Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Indo-Norwegian Collaboration in Intelligent Offshore Mechatronics Systems (INMOST)

Alternativ tittel: India-Norge Samarbeid i Intelligente Offshore Mekatronikk Systemer (INMOST)

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektet INMOST er et samarbeid mellom India og Norge om intelligente offshore mekatronikk-systemer der en etablerer et langsiktig samarbeidet mellom høyt anerkjente indiske universiteter for forskning og utdanning i verdensklasse: National Institute of Technology Goa (NIT Goa), Indian Institute of Technology, Tirupati (IIT Tirupati), Indian Institute of Technology, Palakkad (IIT Palakkad) og Indian Institute of Technology, Indore (IIT Indore), Universitetet i Agder (UiA), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og Norwegian Research Center (NORCE). Prosjektet dekker brede forskningsområder innen olje- og gassindustri, vindkraft, robotikk og automatisering ved å anvende avansert kontroll, robotikk og visjon, smarte følere, desentralisert trådløs kommunikasjon, prosessering i nettverk og intelligens for trådløs sensor og kommunikasjonsnettverk, maskin- og dyp læring for dataanalyse, energihøsting basert på smarte elektroniske systemer, kognitiv kontroll og adaptiv læring i offshore mekatronikk systemer. Hovedfokuset i dette samarbeide er å integrere de gitte brede forskningsområdene med forskningsbasert undervisning, styrke samarbeidernettverket mellom industri og akademia, forbedre kvaliteten på innovasjoner i slike omfattende prosjekter, involvere studenter, og integrerte offentlige og private bedrifter. Gjennom dette prosjektet skal forskere i Norge og India få gjensidig nytte i utdanning og forskning relatert til offshore mekatronikk-systemer. Partnerskapet vil tilpasse undervisningsmetoder fra de indiske partnerne til Norge og omvendt for utvikling av læreplaner til fordel for BSc/MSc/PhD studenter, samt at dette skal åpne for etterutdanninger for alle partnere i prosjektet og andre utenfor prosjektkonsortiet.

This project proposal Indo-Norwegian collaboration in Intelligent Offshore Mechatronics Systems establishes the long-term collaboration between highly reputed Indian universities/institutes (National Institute of Technology Goa(NIT Goa), Indian Institute of Technology, Tirupati (IIT Tirupati), Indian Institute of Technology, Palakkad (IIT Palakkad) and Indian Institute of Technology, Indore (IIT Indore) and Norwegian universities/institutes University of Agder (UiA), Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and NORCE Norwegian Research Center in world-class research and education. This proposal considers broad areas of research in offshore mechatronics which include offshore crane, marine vessel, drilling and well and wind turbines by applying robotics and vision, advanced control, smart sensing, mmWave sensor based system design, wireless communications, in-network processing and intelligence for wireless sensor and communication networks, machine and deep learning for data analytics, energy harvesting based smart electronic systems, smart networks and inference methods for timely detection and prediction, cognitive control and adaptive learning. The main focus of this collaboration proposal is to integrate these wide research areas with research based education, improve the quality of innovation for ongoing projects, involve students, integrate public and private enterprises, small and medium sized enterprises (SMEs), multi-national companies (MNCs). Through this proposal, researchers at UiA, NTNU, NORCE, NITGoa, IIT Tirupati, IIT Palakkad, and IIT Indore will benefit mutually in the education and research areas related to offshore mechatronics systems. The partnership will adapt teaching methods from the Indian partners to Norway and vice versa by the development of joint curriculum which benefits not only BSc/MSc/PhD students, but opens for continuing education for all partners in the proposal and others outside the consortium.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research