Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

En ny modell for et kunnskapssystem for kommunene

Alternativ tittel: A new model for systemathic access to research-based knowledge for Norwegian municipalities

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektet vil etablere et kunnskapssystem for kommunesektoren i Norge: en modell for å foreslå, prioritere og levere forskningsoppsummeringer til kommunesektoren. Det er i kommunenes helse- og omsorgstjenester behov for et felles system for tilgang til kvalitetssikret forskningsbasert kunnskap, for å sikre at innbyggerne til enhver tid har tjenester basert på et best mulig kunnskapsgrunnlag. I denne prosjektmodellen kan kommunene selv stille forslag og prioritere mellom sine identifiserte kunnskapsbehov, og ta i bruk forskningsoppsummeringer som besvarer bestillingene. Slik vil kommunene få oppsummert og oppdatert forskningskunnskap, rettet mot sine viktigste behov. Kommunene stiller forslag i et nettskjema, basert på vitenskapelig metoder for å adressere kunnskapsbehov som forskningsspørsmål (PICO). Ordningen er for alle kommuner i fylkene Vestland og Rogaland, ledes fra Bergen kommune/Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest. Folkehelseinstituttet og Høgskulen på Vestlandet, leverer forskningsoppsummeringer/ metodevurderinger. Parallelt med prosjektet oppretter Bergen kommune et Regionalt samarbeidsorgan for forskning (Vest), for den samme regionen, sammen med KS. Organet vil fases inn i prosjektet, som styringsgruppe/ -råd, og prosjektet vil et sentralt anliggende for samarbeidsorganet. Ordningen har hatt et forprosjekt med gode erfaringer: engasjement, oppslutning og mange innkomne forslag fra kommunene. I hovedprosjektet legges det mer vekt på et smidig prosjektdesign med kortere leveringstider, og mer vekt på å bruke oppsummeringene aktivt som beslutningsstøtte for tjenestene og til vurdering av eventuelle nye implementeringer.

Prosjektet skal etablere et kunnskapssystem for kommunesektoren i Norge, ved å prøve ut en modell for bestilling og leveranse av forskningsoppsummeringer til kommunene på Vestlandet. Det er et stort behov for tilgang på relevant, oppdatert og kvalitetssikret kunnskap i kommunal helse- og omsorgsektor - for å gi innbyggerne de beste, kunnskapsbaserte, tjenestene. I vår modell oppnår vi det ved at kommunene selv kan stille forslag, prioritere og anvende forskningsoppsummeringene. Prosjektet følger med dette opp viktige anbefalinger fra HelseOmsorg21-strategien for kommunene, og den nylige rapporten fra Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) - hvor et slikt kunnskapssystem er en grunnstein i en nasjonal overbygning for et kunnskapsløft i kommunene. FoU-utfordringene i prosjektet er primært det å gjøre forskning tilgjengelig og relevant. I modellen er det derfor kommunene selv som prioriterer hvilke forskningsoppsummeringer de ønsker. Alle kommunene har anledning til å stille forslag via et enkelt skjema, strukturert etter metoden "PICO" for å omsette kunnskapsbehov til forskningspørsmål. Et bestillerutvalg nedsatt av kommunene vurderer og prioriterer forslagene etter nasjonalt vedtatte prioriteringskriterier for kommunenes helse- og omsorgstjenester (Blankholmutvalget). Utvalgets innstilling forankres i en styringsgruppe, i form av et regionalt samarbeidsorgan for forskning i kommunene. Nasjonalt ledende miljøer ved Folkehelseinstituttet og Høgskulen på Vestlandet utfører oppsummeringene. Det legges stor vekt på implementering og nyttiggjøring av resultatene. Modellen legger opp til at kunnskapen skal være behovsrettet og sentrert rundt viktige problemstillinger for kommunene og andre interessenter. Sammen med KS vil Bergen kommune/Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest forankre prosjektet i kommunene, og lage en modell for implementering basert på forankring, kommunikasjon og forpliktelser til å vurdere oppsummeringer i planarbeid og prosedyrer i kommunene.

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester