Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ANDWIS - Automated Non Destructive Weld Inspection in Splash/Subsea zone

Alternativ tittel: ANDWIS - Automated Non Destructive Weld Inspection in Splash/Subsea zone

Tildelt: kr 16,5 mill.

Prosjektnummer:

309552

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

I Nordsjøen og andre deler av verden der det produseres olje og gass offshore blir oljeplattformene stadig eldre. Stålplattformer som var bygget for 20-30 år siden er fortsatt i full drift selv om designlevetiden for plattformene er utgått. Dette på grunn av at det gjennomføres integritetsanalyser som underbygger levetidsforlengelser av plattformene. Som en viktig input til integritetsanalysene må det gjennomføres inspeksjon av stålstrukturene over og under vann. OceanTech har gjennom flere år jobben med utvikling av en robotisert metode for å kunne gjennomføre sprekkdeteksjon av kritiske hovedsveiser på stålplattformer offshore. Med en videreutviklet robot med støtte fra NFR i prosjektet ANDWIS har OceanTech som de første i verden gjennomført vellykkede undervannsinspeksjoner av stålplattformen Ekofisk 2/4 C. Kunden ConocoPhillips kunne benytte en robotisert løsning istedenfor dyre og farlige dykkeroperasjoner. Til sammen sparte kunden rundt 20 millioner kroner på å benytte denne inspeksjonsroboten sammenlignet med bruk av dykkere. Forskningsprosjektet ANDWIS har som hovedmål er å komme frem til en ny inspeksjonsteknologi for sveisefuger i under vann som muliggjør effektive levetidsanalyser av stålplattformer i Olje- & Gas-sektoren. Teknologien skal også kunne anvendes i andre maritime næringer som for eksempel havvind og offshore fiskeoppdrett. ANDWIS prosjektet har så langt kommet fram til en ny Eddy Current probeteknologi for å detektere sprekker på sveisefuger. Prosjektet søker nå å automatisere selve deteksjonen blant annet ved hjelp av maskinlæring, slik at man oppnår større pålitelighet i inspeksjonsarbeidet. Til å samle inn data for maskinlæring skal det utføres inspeksjon på faktiske knutepunktsveiser som er hentet fra Ekofisk 2/4 A plattformen. Knutepunktene er nå plassert ved OceanTech sitt testsenter for fullskala testing. I tillegg jobber ANDWIS prosjektet med å gjøre inspeksjonsroboten autonom. Det er utviklet et 3D optisk posisjoneringssystem, der man med billeddiagnostikk leser av sveisegeometrien slik at roboten autonomt kan følge sveisen i forbindelse med inspeksjonen. Det er utviklet 3D-kinematikk for robotstyringen slik at robotoperatørene får en mye enklere oppgave med å kontrollere at inspeksjonene går etter planen. I 2022 går prosjektet inn i en fase med fokus på integrasjon og testing av prototyper. Testing av probeteknologi og robotstyring skal gjennomføres i laboratoriet til SINTEF Digital og ved OceanTech sitt Subsea Testsenter.

På norsk sokkel er det et økende behov for tilstandskontroll av offshore stålplattformer i forbindelse med levetidsforlengelser. En av utfordringene i dag er å inspisere knutepunkter på bærestrukturen under vann, og spesielt rett under overflaten i skvalpesonen. Prosjektet skal derfor utvikle en inspeksjonsrobot for kontroll av sveisefuger i knutepunkter. Inspeksjonsdataene som innhentes er basis for integritetsanalyser, som er nødvendig for beregning av gjenværende levetid for plattformene. For å kunne gjennomføre en effektiv inspeksjon skal inspeksjonsroboten kunne plasseres ut ved inspeksjonsområdet hvor den holder seg fast, og skal deretter detektere, posisjonere, inspisere og loggføre inspeksjonsdata. Prosjektet skal samarbeide med SINTEF, som vil være ansvarlig for forskningen. De ligger langt fremme i forskningen innen inspeksjonsmetoden Eddy Current som benyttes for sprekkinspeksjon. Innsamling av data med inspeksjonsroboten krever en ny og pålitelig posisjoneringsteknologi. En kontinuerlig og presis måling av posisjonen er nødvendig for å kunne optimalisere inspeksjonen og for å dokumentere måleresultater presist og digitalt. I dag benyttes tradisjonelle kamera til dette. Ny kunnskap er nødvendig for å utvikle et 3D kamera som kan møte måleutfordringene i skvalpesonen på en god måte. SINTEF vil også være sentral innen dette området. Med moderne og forbedrede målemetoder vil eierne av plattformene få bedre data for å vurdere levetidsforlengelser på aktuelle plattformer. De vil få dokumentert tilstanden digitalisert hurtig, trygt og kostnadseffektivt.

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum