Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Climate Futures

Alternativ tittel: Climate Futures

Tildelt: kr 96,0 mill.

Climate Futures styrker samfunnets evne til å navigere en økende klimarisiko. Vi har særlig utviklet kvalitet og bruk av klimavarsler som går fra ti dager til ti år frem i tid. Vi arbeider med fire tematiske områder: bærekraftig matproduksjon (jordbruk og havbruk), fornybar energi, motstandsdyktige samfunn, og smart shipping. Partnerne er NORCE, Universitetet i Bergen, Norges handelshøyskole, Samfunns- og næringslivsforskning, Nansensenteret, Statistisk sentralbyrå, Norsk regnesentral, Å Energi, Eviny, Statkraft, Småkraft, Havforskningsinstituttet, Statsforvalterne, Vestland- og Rogaland fylkeskommune, G2Ocean, Western Bulk, Gartnerhallen, Graminor, Norsk landbruksrådgiving, Norges bondelag, Miljødirektoratet, Tryg forsikring, KLP, Safetec, Eide Fjordbruk og Clarify. For matprodusentene utvikles verktøy for integrering av klimavarsling av vær i landbruket og oppdrettsnæringen. Innen landbruk har vi startet piloter som kobler produksjon av forskjellige kulturer (som poteter og løk) med værmønstre for å undersøke i hvilken grad vi kan forutsi produksjonen. Vi lager også målrettede varsler for matproduksjon, for eksempel når frosten kommer på høsten ulike steder i landet og sannsynligheten for tørkeperioder i vekstsesongen. På lengre tidsskalaer brukes klimavarsling sammen med genetikk for å utvikle fremtidens potet ut fra forventede endringer i vær- og klimaforhold i Norge. Innen havbruk har vi gjennomført studier på varsling av algeoppblomstring og utvikling av havtemperatur flere uker frem i tid. Det sistnevnte varselet er nå operasjonelt tilgjengelig i et verktøy levert av Clarify. Innen fornybar energi har vi gjennomført studier for å evaluere tilgjengelige måneds-, sesong- og dekadevarsler for temperatur og nedbør i Norge og Nord-Europa, samt i Sør-Amerika. Vi har også pågående studier av hvordan produksjon av havvind kan variere over lenger tid grunnet endringer i værmønstre, og hvor vi bør plassere offshore vindparker basert på ulike kriterier. Motstandsdyktige samfunn er det innovasjonsområdet i senteret hvor vi stiller viktige spørsmål, som: Kan vi bruke klimaprognoser til prising av forsikring på en bedre og mer meningsfull måte enn det som er praksis i dag? Og kan vi forbedre skadeforebygging med hensyn til pågående og forventede klimaendringer? Hvordan kan (og bør) informasjon om klima håndteres på ulike administrative samfunnsnivå? Vår gjennomgående ambisjon er å styrke samfunnets evne til å navigere i et dynamisk og komplekst klimalandskap. Innen smart shipping jobber vi med å modellere og bedre forstå sammenhengen mellom energiforbruket til et skip og værforholdene det seiler i. Dette er viktig for å kunne estimere drivstofforbruket på en gitt reise som en funksjon av tid på året og seilingsrute. En annen faktor som påvirker energiforbruk og utslipp er begroing av skrog, altså vekst av skjell, tang, og annet organisk materiale. Et av formålene er å kunne forutse hvilke skip som trenger oppfølging og vedlikehold (f.eks. skrogvask) for å redusere energiforbruk og utslipp. Videre er transport av varer ut fra havner væravhengig. Vi undersøker blant annet sammenhengen mellom nedbør i Sør-Amerika og vannstand i elvene der skipene seiler, som igjen vil ha en innvirkning på hvor mye last som kan tas ombord. I tillegg til prosjekter innen de spesifikke innovasjonsområdene utvikles prediksjonsmodeller og metoder for å forbedre varsler, og ikke minst å gjøre informasjonen i varslene forståelig, tilgjengelig og tilpasset brukerne. Et langvarig arbeid med fokusgrupper innen landbruk har gitt oss uvurderlig informasjon om hvordan varslene oppfattes, og hvor lang tid det tar for en mottaker å bli vant til å ta til seg langtidsvarsler kontra vanlige værvarsler for noen dager fram i tid. Denne informasjonen er blant annet brukt i utviklingen av 21-dagers varslet som er tilgjengelig på Yr med sine 15 millioner brukere i uka. Vår formidlingsaktivitet er høy. På klimavarsling.no, der vi formidler varsler, hadde vi rundt 45 000 sidevisninger i løpet av året. Varslene har også tiltrukket seg mye interesse fra media, og har ført til en rekke intervjuer i dagspressen. En serie med masterstudenter har allerede blitt utdannet, mange er under utdanning og det samme er tilfelle for PhD-studenter.

Climate Futures is a new and ambitious action to generate long-term cooperation between companies, public organizations and research groups across sectors and disciplines to tackle one of the most urgent challenges of our time: The changing nature of weather and climate poses a severe threat to the prosperity and well-being of our economy and society as a whole, but climate risk is inadequately managed due to knowledge gaps and deficiencies in the decision-making processes of businesses and public authorities. We will address this critical challenge by working with a large group of partners to co-develop better methods and practices for climate risk management. The breadth and commitment of our consortium testify to an indisputable need for a large and cross-sectoral centre for addressing climate risks. It unites world-leading weather and climate scientists, economists and statisticians with industrial sectors – food production, energy, shipping, insurance, management consulting and risk management – and public authorities, including all the county governors in Norway. Together, we will expand established collaborations and ongoing initiatives to create an active industry-oriented research cluster. The work in Climate Futures will be organized in user-driven projects, ranging from short pilots lasting a few weeks or months to long-term strategic programmes over several years. Such a project-based structure was chosen to ensure that each partner takes an active role in the implementation and performance of the centre’s activities, and to ensure cooperation between the partner organizations across sectors and disciplines. The partners in Climate Futures will benefit from extended networks, enhanced knowledge, and new opportunities for innovation, all strengthening their positions in a globalized economy that increasingly requires sophisticated climate risk management.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Temaer og emner

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningFNs BærekraftsmålIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittMaritimPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseMaritimMaritime muligheter i havnæringeneInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringAnvendt forskningLTP3 IKT og digital transformasjonLandbrukPlanterPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningSamfunnssikkerhetDelportefølje KvalitetLandbrukKlimaKlimasystemet og klimaendringerLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktTjenesterettet FoUInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapPortefølje Energi og transportFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneBransjer og næringerLandbrukLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetMiljøvennlig energiFornybar energi, vannFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturPortefølje InnovasjonLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPortefølje Mat og bioressurserBransjer og næringerPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakMiljøvennlig energiLTP3 Innovasjon i stat og kommuneDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorDelportefølje Et velfungerende forskningssystemBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Demokrati og global utviklingFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningInternasjonaliseringLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetKlimaGlobale klimautfordringerLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonKlimaDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Hav og kystBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeBransjer og næringerFiskeri og havbrukGrunnforskningKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerFornyelse og innovasjon i offentlig sektorKlimarelevant forskningLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFinans og bankLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiDelportefølje InternasjonaliseringLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Klima og miljøPortefølje Banebrytende forskningBransjer og næringerIKT-næringenDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdePortefølje Forskningssystemet