Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advancing EleCtrochemical processes for water safety and circularity (AECo)

Alternativ tittel: Fremme elektrokjemiske prosesser for vannsikkerhet og sirkularitet (AECo)

Tildelt: kr 4,4 mill.

Mer effektiv bruk og styring av vannressurser er viktig for å møte den voksende etterspørselen etter vann, adressere truslene mot vannsikkerhet, og håndtere den økende forekomsten og intensiteten av tørke og flom som følge av klimaendringer. Nåværende teknologier viser utilstrekkelighet når de vurderes samlet for behandlingseffektivitet, kostnader og karbonfotavtrykk knyttet til fjerning av organiske stoffer, mikroforurensninger, og behandling av forurenset vann eller avløpsvann. En lovende løsning på denne utfordringen er å integrere tradisjonell teknologi med elektrokjemiske metoder. Selv om organiske stoffer, tungmetaller og sporolje kan fjernes fra vann ved hjelp av destillasjon og membranteknologier, er disse metodene ofte kostbare og energikrevende. Derfor er det et kritisk behov for utvikling av alternative, økonomisk og miljømessig bærekraftige vannbehandlingsteknologier. AECo-prosjektet arbeider med å utvikle en verdensledende internasjonal forsknings- og utdanningsplattform for å fremme vann- og avløpsbehandlingsteknologier ved å integrere dem med elektrokjemiske prosesser. Prosjektet forbedrer kvaliteten på, og styrker båndene mellom, norsk, amerikansk og kanadisk vannrelatert høyere utdanning og forskning for å sikre at Norge forblir i spissen av global vitenskap og utdanning innen vannbehandling. Det øker også utdanningens relevans i forhold til behovene og forventningene fra industrien og offentlig sektor. AECo vil akselerere implementeringen av elektrokjemi i praksis for vannbehandling ved å fremme en ny generasjon av unge forskere som er i stand til å vedlikeholde disse innovasjonene. Prosjektet involverer også potensielle sluttbrukere av forskningsresultatene, og engasjerer dem i veiledningsaktiviteter og kreative arbeidsgrupper. Bærekraftsmål 6 sikter mot å forbedre vannkvaliteten ved å redusere forurensning, eliminere avfallstipping og minke utslipp av farlige kjemikalier og materialer. Målet inkluderer også å halvere proporsjonen av ubehandlet avløpsvann og øke gjenbruk og sikker resirkulering på global skala innen 2030.

The AECo project aims to develop a world-class international research and education platform for advancing water and wastewater treatment technologies by combining them with electrochemical processes. It establishes long-term international cooperation between research groups and industrial partners from Norway, Canada and USA. The project ensures that Norway remains at the forefront of the global science and education in water treatment areas, increasing relevance of this education to the needs and expectations of the business and public sectors. The project addresses water-related challenges that limit water and resources recycling on the way to circular economy: (i) low efficiency of organic compounds removal in water and wastewater treatment by commonly used chemical coagulation processes; (ii) elimination of micropollutants and contaminants of emerging concern (CEC) from the water cycle; (iii) oil-water separation in offshore production. The AECo will accelerate the introduction of electrochemistry into water treatment practice by fostering a new generation of young researches capable of sustaining these innovations. The project involves potential end-users of the research findings including them to the co-supervision activities and creative workshops, driving lateral thinking and radical approaches to address research challenges of the project. The project supports the achievement of the SDG 6 in general and Target 6.3 in particular by introducing electrochemical processes to improve ambient water quality by eliminating, minimizing and significantly reducing different streams of pollution into water bodies. The project will help to meet key challenges in the public sector by providing new technological solutions for water safety and circularity.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research