Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett.

Alternativ tittel: Monitoring and detection of holes in nets for fish farming.

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

309526

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Rømming av fisk fra åpne anlegg i sjø har vært et stort problem for oppdrettsnæringen i en årrekke. Rømming medfører tap av verdier, genetisk påvirkning og risiko for smitte på villaks, samt et omdømmeproblem. Den vesentligste årsaken til rømming er hull i not. Tall fra fiskeridirektoratet viser at rundt 284.000 laks har rømt så langt i år (per 20. september 2019). Det er mange årsaker til rømming. Det kan være at toppen av noten kommer under vann og det kan være at det går hull på noten på grunn av uvær, notvasking, propeller som tar borti noten osv. I den senere tid har det hendt at makrellstørje har brutt tvers gjennom nøter og forårsaket store hull. Dagens metode for deteksjon av hull i nøter består av visuell inspeksjon med dykkere eller ROV ? en tidkrevende metode med lang responstid, og forøket risiko for at et hull i en not blir stående uoppdaget og medfører større konsekvenser enn hva som ville vært tilfellet med bedre teknologi for monitorering og varsling. Det finnes i dag ingen sensorteknologi tilgjengelig annet enn visuell inspeksjon med dykkere eller ROV. Slik visuell inspeksjon er tidkrevende, utsatt for vær og vind og avhengig av avansert billedprosessering for å kunne oppdage hull og skader. I et anlegg med 6-7 nøter, vil en ROV trenge lang tid for å rekke over alle nøtene. Prosjektet overordnede idé er å utvikle kostnadseffektiv og driftssikker sensor-teknologi for kontinuerlig overvåkning av tilstanden til nøter. Rask deteksjon av hull i nøter er avgjørende for å få kontroll på rømming. Konseptet bygger på at en not, som ethvert mekanisk eller elektrisk system, må ha sin signatur, eller transferfunksjon. Transfersfunksjonen kan så nyttes til å beskrive notens tilstand, spesielt om det er hull i noten ? hull som kan medføre rømming av fisk. I tillegg vil et system som «lytter på noten» kunne detektere hendelser som potensielt kan medføre hull.

Bakgrunnen for prosjektet et at rømming fra fiskeoppdrettsanlegg for laks i sjø er et stort problem for næringen og for samfunnet. Ifølge Fiskeridirektoratet var det i 2016 rømming av 127.000 laks, i 2017 15.000, i 2018 160.000 og fram til og med juli 2019 274.000. I September 2019 rømte ytterligere 10.000 laks fra en ventemerd i Sogn. Gjenfangst av mer enn 1% har vist seg å være meget sjelden. Et kvalifikasjonsprosjekt som er gjennomført med støtte fra Regionalt Forskningsfond Vestland, tyder på at en kan overvåke en not ved hjelp av spenningssensorer festet til noten og på den måten fange opp spenningsbølger - eller lydbølger - som forplanter seg i noten. Disse kan også genereres aktivt slik at mottatte signaler representerer en signatur som gir informasjon om notens tilstand. Ideen vil bli patentbeskyttet i Norge og det er søkt beskyttet også internasjonalt. Nevnte kvalifikasjonsprosjekt dokumenterer at metoden fungerer i laboratorieskala. Samtidig er det eksperimentelt påvist at nevnte spenningssignaler forplantes i en fullskala not på et oppdrettsanlegg. De FoU-utfordringene som gjenstår er å utvikle en metodikk som fungerer i full skala både i passiv modus/mode og aktiv modus/mode. I full skala er notens dynamiske egenskaper forskjellig fra en not i laboratorieskala og kan kun undersøkes i full skala og i sjø. Passiv mode innebærer å detektere aktivitet som kan generere eller som faktisk genererer hull. Aktiv mode innebærer å aktivt sende signaler som gir informasjon om notens tilstand. Den metodikk som skal utvikles, vil basere seg på avansert signalanalyse som kan produsere en rekke parametre som inngår i et maskinlæresystem for abnomalitetsdeteksjon. FoU-utfordringene knytter seg således til signalgenerering, signalanalyse, maskinlæring og etablering av referansesignaturer for ulike not-tilstander. Videre alarmering med ulike nivå av sannsynlighet for deteksjon og falske positive.

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning