. Disse aktivitetenes potensial for idemessig, strategisk, produkt, prosess- og styringsmessig innovasjon har blitt testet ut i Kristiansand kommune i form av to litteraturstudier, uttesting av et stedskompass, gjennomføring av tre bylaber og et politisk verksted. Ved å gjennomføre disse aktivitetene suksessivt har de kunnet bygge på hverandre. På den måten har vi opplevd en progresjon i forståelsen av sosial bærekraft, samtidig som vi har fått innsikt i aktivitetenes funksjon som virkemidler for å løfte befolkningens opplevelse av sosial bærekraft i eget lokalsamfunn. Erfaringene med gjennomføringen av SOSLOKAL så langt skal formidles til relevante aktører i Kristiansand i en egen workshop før jul. Her vil vi være særlig opptatt av å løfte fram hvilke implikasjoner resultatene har for politiske prioriteringer, politisk og administrativ organisering, planprosesser og stedsutviklingstiltak i Kristiansand kommune. Workshopen vil også representere overgangen til neste fase av prosjektet. De ulike aktivitetene skal evalueres og justeres før de testes ut i Stavanger i 2022.

SOSLOKAL svarer på FNs bærekraftmål ved å stimulere en helhetlig, integrert innovasjon som gjennom uttesting av nye metoder for lokalsamfunnsutvikling og -mobilisering bidrar til en utvidet forståelse av sosial bærekraft og stimulerer institusjonelle endringer som er avgjørende for utviklingen av sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Dermed kobles innovasjonsstudier og bærekraftstudier tettere sammen. Prosjektet vil bidra til endringer som støtter opp under utviklingen av sosialt bærekraftige lokalsamfunn gjennom å bidra til nyskapning på fire områder: 1. Idemessig og strategisk innovasjon: Utvikle en lokalt tilpasset forståelse av sosial bærekraft. 2. Produktinnovasjon: Uttesting av verktøyet «Place standard tool» som illustrerer og kommuniserer sosial bærekraft på en lettfattelig og geografisk forankret måte. 3. Styringsinnovasjon: Bidra til å utvikle samskaping som styringsform for å mobilisere lokalsamfunnsaktører i utviklingen av konkrete lokalsamfunn i de tre kommunene. 4. Prosessinnovasjon: Skape en ny og bedre kobling mellom kunnskap om sosial bærekraft og politiske beslutninger. Ambisjonen er at forskningen i prosjektet bidrar til en forståelse av sosial bærekraft som er både dristig og relevant for kommunene, og som bidrar til forskningsfronten gjennom ikke bare å vurdere bredden i begrepet, men også tyngden til de forskjellige elementene i en lokalsamfunnskontekst. SOSLOKAL har også en metodisk ambisjon. Vi skal teste ut nye virkemidler for å få fram lokale behov og ønsker knyttet til sosial bærekraft og kanalisere disse inn i kommunestyrebehandlingen på nye måter. Realiseringen av verdiskapingen følger arbeidet med overordnet kommuneplan i alle tre kommuner. Potensialet for konkret anvendelse av resultatene er derfor stort. Prosjektet har en integrert organisering der forskere og kommuner jobber tett, både i gjennomføringen av innovasjonene og formidlingen av dem.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune