Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HELT FRAM - En ny vei mot heltidskultur i kommunesektoren.

Alternativ tittel: Reaching the destination - A new road towards fulltime workculture in the Norwegian Municipality sector.

Tildelt: kr 5,4 mill.

Helt fram. En ny vei mot heltidskultur Kommunene Drammen, Fredrikstad og Bydel Østensjø/Oslo skal som de første prøve ut nye tiltak for å utvikle en heltidskultur i de kommunale tjenestene: først ved 16 pilotcase (2023), deretter ved alle enheter i helse- og omsorg og til slutt i alle de kommunale tjenestene (2029). Fafo bidrar med fagkompetanse på feltet og aktiv følgeforskning. Mål og forventede gevinster Målet er å øke heltidsandelen blant de ansatte fra ca. 30 til nærmere 90 prosent, redusere ufrivillig deltid og bruken av innleid ekstrapersonell. Gevinst for drift og brukere vil være flere faste og kvalifiserte ansatte med høyt nærvær. Innovasjonen ligger i involveringstiltakene Det skal prøves ut nye turnusløsninger, men innovasjonen ligger ikke der, men i å utvikle og gjennomføre involveringstiltak som kan motivere ledere og ansatte til å ville prøve ut ulike turnus- og rekrutteringstiltak som bidrar til at kommunene faktisk når målene. Innovasjonsprosjektet Kommunene skal først prøve ut nye og forskjellige involveringsmetodikker. Dette skjer både i de 16 pilotenhetene i FoU-prosjektet og ved en rekke andre tjenestesteder. Deretter starter forsøk med nye arbeidstidsordninger og en rekrutteringspraksis. Dette skjer også både ved pilotenhetene og andre tjenestesteder. FoU-prosjektet Et forprosjekt har gjennomført nullpunktkartalegging. Resultatene er publisert i Fafo-rapporten «En ny vei mot heltid» (Moland og Bråthen 2019). I hovedprosjektet gjennomføres kvalitative og kvantitative undersøkelser. Registerdata fra KS lønns- og personalregister (PAI) og fra kommunenes egne personalregistre samles inn årlig. Fafo vil også arrangere workshops med pilotenhetene og delta på halvårlige nettverkssamlinger felles for alle kommunene og inviterte gjester, samt mindre nettverkssamlinger i hver av kommunene. Formidling Resultater formidles i tre Fafo-rapporter, ett metodehefte, to vitenskapelige artikler, innlegg på fagsamlinger og gjennom kommunenes egne kanaler.

Norske kommunene har i lang tid hatt store utfordringer med å rekruttere kompetente ansatte for å møte den økende etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester. I mange kommuner benyttes det i dag arbeidskraft med lavere kompetanse enn det som er normert. Det brukes også mye vikarer og ansatte i små deltidsstillinger. Dette fører til at brukerne møter mange tjenesteytere de ikke kjenner. Samtidig må lederne bruke mye tid opplæring og veiledning av flyktig arbeidskraft. Arbeidsdagene blir heller ikke så godt planlagt som de burde, og tjenestekvaliteten svekkes. En del arbeidstakere jobber også ufrivillig deltid. Heltid som det normale i helse- og omsorgssektoren har lenge vært et uttalt mål både for regjeringen, partene i arbeidslivet og mange kommuner. Til tross for at bemanningsproblemene i pleie- og omsorgssektoren er velkjente, og det politiske ønsket om å endre situasjonen, har ingen kommuner klart å løse problemene. Tidligere forskning på feltet har beskrevet turnusløsninger og tiltak som i teorien åpner for tjenester som kan bemannes uten bruk av deltidsstillinger. Det er derimot lite forskning på tiltak som kan sette kommunene i stand til å ta i bruk nye arbeidstidsordninger i stor skala. Prosjektet «Ny vei mot heltid» har som mål å utvikle og prøve ut tiltak som kan gi flere faste og kvalifiserte ansatte med høyt nærvær. Sentralt i prosjektet står bruken av ulike involveringstiltak som har til hensikt å motivere flest mulig ledere og ansatte til å skape flere heltidsstillinger og store deltidsstillinger. Dernest skal det utvikles og utprøves nye turnustiltak og rekrutteringstiltak for flere heltidsstilling og tiltak for å redusere vikarbruken. Dersom prosjektet lykkes vil Fredrikstad, Drammen, og Bydel Østensjø bli de første til å løse dagens bemanningsproblemer i pleie- og omsorgssektoren og dermed realisere den nasjonale heltidserklæringen «Det store heltidsvalget».

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester