Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CRIMAC - Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification

Alternativ tittel: CRIMAC - Senter for forskningsdrevet innovasjon i marin akustisk mengdemålingsmetodikk og ekkoklassifisering

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektnummer:

309512

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fiskeriakustikk brukes til å overvåke de største fiske- og krillbestandene i verdenshavene og studere marine økosystemer. Et moderne fiskeri uten akustiske verktøy for deteksjon, inspeksjon og overvåking av havbunnen, fiskestimer og selve fangstprosessen er i dag utenkelig. Med ny bredbåndsteknologi kan forskningsfartøy og fiskefartøy ikke bare observere ekkostyrken og tettheten av fisk og andre organismer under fartøyet, men også observere hele ekkospekteret fra organismene. For enkelhets skyld foretrekker vi å definere dette som "ekkodialekten" til objektene, som for eksempel påvirkes ekkoet fra en enkelt sild av kroppsform, svømmeblære, kroppsbestanddeler og atferd, og er svært forskjellig fra makrellen sin "ekkodialekt". I dette senteret skal vi utføre systematisk eksperimentell og felt-forskning som kan brukes til å forstå og tolke de ulike ekkodialektene fra fisk og marine organismer, fra gassutslipp og ulike bunnsubstrat. Vi vil ytterligere utvide eksisterende flerfrekvensmetoder for automatisk klassifisering og måltype ved bruk av maskinlæringsteknikker og kunstig intelligens. Dette vil forbedre nøyaktigheten av eksisterende tolkemetoder og hjelpe fiskeskipperen til å ta gode fangstbeslutninger. Videre kan direkte optiske observasjoner fra trålen og bruk av aktive seleksjonsinnretninger redusere bifangst i fiskeri. For nøyaktig verifisering av akustiske opptak, vil vi bruke Scantrol DeepVision-systemet, testet med aktive seleksjon og åpne / lukke systemer. Spesifikke prøver kan derved tas sekvensielt med trål på dypt vann, for eksempel inne i mesopelagiske samfunn. Informasjon fra lange trålhal med åpen sekk kan også brukes i pelagisk/ demersal romstatistikk. Miniatyrisert Bredbånd-teknologi vil bli installert i sonder, bunn-rigger, observatorier og overflate- og undervanns ubemannede kjøretøy (droner). CRIMAC vil vurdere hvordan droner kan forbedre vitenskapelige tokt ved økt, adaptiv prøvetaking, men også hvordan droner kan brukes i aktivt fiskeri.

Fisheries acoustics is used to monitor the largest fish and krill stocks in the world’s oceans and to study marine ecosystems. A modern fishery without acoustic tools for detection, inspection and monitoring of seabed, schools, and the catching process is unthinkable. New wideband echo sounders offer a new opportunity in this arena for Norwegian science and industry. Science and fishing vessels can not only observe the echo amplitude and density of fish under the vessel, but also utilize the backscattered echo spectrum from the organisms. For simplicity, we prefer to define this as the echo dialect of the objects, as for example, an echo from an individual herring is affected by body shape, swim bladder, body constituent and behavior, and is different from the mackerel “echo dialect". We propose that systematic experimental and in situ research can be used to understand and interpret the different echo dialects from fish and marine organisms. We will further expand on existing multifrequency methods for classification and target sizing by utilizing modern machine learning techniques. This will improve the accuracy of existing monitoring methods and help the fishing skipper to make good catch decisions. Further, direct optical observations from the trawl and use of active selection devises will reduce bycatch. For accurate verification of acoustic recordings, we need continuous optical information from the trawl cod end. This will be achieved with the Scantrol DeepVision system, here tested with active selection devices, and open/closing nets. Discrete samples may then be taken sequentially in deep water, such as in mesopelagic communities. Wideband technology has been miniaturized and can be installed in probes, bottom landers, and surface and underwater unmanned vehicles (drones). We will assess how these can improve scientific monitoring by increased adaptive sampling, and how drones can be used in fishing for forward-mapping and inspection prior to catching.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

IKT forskningsområdeSmarte komponenterLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapMarinMaritimMaritimMaritime muligheter i havnæringeneMatMat - Blå sektorMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBioøkonomiØvrig bioøkonomiAnvendt forskningMarinFiskeriMatPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktNordområdeneKlima, miljø og biologiske ressurserMiljø og naturmangfoldPortefølje Industri og tjenestenæringerAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiInternasjonaliseringNordområdeneLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetBioøkonomiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerFNs BærekraftsmålDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetBransjer og næringerOlje, gassAvanserte produksjonsprosesserPortefølje HavPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningLTP2 HavIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenMiljø og naturmangfoldMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterDigitalisering og bruk av IKT