Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Climate Futures

Alternativ tittel: Climate Futures

Tildelt: kr 96,0 mill.

Klimarisiko er et begrep som beskriver samfunnets utfordringer og muligheter knyttet til endringer i vær og klima. En negativ risiko kan for eksempel være en økt eksponering for ekstreme værhendelser som flom, tørke og stormflo. På den positive siden kan økt temperatur gi et klima som er mer egnet for landbruk enn dagens klima. En fellesnevner for både negativ og positiv klimarisiko er at det norske samfunnet i liten grad er tilpasset begge. Det eksisterer betydelige kunnskapshull i både næringslivet og offentlig sektor. Climate Futures er et samarbeid mellom aktører som ønsker å utvikle nye verktøy og tjenester som gjør oss bedre rustet til et klima i endring. Vårt fokus er på klimavarsling for perioden fra ti dager til ti år frem i tid, og ikke minst på å integrere slike varsler i beslutningsprosesser. Prosjektet har fire innovasjonsområder: bærekraftig matproduksjon, fornybar energi, motstandsdyktige samfunn, og smart shipping. For matprodusentene skal det blant annet utvikles verktøy for integrering av langtidsvarsling av vær i landbruket og oppdrettsnæringen. Slike verktøy er allerede i bruk innen kraftproduksjon fra vann, sol og vind, men i Climate Futures skal vi forbedre kvaliteten på disse, blant annet ved hjelp av maskinlæring. Våre partnere i området for motstandsdyktige samfunn har som mål å gjøre samfunnet bedre forberedt på fenomener som tørke, frostperioder, stormer og flommer, og innen shipping ønsker vi å bidra til større sikkerhet til havs og mer effektiv bruk av drivstoff ved å tilby bedre værvarsling for perioden utover vanlige varsler. Climate Futures ledes av NORCE og har nærmere 40 partnere. Forskningen er fokusert på relevans for partnerne og vil bli organisert i tverrfaglige og tverrsektorielle prosjekter, fra korte pilotstudier til større forskningsløp over flere år. Utover vitenskapelige fremskritt har senteret et mål om å dyrke frem en industriorientert klynge av organisasjoner som ønsker å ligge i forkant av vær- og klimautviklingen.

Climate Futures is a new and ambitious action to generate long-term cooperation between companies, public organizations and research groups across sectors and disciplines to tackle one of the most urgent challenges of our time: The changing nature of weather and climate poses a severe threat to the prosperity and well-being of our economy and society as a whole, but climate risk is inadequately managed due to knowledge gaps and deficiencies in the decision-making processes of businesses and public authorities. We will address this critical challenge by working with a large group of partners to co-develop better methods and practices for climate risk management. The breadth and commitment of our consortium testify to an indisputable need for a large and cross-sectoral centre for addressing climate risks. It unites world-leading weather and climate scientists, economists and statisticians with industrial sectors – food production, energy, shipping, insurance, management consulting and risk management – and public authorities, including all the county governors in Norway. Together, we will expand established collaborations and ongoing initiatives to create an active industry-oriented research cluster. The work in Climate Futures will be organized in user-driven projects, ranging from short pilots lasting a few weeks or months to long-term strategic programmes over several years. Such a project-based structure was chosen to ensure that each partner takes an active role in the implementation and performance of the centre’s activities, and to ensure cooperation between the partner organizations across sectors and disciplines. The partners in Climate Futures will benefit from extended networks, enhanced knowledge, and new opportunities for innovation, all strengthening their positions in a globalized economy that increasingly requires sophisticated climate risk management.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

InternasjonaliseringInternasjonalt vertskapLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningFNs BærekraftsmålLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakBransjer og næringerFinans og bankBransjer og næringerFiskeri og havbrukFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderKlimaPortefølje HavDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Innovasjon i stat og kommuneDigitalisering og bruk av IKTPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturTjenesterettet FoULTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Energi, transport og lavutslippIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseLandbrukPlanterIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeKlimaGlobale klimautfordringerInternasjonaliseringMiljøvennlig energiLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorMaritimMaritimMaritime muligheter i havnæringeneLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerLandbrukLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiGrunnforskningKlimaKlimasystemet og klimaendringerLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierMiljøvennlig energiFornybar energi, vannLandbrukSamfunnssikkerhetKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP2 Hav