Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arbeidsinkludering i bydel Søndre Nordstrand - forprosjekt

Tildelt: kr 0,25 mill.

Søndre Nordstrand i Oslo er en bydel preget av store sosiale- og velferdsmessige utfordringer med omfattende utenforskap, kriminalitet og dårlige levekår. En stor andel av befolkningen har offentlige stønader som hovedinntektskilde. Samtidig er det mange ressurssterke miljøer og personer i bydelen og det har blitt satt i gang tverrfaglige innsatser for å styrke lavinntektsfamiliers levekår. Bydelsledelsen tok kontakt med Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet med ønske om samarbeid om et utviklingsprogram som skal bidra til at offentlige tjenester i bydelen, sivilsamfunn og næringsliv jobber bedre sammen for å oppnå økt arbeidslivstilknytning, spesielt blant bydelens unge innbyggere. Hovedmål med prosjektet er bedre lokal samhandling om arbeidsinkludering og økt arbeidsdeltakelse i bydelen (samskaping). I forprosjektet er målsettingene å forankre en satsning hos relevante instanser i bydelen, etablere samarbeid mellom disse på ulike nivåer, forberede lokale inkluderingsprosjekter på områder som bydelen vurderer som sentrale og med base i forskningsbasert kunnskap, og etablere en lokal utviklingsorganisasjon som kan drifte satsingen over tid. I tillegg til å berede grunnen for et lokalt utviklingsprogram med tett samarbeid mellom bydel og forskere ved OsloMet, skal vi som del av forprosjektet utvikle en søknad om et langvarig forskningsprosjekt knyttet til dette utviklingsprogrammet med formål om å utvikle kunnskap og konkrete virkemidler for økt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og samhandling om arbeidsinkludering i belastede bydeler/storbyer. Virkninger og erfaringer fra forprosjektet skal oppsummeres i en kortfattet rapport og i en vitenskapelig artikkel (artikkelen påbegynnes i løpet av forprosjektet).

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon