Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Climate Futures

Alternativ tittel: Climate Futures

Tildelt: kr 96,0 mill.

Klimarisiko er et begrep som beskriver samfunnets utfordringer og muligheter knyttet til endringer i vær og klima. En negativ risiko kan for eksempel være en økt eksponering for ekstreme værhendelser som flom, tørke og stormflo. På den positive siden kan økt temperatur gi et klima som er mer egnet for landbruk enn dagens klima. En fellesnevner for både negativ og positiv klimarisiko er at det norske samfunnet i liten grad er tilpasset begge. Det eksisterer betydelige kunnskapshull i både næringslivet og offentlig sektor. Climate Futures er et samarbeid mellom aktører som ønsker å utvikle nye verktøy og tjenester som gjør oss bedre rustet til et klima i endring. Vårt fokus er på klimavarsling for perioden fra ti dager til ti år frem i tid, og ikke minst på å integrere slike varsler i beslutningsprosesser. Prosjektet har fire innovasjonsområder: bærekraftig matproduksjon, fornybar energi, motstandsdyktige samfunn, og smart shipping. For matprodusentene utvikles det blant annet verktøy for integrering av langtidsvarsling av vær i landbruket og oppdrettsnæringen. For landbruksprodusentene utvikles det klimavarsel på både kort og lang tidsskala for å forebygge avlingssvikt, evaluere påvirkning av vær og klima på tilbud og etterspørsel, i tillegg til lagring og kvalitetssvikt. Vi har startet studier for å kople produksjon av forskjellige kulturer, f.eks. poteter og løk, med værmønstre over sesongen for å undersøke i hvilken grad vi kan forutsi produksjonen. Vi er også i gang med å lage målrettede varsler for matproduksjon, f.eks. for når frosten kommer på høsten ulike steder i landet og sannsynligheten for tørkeperioder i vekstsesongen. På lengre tidsskalaer så brukes klimavarsling sammen med genetikk for å utvikle fremtidens potet ut fra forventede endringer i vær- og klimaforhold i Norge. Innen havbruk har vi gjennomført studier på varsling av algeoppblomstring og havtemperatur flere uker frem i tid. Lakselus og algeoppblomstring er skadelig for oppdrettsproduksjonen, og bedre varsling av gunstige betingelser for dette er ønskelig for å sette inn forebyggende tiltak. Innen fornybar energi har vi gjennomført pilotstudier for å evaluere tilgjengelige måneds-, sesong- og dekadevarsler for temperatur og nedbør i Norge og Nord-Europa. Etterbehandling av varslene ved bruk av statistisk modellering og maskinlæring kan føre til betydelig bedre varsler for individuelle nedbørsfelt. En pilotstudie med fokus på kraftmarkedet viser potensial for prediksjon av regional etterspørsel og forbruk flere måneder fram i tid. Motstandsdyktige Samfunn er det innovasjonsområdet i senteret hvor vi særlig adresserer fire samfunsmessige områder med rom for utvikling: (i) risikoprising i forsikringsmarkedet. Hvordan påvirker klimaendring spesielt sårbare områder i Norge? Kan vi bruke klimaprognoser til prising på en bedre og mer meningsfull måte enn det som er praksis i dag? Og hvordan kan vi forbedre skadeforebygging mht pågående og forventede klimaendringer? (ii) evaluering av klimarisiko og utvikling av strategier og metoder som kan tallfeste/måle endringer, og (iii) klimapersepsjon og hvordan informasjon om klima kan og bør håndteres på ulike administrative samfunnsnivå, og (iv) utvikling av tjenester for ferdsel og transport i kystsonen som er relatert til vind. Vår gjennomgående ambisjon er å styrke samfunnets evne til å adressere og navigere et dynamisk og komplekst klimalandskap. Innen smart shipping jobber vi med prosjekter primært relatert til å modellere og bedre forstå sammenhengen mellom energiforbruket til et skip og værforholdene det seiler i for å kunne estimere bunkersforbruket på en gitt reise som en funksjon av tid på året og seilingsrute. En annen faktor som påvirker energiforbruk og utslipp er begroing av skrog. En pågående studie ser på sammenhengen mellom begroing og sjøtemperatur og liggetid i havn med formålet å kunne flagge skip som trenger oppfølging og vedlikehold (f.eks. skrogvask) for å redusere fremtidig energiforbruk og utslipp. Transport av varer ut fra havner er væravhengig. I en pilotstudie ser vi på sammenhengen mellom nedbør i Sør-Amerika og vannstand i elver der skipene seiler, som igjen vil ha en innvirkning på hvor mye last som kan tas ombord. Med lokale nedbørsvarsel kan transporten planlegges bedre. I tillegg til prosjekter innen de spesifikke innovasjonsområdene utvikles modeller og metoder for å forbedre varsler og å gjøre informasjon fra varslene forståelig, tilgjengelig, og tilpasset brukerne slik at de lettere kan benyttes i beslutningstaking. Climate Futures ledes av NORCE og har nærmere 40 partnere. Forskningen er fokusert på relevans for partnerne og er organisert i tverrfaglige og tverrsektorielle prosjekter, fra korte pilotstudier til større forskningsløp over flere år. Utover vitenskapelige fremskritt har senteret et mål om å dyrke frem en industriorientert klynge av organisasjoner som ønsker å ligge i forkant av vær- og klimautviklingen.

Climate Futures is a new and ambitious action to generate long-term cooperation between companies, public organizations and research groups across sectors and disciplines to tackle one of the most urgent challenges of our time: The changing nature of weather and climate poses a severe threat to the prosperity and well-being of our economy and society as a whole, but climate risk is inadequately managed due to knowledge gaps and deficiencies in the decision-making processes of businesses and public authorities. We will address this critical challenge by working with a large group of partners to co-develop better methods and practices for climate risk management. The breadth and commitment of our consortium testify to an indisputable need for a large and cross-sectoral centre for addressing climate risks. It unites world-leading weather and climate scientists, economists and statisticians with industrial sectors – food production, energy, shipping, insurance, management consulting and risk management – and public authorities, including all the county governors in Norway. Together, we will expand established collaborations and ongoing initiatives to create an active industry-oriented research cluster. The work in Climate Futures will be organized in user-driven projects, ranging from short pilots lasting a few weeks or months to long-term strategic programmes over several years. Such a project-based structure was chosen to ensure that each partner takes an active role in the implementation and performance of the centre’s activities, and to ensure cooperation between the partner organizations across sectors and disciplines. The partners in Climate Futures will benefit from extended networks, enhanced knowledge, and new opportunities for innovation, all strengthening their positions in a globalized economy that increasingly requires sophisticated climate risk management.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

MaritimAnvendt forskningBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP2 HavLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLandbrukPlanterBransjer og næringerIKT-næringenMiljøvennlig energiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningBransjer og næringerFinans og bankPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Muliggjørende teknologierKlimaGlobale klimautfordringerPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLandbrukMiljøvennlig energiFornybar energi, vannFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturDigitalisering og bruk av IKTDelportefølje Samfunnssikkerhet, sårbarhet og risikoIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakFNs BærekraftsmålIKT forskningsområdeBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetGrunnforskningPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje HavLTP2 Fagmiljøer og talenterSamfunnssikkerhetIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Klima, polar og miljøDelportefølje Klima og miljøInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidTjenesterettet FoUPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningBransjer og næringerLandbrukFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneKlimaPortefølje Industri og tjenestenæringerFornyelse og innovasjon i offentlig sektorLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktBransjer og næringerInternasjonaliseringPortefølje Energi, transport og lavutslippMaritimMaritime muligheter i havnæringeneKlimaKlimasystemet og klimaendringerKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerPortefølje Klima- og polarforskningPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Havteknologi og maritim innovasjon