Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint

Alternativ tittel: DigiWells: Digitalt brønnsenter for verdiskaping, konkurranseevne og minimalt miljøavtrykk

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektnummer:

309589

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Målet med senteret er å utvikle ny kunnskap, metoder og innovative løsninger for å forbedre brønnleveranse prosessen ved bruk av av digitalisering, nye sensorer, høyhastighets telemetri, automatisering og autonomi. Bore- og brønnkostnader utgjør ofte opptil 50% av de totale feltutviklingskostnadene. Ifølge OD er boring av flere brønner det viktigste middelet for å øke utvinningen fra eksisterende felt. Beslutningstaking og optimalisering under planlegging og utførelse av bore- og brønn-operasjoner er utfordrende på grunn av usikkerhet i undergrunnen, begrenset tilgjengelighet av målinger og behov for interaksjon mellom ulike fagområder og forskjellige kommersielle aktører. Lønnsomme brønner blir stadig viktigere for utvikling og drift og indirekte ressursforvaltning på norsk sokkel. Digitalisering, nye sensorer, nye høyhastighets telemetriløsninger, automatisering, autonomi og forbedrede arbeidsprosesser har potensial til å muliggjøre en betydelig forbedring av brønnleveranseprosessen. Senteret vil utforske disse mulighetene ved å kombinere domenekunnskap med grunnleggende forskning for å akselerere den digitale transformasjonen av brønnleveringsprosessen. Senteret tar sikte på å utvikle nye arbeidsprosesser for planlegging av bore- og brønnoperasjoner, nye sensorer, nye løsninger for interoperabilitet, nye løsninger for automatisert og autonom boring, og beslutningsstøttesystemer for geostyring. Nye løsninger vil bli demonstrert på de nasjonale forskningsinfrastrukturene OpenLab Drilling og Ullrigg, og mot feltdata fra operatører. Senteret er en samarbeidsarena for operatører, serviceindustri, offentlige myndigheter, forskningsinstitusjoner og akademia i Norge og internasjonalt. Resultatene fra senterets aktivitet vil muliggjøre innovasjon, forretningsutvikling og verdiskaping for det norske samfunnet. Videre vil senteret i samarbeid med universiteter utdanne neste generasjon spesialister som vil bidra til å implementere de oppnådde forskningsresultatene. Noen viktige resultat fra senteret har vært en innovativ løsning for å dempe vibrasjoner i borestrengen, metodikk for å planlegge boreoperasjoner på en robust måte og metodikk for å få til interoperabilitet på tvers av relevante fagdisipliner.

The report from Konkraft (2018) emphasizes the need for innovative solutions for digital collaboration between different companies and different disciplines within the petroleum industry to make the Norwegian Continental Shelf competitive. The primary objective is to develop new knowledge, methodologies and innovative solutions to optimize well production performance, enabled by an integrated and cross-disciplinary, adaptive well delivery process and a digitalization and automation driven approach The secondary objectives are: - Develop knowledge and methodology for cross-disciplinary analysis of well delivery - Exploit and adapt methodologies to extract information from new generation sensors in the well construction process - Develop methodology for flexible and seamless integration of new data and sensors to connect predictive modeling and smart sensing into an agile workflow - Validate and verfiy the new methodologies and technologies on selected field cases - Provide knowledge communication and dissemination with industry, the public and policy makers - Educate post doc, PhD students and master students The proposed SFI will utilize new types of data, high speed data transmission, high performance computing, data-sharing, standardization of formats and operational protocols, using a framework of open interfaces and open source solutions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov