Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Micro Continuous emission monitoring analyser ensuring reduced emissions from on and offshore transport

Alternativ tittel: Miniatyrisert analysator for kontinuerlig måling og reduksjon av avgasser fra transport til havs og til lands

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

309489

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Internasjonal maritim sektor frakter mer enn 80% av alt gods globalt. Dette er den raskeste og mest kosteffektive måten å transportere de fleste typer gods på og bidrar til å fremme handel mellom mennesker og nasjoner på en effektiv og pålitelig måte. Utslippene av miljøgasser godstransport er for øvrig betydelige. Ifølge DNV slipper ett containerskip årlig ut svovelgass tilsvarende 100 millioner biler og utslippene av NOx tilsvarer 3 millioner biler. På verdensbasis forårsaker eksos fra skip ca. 400.000 dødsfall årlig, primært knyttet til lungekreft og hjerte- og karsykdommer, og ca. 14 millioner barn utvikler astma hvert år på grunn av denne forurensingen. Dette kan man lese på nature communications. Maritim sektor har for tiden sterkt fokus på å redusere utslipp av miljøgasser. IMO (International Maritime Organization) har innført krav om lavt svovelinnhold i utslippene fra marin transport og vil innføre krav om reduserte utslipp av NOx og CO2. For å dokumentere at satte krav tilfredsstilles installeres overvåkningssystem som måler SO2, CO, CO2 og NOx i avgassen fra skipene og rapporterer dette. I dette prosjektet har vi begynt å utvikle en analysator som kan måle alle miljøgassene, NOx, CO2, CO og SO2, inkludert VOC?er. Den vil bli liten, robust, kan plasseres der det er miljøutslipp og som samle og rapportere utslippsdata kontinuerlig. Dette vil gi redere og myndighetene et verktøy som kan monitorere utslipp kontinuerlig og gjennom overvåkning optimalisere motordrift, renseanlegg og bruk av drivstoff. Dette vil medføre lavere kostnad og reduserte miljøgassutslipp. Så langt har vi etablert spesifikasjon, laget første testenhet og gjennomført testing av denne. Vi kan med dette si å ha nådd milepæl M3 og M4 i prosjektet. Fremstillingen og testing av enheten har involvert betydelig utvikling i samtlige arbeidspakker. Prosjektet går etter planen.

Internasjonal maritim sektor frakter mer enn 80 % av alt gods globalt. Dette er den raskeste og mest kost-effektive måten å transportere de fleste typer gods på, og bidrar til å fremme handel mellom mennesker og nasjoner på en billig og pålitelig måte. Men utslippene av miljøgasser er betydelige. Beregninger gjort av DNV GL viser at ett containerskip slipper ut svovel (SO2) tilsvarende 100 millioner biler, og utslippene av NOx tilsvarer 3 millioner biler. På verdensbasis forårsaker eksos fra skip 400.000 dødsfall årlig, primært knyttet til lungekreft og hjerte- og karsykdommer, og 16 millioner barn utvikler astma hvert år på grunn av denne forurensingen. Maritim sektor har for tiden sterkt fokus på å redusere utslipp av miljøgasser og det internasjonale maritime organisasjonen (IMO) har innført krav til blant annet svovelinnhold i drivstoff eller krav om av utslippene renses med for eksempel Scrubbere, og at utslippene etter rensing måles med CEMS (Continiuos Emission Monitoring System). Tilsvarende er det pålagt avgifter for utslipp av NOx, og enkelte redere velger å rense avgassene for NOx, og dermed redusere både utslippene og avgiftene. Det eksistere derfor allerede et behov for kontinuerlig måling av både SO2 og NOx på skip. Den overordnede ideen i dette prosjektet er å utvikle en analysator som kan måle både SO2, CO2 og NOx, men også CO og HC (hydrokarboner, VOC). Denne skal bli robust, liten og så billig at den kan anvendes på de fleste skip. Målet er å kunne tilby en Ship CEMS multigass-analysator til 1/10 av dagens pris. Dette vil gi rederene og myndighetene et verktøy til å monitorere de reelle utslippene, og derved optimalisere motorer, driftsparametre, renseanlegg og drivstoff, og gjennom dette redusere utslippene av miljøgasser.

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2