Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Flagships – Clean waterborne transport in Europe

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektnummer:

309529

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I 2019 fekk det europeiske innovasjonsprosjektet FLAGSHIPS tildelt 5 millionar Euro frå EU for å setja to hydrogenfartøy i kommersiell drift. Ni europeiske partnarar deltar i prosjektet. Grøn skipsfart er ein føresetnad for å nå nasjonale og internasjonale utsleppsmål. Skipsfarten er under press for å redusera skadelege utslepp, og brenselceller og hydrogen vert sett som nøkkelteknologiar i utviklinga av meir berekraftige transportløysingar. FLAGSHIPS-fartøya er to nybygg. Prosjektet er tildelt 5 millionar Euro frå EU gjennom programmet Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking som er ein del EU sitt forskings- og innovasjonsprogram Horisont2020. NCE Maritime CleanTech har fått produsert ein kort film (ca. 3 minutt) som introduserer FLAGSHIPS og måla til prosjektet. Dei viktigaste målgruppene er maritim industri, hydrogenbransjen, offentlege myndigheiter og politikarar. Hausten 2021 blir casefartøy 1 klar for lansering. Film skal no oppdaterast. I tillegg planlegg prosjektet å gjennomføra fleire formidlingstiltak inn mot internasjonale messer, som Hyvolution og Nor-Shipping i Paris.

-

FLAGSHIPS-prosjektet skal ta nullutslipps sjøtransport til et nytt nivå og demonstrere to hydrogendrevne fartøy med brenselcelleteknologi. Forsterkningsprosjektet skal styrke Flagships-prosjektet ytterligere, da spesielt i norsk perspektiv, og har fokus på å kommunisere og formidle ut prosjektresultater og kunnskap knyttet til hydrogendrevne fartøy til øvrig norsk næringsliv og andre interessenter. Dette skal legge til rette for kommersialisering av prosjektløsninger ved prosjektslutt, samt at teknologi knyttet til utvikling og realisering av hydrogendrevne fartøy blir fremmet og satset på i økt grad. Ved å være pioneer innen utvikling av hydrogendrevne fartøy i et globalt perspektiv, ønsker de norske partnere her å bevise at hydrogenteknologi kan satses på og ønsker at dette skal være et viktig satsningsområde for norsk teknologi. Gjennom Forsterkningsprosjektet vil prosjektpartnerne kunne arrangere og delta i flere møter, konferanser, politiske arenaer og andre typer arrangementer hvor resultater fra Flagships-prosjektet kan deles med relevante aktører. Gjennom Forsterkningsprosjektet skal det norske nettverket innenfor maritim hydrogenteknologi styrkes og det skal sikres kunnskapsdeling med andre hydrogenprosjekter, både nasjonale og internasjonale. NCE Maritime CleanTech som er en næringsklynge med over 140 bedrifter vil bruke sitt brede nettverk med andre norske klynger, da spesielt andre hav/teknologiklynger til å koble på relevante aktører.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler