Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advancing EleCtrochemical processes for water safety and circularity (AECo)

Alternativ tittel: Fremme elektrokjemiske prosesser for vannsikkerhet og sirkularitet (AECo)

Tildelt: kr 4,4 mill.

Mer effektiv bruk og forvaltning av vann er avgjørende for å håndtere den økende etterspørselen etter vann, trusler mot vannsikkerhet og den økende frekvensen og alvorlighetsgraden av tørke og flom som følge av klimaendringer. SDG-6 setter et mål om å forbedre vannkvaliteten ved å redusere forurensning, eliminere dumping og minimere frigjøring av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet avløpsvann og øke resirkuleringen og sikker gjenbruk globalt innen 2030. Eksisterende teknologier mislykkes når de blir helhetlig vurdert på behandlingseffektivitet, kostnader og karbonavtrykk ved fjerning av organiske forbindelser, mikroforurensninger og behandling av forurenset- eller avløpsvann. En lovende måte å takle denne utfordringen på er å kombinere konvensjonell teknologi med elektrokjemiske metoder. Selv om organiske forbindelser, tungmetaller og sporolje kan fjernes fra vann ved hjelp av destillasjon og membraner, er disse teknologiene svært dyre og energikrevende. Derfor er det et stort behov for å utvikle alternative vannbehandlingsteknologier som er økonomisk og miljømessig bærekraftige. AECo-prosjektet utvikler en internasjonal forsknings- og utdanningsplattform i verdensklasse for å fremme teknologier for vann- og avløpsbehandling ved å kombinere dem med elektrokjemiske prosesser. Prosjektet forbedrer kvaliteten og styrker båndene mellom vannrelatert norsk, amerikansk og kanadisk høyere utdanning og forskning for å sikre at Norge forblir ledende i den globale vitenskapen og utdanningen innen vannbehandling, og øker relevansen av denne utdannelsen i forhold til behov og forventninger fra næringslivet og offentlig sektor. AECo vil fremskynde innføringen av elektrokjemi i vannbehandlingspraksis ved å fremme en ny generasjon med unge forskere som er i stand til å opprettholde disse innovasjonene. Prosjektet involverer også potensielle sluttbrukere av forskningsresultatene, og de tar del i medveiledningsaktiviteter samt kreative workshops.

The AECo project aims to develop a world-class international research and education platform for advancing water and wastewater treatment technologies by combining them with electrochemical processes. It establishes long-term international cooperation between research groups and industrial partners from Norway, Canada and USA. The project ensures that Norway remains at the forefront of the global science and education in water treatment areas, increasing relevance of this education to the needs and expectations of the business and public sectors. The project addresses water-related challenges that limit water and resources recycling on the way to circular economy: (i) low efficiency of organic compounds removal in water and wastewater treatment by commonly used chemical coagulation processes; (ii) elimination of micropollutants and contaminants of emerging concern (CEC) from the water cycle; (iii) oil-water separation in offshore production. The AECo will accelerate the introduction of electrochemistry into water treatment practice by fostering a new generation of young researches capable of sustaining these innovations. The project involves potential end-users of the research findings including them to the co-supervision activities and creative workshops, driving lateral thinking and radical approaches to address research challenges of the project. The project supports the achievement of the SDG 6 in general and Target 6.3 in particular by introducing electrochemical processes to improve ambient water quality by eliminating, minimizing and significantly reducing different streams of pollution into water bodies. The project will help to meet key challenges in the public sector by providing new technological solutions for water safety and circularity.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research