Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DustDetect - Dust Detection System

Alternativ tittel: DustDetect - System for støvdeteksjon

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektnummer:

309466

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosessindustrien i Norge har et stort fokus på å redusere synlig støv i form av diffuse utslipp fra sine aktiviteter. Dette er utslipp som kommer ut av tak og vegger i bygningene ved ulike aktiviteter. Dette støvet blir ikke fanget opp av filteranlegg i bedriftene. Man har god kontroll på renset utslipp som går ut gjennom piper, både i konsentrasjon og mengde pr. år da det finnes utstyr og metoder for verifisering for denne type utslipp. Måling av diffuse utslipp er mere utfordrende, da det ikke finnes anbefalte metoder, standarder eller utstyr som kan gi gode målinger. Det er ofte store variasjoner både i konsentrasjon og varighet som følge av prosessvariasjoner og værforhold. I dag blir ofte innrapportering av diffuse utslipp fra en bedrift basert på beregninger basert på få enkeltmålinger. Man opplever også et større søkelys på diffuse utslipp fra forurensningsmyndighetene med krav til bedre dokumentasjon og ytterligere reduksjon av det diffuse utslippet. Ønske om bedring av luftkvaliteten er også en faktor. Denne type utslipp er godt synlige og har derfor betydning for bedriftens anseelse i lokalmiljøet. For prosessindustrien er kontinuerlige målinger viktige for å dokumentere utvikling og identifisere forbedringsmuligheter. Dette vil gi positive effekter for lokalbefolkningen, bedre utbytte av råvarer og bedre prosesskontroll. Utstyret som blir utviklet og metodene for verifisering kan benyttes på de fleste smelteverk både i Norge og i utlandet. NEO Monitors vil gjennom dette prosjektet utvikle utstyr for kontinuerlig måling av diffuse utslipp. Verifiseringen skal gjennomføres av SINTEF Norlab. Elkem er prosjekteier, og partnerne i prosjektet er store aktører innenfor norsk prosessindustri: Finnfjord, Celsa Armeringsstål, Ferroglobe Mangan Norge and Eramet Norway. Forskningspartnere er SINTEF Industri og SINTEF Helgeland. Det er bygd opp en pilotrigg for måling av støv og avgassmengder fra Elkem Rana der det er benyttet eksisterende måleteknologi. Denne riggen er nå i full drift. Denne skal også benyttes i forbindelse med felttesting av den nye teknologien. Gjennomførte og kommende verifikasjonsmålinger av dette måleutstyret gir viktig input til nye laserteknologien som er under utvikling i prosjektet. Analysearbeidet fremover ventes å få fram anbefalte målestrategier og gjennomføring av verifikasjonsmålinger i felt, samt en bedre forståelse av sammenheng mellom utslipp av støv og prosessvariasjoner.

The process industry has long been associated with visible emissions that may affects local air quality. The purpose of the project is to develop a reliable system for continuously detection and quantification of diffuse dust emissions from the process industry. Diffuse dust emissions are defined as emissions which do not pass through the controlled stacks, ducts or other monitored channels, eg. ventilation from buildings, openings in walls and ceilings. In the years to come, the process industry must document that the dust concentration is within an acceptable level. The project consortium consist of a supplier who will develop a certified laser for continuous monitoring of diffuse emissions, a supplier who will develop calibrating methods for quality assurance and industrial partners who want to monitor and document effect of process improvements. Direct feedback from online-emission surveillance system will also give critical information to enable further reduction of dust emissions. The consortium consists of following partners: Elkem (project owner), NEO Monitors (equipment), SINTEF Norlab (verification) and other partners from the process industries: Finnfjord, Celsa Armeringsstål, Ferroglobe Mangan Norge and Eramet Norway. The research partners are SINTEF Industry and SINTEF Helgeland. The equipment deliverer will sell this product worldwide. R&D challenges: -Develop a sensor suitable for the variation dust characterization. -Large variations in e.g. concentration, emitting areas, building design, time of emission etc. among the companies. -Challenging facilities at the smelters, old and complex buildings with limited access. -Constant monitoring requires calibration and verification. Need for verification method with alternative sampling and measuring technique. -Complex to do measurements outdoor with varying weather conditions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena