Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnett

Alternativ tittel: Sustainable rehabilitation of urban water- and wastewater networks

Tildelt: kr 4,9 mill.

I prosjektet 'Bærekraftig fornyelse av VA-Nett' skal kommuner og forskere utvikle et nytt forvaltningsverktøy for å hjelpe norske kommuner med å planlegge fornyelse av ledningsnett for vann og avløp. Dette vil sikre at man nå og i framtiden kan fortsette å levere trygt drikkevann til innbyggere og rent avløpsvann til fjordene. Den totale lengden på ledningsnettene for vann og avløp i Norge er ca. 80 000 km. Det er to ganger rundt jordkloden ved ekvator. Hvordan skal lille Norge klare å forvalte slike enorme ledningsnett på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte? Det er den utfordringen dette prosjektet ønsker å løse. Lengden på ledningsnettene er ikke det eneste problemet. Ledningene blir stadig eldre, og de ligger godt skjult to meter under bakken, hvor de er vanskelig å undersøke og vanskelig å fornye. Norge er helt avhengig av drikkevannsnettene for å kunne forsyne sikkert og trygt drikkevann, og avhengig av avløpsnettene for å forhindre at grunnvann, elver, fjorder og kyst blir forurenset. Norske kommuner må årlig investere enorme pengesummer for å vedlikeholde og fornye disse ledningsnettene. Dermed er det svært viktig at investeringene er riktige, og at de tas til rett tid på rett sted. Kommunene sitter derimot ikke på de riktige verktøyene for å få til dette, og har behov for utvikling og innovasjon på området. Det nye verktøyet som dette prosjektet skal utvikle, vil hjelpe norske kommuner med å rehabilitere de rette ledningene til rett tid med rett metode. I prosjektet skal Drammen sammen med kommunene Oslo, Trondheim og Bergen, SINTEF, NTNU, Norconsult, Multiconsult og Norsk Vann samarbeide for å utvikle en programvare som legger til rette for en god forvaltningsprosess. Resultatet vil bidra til en bedre bruk av VA-gebyrene, og det vil samtidig sikre at avgjørelser som tas er bærekraftige ved å minimalisere CO-2 utslipp og inngripen i bybildet gjennom graving og avstengning av gater.

Norsk vannsektor står ovenfor en stor utfordring de kommende 50 årene; fornyelse av ledningene som forsyner Norge med drikkevann og fornyelse av avløpsnettene som håndterer og frakter vekk avløpsvannet. Hvordan kommunene løser denne samfunnsutfordringen vil ikke bare påvirke dagens generasjon nordmenn, men også fremtidige generasjoner. En investering i ledningsnett er en investering som er låst for de neste 100 årene eller lengere. At man tar de rette valgene, er helt prekært for å drive en bærekraftig vannbransje. 'Fornyer vi nok' er det spørsmålet som stadig stilles. De overordnede utfordringene og behovene som allerede er påpekt er knyttet til: (1) Hvor mye og når bør hver enkelt kommune til enhver tid investere i fornyelse av ledninger? (2) Hvor bør kommunene fokusere fornyelsesinnsatsen? (3) Vil dagens investeringsnivå i fornyelse føre til at fremtidige generasjoner må ta igjen et etterslep av faktisk behov? VA-virksomheter har ingen standardiserte verktøy for hvordan man skal identifisere og investere i de mest bærekraftige løsningene, som også er sikret for den langsiktige framtiden. Nylig doktorgradsarbeid gjennomført av Stian Bruaset har definert best tilgjengelig metode for beregning av fornyelsesbehov og investeringsbehov for ledningsnett for vann og avløp. Oppgaven har lagt et teoretisk grunnlag for hvordan man kan få en oversikt over tilstanden til ledningsnett, beregne fornyelsesbehov og beregne investeringsbehov. Hensikten er å gjøre resultatene fra doktorgradsarbeidet (og master studentene) praktisk tilgjengelig for kommunene. Dette betyr at teorien omformes til et praktisk verktøy som kommunene kan bruke i sin daglige drift for å vurdere tilstand, fornyelsesbehov og investeringsbehov. Partnerskap i prosjektet omfatter flere kommuner: Drammen (prosjekteier som skal teste verktøy), Bergen, Oslo og Trondheim, akademiske partnere: SINTEF (prosjektleder) og NTNU, konsulenter: Norconsult og Multiconsult, og bransjeorganisasjon Norsk Vann.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune