Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Future Low-Emission Passenger Ships

Alternativ tittel: Fremtidige lavutslipp passasjerskip

Tildelt: kr 9,9 mill.

LowPass er et innovasjonsprosjekt basert på samarbeid mellom Fosen Design & Solutions, Color Line, SINTEF Energi og NTNU. Målet er å utvikle nye konsepter og teknologiske løsninger for å redusere miljøavtrykket for passasjerskip. Prosjektet skal spesielt analysere muligheten for energimessig selvforsørgende drift av hotellfasilitetene for slike skip. Drift av passasjerskip er energikrevende og er assosiert med utslipp av klimagasser og andre forurensende stoffer. Shippingindustrien står derfor overfor stadig strengere krav og restriksjoner om å redusere sitt miljøavtrykk. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har vedtatt en strategi for å redusere de årlige utslippene av klimagasser fra skip med minst 50% innen 2050 sammenlignet med 2008. I Norge har Stortinget vedtatt at turistskip og ferger skal seile utslippsfritt i verdensarvfjordene Geirangerfjorden og Nærøyfjorden senest innen 2026. Maritim industri har fokusert mye på å utvikle lavutslipp fremdriftssystemer, mens det har vært mindre innsats mot utvikling av energi-effektive løsninger for hotelldriften om bord i passasjerskip. For cruise- og passasjerskip kan imidlertid opptil 40% av det totale energiforbruket knyttes til hotellfasilitetene for skipene. Fokuset i LowPass er å utvikle en ny metodikk for optimalisert design av energisystemet for hotellfasilitetene på passasjerskip, basert på det primære fremdriftssystemet og omgivende betingelser. Innovative konsepter som integrerte varmepumper, termisk energilagring og smarte termiske nettverk vil bli evaluert. Målet er økt bruk av spillvarme og optimalisering av varme- og kjølesystemene om bord i skipene. Eksisterende og innovative teknologier og integrasjon av disse i skipenes energisystem vil bli evaluert gjennom dynamisk modellering. Resultatene vil bli testet og validert mot virkelige data fra passasjerskip i drift. Prosjektets ambisjon er å bidra til å redusere både det totale energiforbruket og netto miljøavtrykk for passasjerskip. Grunnet Covid-19-pandemien har prosjektarbeidet i 2021 vært svært begrenset. Pandemien har medført en alvorlig situasjon for passasjerskiptrafikken, og skipene som skulle studeres i prosjektet, Color Magic og Color Fantasy, påbegynte seilinger igjen i juni 2021 etter midlertidig å ha vært lagt til kai. Logistikk og ressursmangel om bord i skipene har imidlertid gjort det vanskelig å utføre det planlagte prosjektarbeidet. Planen er nå å gjenoppta forskningen i prosjektet i 2022.

Every other ship built in Norway is a passenger ship and Norway is a major global supplier of environment-friendly ship designs and technologies. For example, the world's largest plug-in hybrid ship was designed by Fosen Design & Solutions, built at a Norwegian yard and had 18 Norwegian equipment suppliers. Although the passenger ship industry is an important value creator in Norway, there are challenges related to reducing the ship's energy demand and emissions to comply with current and future regulations. To remain competitive in the passenger ship industry, with its currently wide-ranging technological changes, ship designers and operators need to have the expertise to exploit emerging technologies and to design and implement innovative concepts for reducing the environmental footprint. Much effort have been put on developing low-emission propulsion systems, while less focus has been directed towards the hotel facility systems, which for passenger ships can constitute up to 40% of the total energy demand. There is a strong need for R&D activities related to a more integrated approach when designing the complex hotel energy systems on board and to develop energy-saving technologies that are novel to the maritime industry. It is also of primary importance to predict the actual energy consumption, analyse possible ways to reduce it and maximise the use of waste heat. These R&D needs will be addressed in LowPass, through the development of a novel design methodology and the evaluation of innovative concepts, such as integrated heat pumps using natural refrigerants and smart thermal grids including thermal energy storages. The methodology will be based on dynamic modelling of existing and innovative technologies and their integration into the ship's energy system, together with a system performance evaluation based on novel KPIs. The ambition is to evaulate the feasibility of an energy self-sufficient, zero-emission hotel operation on future passenger ships.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2