Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FloatingCNG: et gasstransport alternativ til lønnsom utvinning av gass fra isolerte offshore felter

Tildelt: kr 1,0 mill.

CNG eller PNG har blitt utforsket flere ganger og flere konsepter har blitt utviklet over tid. Likevel har ingen av disse konseptene slått gjennom og heller ikke blitt utnyttet for transport av assosiert eller stranded gass. Hovedgrunnen er at konseptene har ikke blitt vurdert som lønssomt, mest pga høy kapitalkostnader knyttet til fartøyet. Horizon2020 prosektet GASVESSEL har utvikling en konsept basert på teknologi for transport av CNG, noe som vil bidra til vesentlig reduksjon i kapitalkostnader. Det har blitt skissert mulige markedsscenarier for utnyttelse av løsningen i Europa, og gjennnomført kostnyttanalyse. FORSTERK-prosjektet har som mål å bringe GASVESSEL resultatene nærmere norske aktører og beslutningstakere, slik at løsningen blir vurdert som et reelt alternativ i transportinfrastrukturutvikling.

Utover hovedformålet som var å formidle om GASVESSEL konseptet som kan bidra til kostnadsreduksjon og mer fleksibilitet i transport av CNG, og åpne for utvinning av stranded gas og forsyning av isolerte markeder, har prosjektet ført til tverr-faglig dialog og bidratt til pågående arbeid rundt andre verdikjeder (e.g. CO2 fangst og lagring). Den største nytteverdien fra arbeidet i FloatingCNG prosjekt er at det har bidrar til kunnskapsutvikling og kompetanseoverføring på tvers av fagområder (energiproduksjon og distribusjon; maritime transport og logistikk; operasjonsanalyse). Gjennom prosessen har teamet skapt bedre innsikt i transport og logistikkutfordringen i energisektoren. FloatingCNG har åpnet for å se på relevante tekniske løsninger på tvers av ulike verdikjeder og synergier i FoU arbeid omkring infrastrukturutvikling for transport av Naturgass, Hydrogen, CO2. For næringslivet, betyr det at andre løsninger enn standard løsninger kan bli vurdert i en tidlig fase for utvikling av transport system.

CNG eller PNG har blitt utforsket flere ganger og flere konsepter har blitt utviklet over tid. Likevel har ingen av disse konseptene slått gjennom og heller ikke blitt utnyttet for transport av assosiert eller stranded gass. Hovedgrunnen er at konseptene har ikke blitt vurdert som lønssomt, mest pga høy kapitalkostnader knyttet til fartøyet. Horizon2020 prosektet GASVESSEL har utvikling en konsept basert på teknologi for transport av CNG, noe som vil bidra til vesentlig reduksjon i kapitalkostnader. Det har blitt skissert mulige markedsscenarier for utnyttelse av løsningen i Europa. Barents havet er én av disse distribusjonsscenarioene. Utfordringen er at Horizon2020 prosjektet har ikke hatt mulighet til å involvere norske aktører i arbeidet. FORSTERK-prosjektet har som mål å bringe GASVESSEL resultatene nærmere norske aktører og beslutningstakere, slik at løsningen blir vurdert som et reelt alternativ i gasinfrastrukturutvikling i Barentshavet. Dette krever dialog og involvering av fagfolk og beslutningstakere. FloatingCNG skal legge til rette for at GASVESSEL-transportløsningen kan vurderes i reelle feltutviklingscase. SINTEF Ocean vil har som rolle å formidle resultatene fra H2020 GASVESSEL og fasilitere diskusjonen og vurderingsarbeidet blant olje og gass aktører.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler