Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

iFOODnet: Towards a Norway-Japan Innovative Research & Training Network Driving Next-Generation Food Systems

Alternativ tittel: iFOODnet: Norge-Japan nettverk for forskning- & høyere utdanning mot neste generasjon bærekraftige og ressurseffektive matsystemer

Tildelt: kr 3,7 mill.

iFOODnet skal utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig partnerskap med Japan (JP) innen fire tverrfaglige/sektorielle innovasjonspilarer (CIPs) som vil drive neste generasjon bærekraftige og ressurseffektive matsystemer uten avfall forankret i FNs bærekraftsmål. (Inter)nasjonalt partnerskap bestående av NO matforskningsinstitutt og universitet i samarbeid med 2 JP universiteter i jordbruk og havvitenskap, vil fremme NO-kunnskapsbase og innovasjonskapasitet innen EU/NFR prioriterte samarbeidsområder: CIP1: Bioprospektering av biomolekyler og mikrobiomsekvensering med metagenome screening og omik-verktøy for å oppdage nye genetiske ressurser, mikrobiomer og biomolekyler;CIP2: Innovativ matprosessering og funksjonalitet, med nye teknologier og funksjonelle ingredienser for å sikre mangfoldige, trygge og næringsrike matvarer av høy kvalitet;CIP3: Ny generasjons biomaterialer og smart (nano) matemballasje;CIP4: Bioraffinering for valorisering av matavfall og underutnyttede ressurser til bioaktive matvarer og biopolymerer. iFOODnet Training Research & Innovation Program (ITP) vil kombinere CIP-sentrert student/ forskermobilitet med innovasjonsorienterte aktiviteter og årlig Training School for å øke deltakernes entreprenørtankesett, flerfaglige kompetanser og problemløsningsevner. En dedikert arbeidspakke vil sikre langsiktig institusjonelt partnerskap gjennom bilaterale avtaler og akkreditering av ITP i tillegg til utvikling av innovative program som involverer strategisk ledelse og administrasjon ved NO og JP universitetene. IFOODne vil sikre et unikt grensesnitt mellom forskning, utdanning og innovasjon gjennom flerfaglige workshops og brede formidlings- og treningssarrangementer, noe som ytterligere vil forsterke kvaliteten og relevansen til NO forskning og høyere utdanning, utvide prosjektpåvirkning og bidra til sterkt internasjonalt omdømme av iFOODnet partnerne.

iFOODnet will develop world-class research and education in Norway through long-term partnership with Japan (JP), upon four cross-disciplinary/sectoral innovation pillars (CIPs) advancing next-generation sustainable, resource-efficient, zero-waste food systems rooted in UN SDGs. (Inter)national partnership consisting of NO food research institute and university teaming up with 2 JP universities specialised in agriculture and marine science will greatly advance NO knowledge-base and innovation capacity within EU/NRC high-priority cooperation areas: 1) Bioprospection of Novel Biomolecules & Microbiome Sequencing, with metagenome screening & omics tools for unlocking new genetic resources, microbiomes & biomolecules 2) Innovative Food Processing and Functionality, with emerging technologies and functional ingredients to ensure diverse, safe, high-quality & nutritious foods 3) Biomaterials and Smart Packaging, with new-generation biomaterials and smart food (nano) packaging 4) Food Waste Biorefinery, for valorisation of food waste & underutilised resources into food bioactives and biopolymers. iFOODnet‘s Training Research & Innovation Programme (ITP) will combine CIP-centred /student) mobility with innovation-orineted activities and annual Training School designed to boost entrepreneurial mind-set, holistic problem-solving skills and multidisciplinary competences. A dedicated WP will ensure long-term institutional partnership upon bilateral agreements, accreditation of iFOODnet training programme and co-development of joint programme and infrastructure, involving key academic and administrative staff members at NO and JP universities. Framed by RRI strategy, iFOODnet will provide a unique research-education-innovation interface through open multi-thematic workshops and network-wide dissemination/training events which will further reinforce the quality and relevance of iFOODnet research & ITP, while enlarging project impact and int’l visibility of partner institutions.

Aktivitet:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research