Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CRIMAC - Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification

Alternativ tittel: CRIMAC - Senter for forskningsdrevet innovasjon i marin akustisk mengdemålingsmetodikk og ekkoklassifisering

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektnummer:

309512

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

CRIMAC vil forbetra og automatisera tolkinga av data frå moderne breidbanda ekkolodd frå forskingsfartøy, fiskebåtar, og oppdrettsanlegg. Eksperimentell feltforsking, kunstig intelligens, og kontrollerte eksperiment vil verta nytta. Hovudmålet med SFI?en er å vidareutvikla fiskeriakustisk metodikk og tilhøyrande optiske metodar, og å nytta slike metodar til 1) undersøkingar for marine organismar, 2) fiskeri, 3) akvakultur og 4) energisektoren. Kva er og korleis bidreg dei ulike delane av marine organismar til ekkostyrken? Komplekse breidbanda frekvensresponsar frå marine organismar er utforska gjennom ulike numeriske modellar og metodar for signalprosessering. Effekten av skjær-viskositet på resonans og målstyrke til mesopelagisk er studert (Khodabandeloo et al., 2021b). «Lekkasje» av energi mellom frekvensar har og blitt studert (Khodabandeloo et al., 2021a). Eit kodebibliotek av signalbehandlingstrinna til Simrad EK80 breidbanda ekkolodd er utvikla. Biblioteket vil verta publisert under ein open kjeldekode-lisens. Metodar for å trekkja ut smalbandsinformasjon frå breidbanda ekkolodd er utvikla. Dette er viktig for å få på plass overgangen frå enkeltfrekvensdata til breidbandsdata på standard tokt. Kva er breidbandsfrekvensresponsene til marine organismar? Metodar for kontrollerte målingar av breidbandsekko frå et breitt spekter av marine organismar vil verta utvikla, inkludert målingar i store tankar, mesokosm og til sjøs frå fartøy som nyttar skrogmonterte ekkolodd og probar. Merdeksperiment for å oppnå breidbandsrespons frå laks er utført. Observasjonar frå makrell, sild og botnfisk, frå probar og skipsbaserte ekkolodd, frå forskingsfartøy og fiskefartøy er samla inn. Desse observasjonane vil nyttast til å bygga CRIMAC sitt bibliotek for validerte mål. Kva er organismane og måla som genererer ekko? Innføring av autonome eller fjernstyrte plattformar gjer ein effektiv måte å distribuera akustiske sensorar. Plattformane kan enten køyrast frittståande eller saman med skip. Dei kan og nyttast i ei rekkje ulike bruksområde, inkludert speidarfartøy for fiskeoperasjonar og for å utvide RV-baserte akustiske undersøkingar. Ulike tilnærmingar for å bruke disse plattformene vil bli utforska, inkludert ulike statiske og adaptive forsøksoppsett CRIMAC har bidrege til nye og forbetra verktøy for industripartnarane, inkludert kalibrering og bruk av ADCP for estimering av vandringshastigheit på sild, forbetra standard innstillingar, ein forbetra kulekalibreringsmetode, avanserte pingsekvensar og fiskevelferdsobservasjon for Simrad EK80, i tillegg til testar av DV på Makrelltoktet.

Fisheries acoustics is used to monitor the largest fish and krill stocks in the world’s oceans and to study marine ecosystems. A modern fishery without acoustic tools for detection, inspection and monitoring of seabed, schools, and the catching process is unthinkable. New wideband echo sounders offer a new opportunity in this arena for Norwegian science and industry. Science and fishing vessels can not only observe the echo amplitude and density of fish under the vessel, but also utilize the backscattered echo spectrum from the organisms. For simplicity, we prefer to define this as the echo dialect of the objects, as for example, an echo from an individual herring is affected by body shape, swim bladder, body constituent and behavior, and is different from the mackerel “echo dialect". We propose that systematic experimental and in situ research can be used to understand and interpret the different echo dialects from fish and marine organisms. We will further expand on existing multifrequency methods for classification and target sizing by utilizing modern machine learning techniques. This will improve the accuracy of existing monitoring methods and help the fishing skipper to make good catch decisions. Further, direct optical observations from the trawl and use of active selection devises will reduce bycatch. For accurate verification of acoustic recordings, we need continuous optical information from the trawl cod end. This will be achieved with the Scantrol DeepVision system, here tested with active selection devices, and open/closing nets. Discrete samples may then be taken sequentially in deep water, such as in mesopelagic communities. Wideband technology has been miniaturized and can be installed in probes, bottom landers, and surface and underwater unmanned vehicles (drones). We will assess how these can improve scientific monitoring by increased adaptive sampling, and how drones can be used in fishing for forward-mapping and inspection prior to catching.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

IKT forskningsområdeSmarte komponenterMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMarinMatMat - Blå sektorMaritimMaritime muligheter i havnæringeneMaritimLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDelportefølje Klima og miljøPortefølje LivsvitenskapLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktInternasjonaliseringNordområdeneAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiMiljø og naturmangfoldPortefølje Industri og tjenestenæringerBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenMiljø og naturmangfoldMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetAvanserte produksjonsprosesserBransjer og næringerOlje, gassPortefølje HavLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetMarinFiskeriMatPortefølje Muliggjørende teknologierNordområdeneKlima, miljø og biologiske ressurserIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannFNs BærekraftsmålGrunnforskningLTP2 HavBioøkonomi