Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Using scenarios to assess climate risks in the financial sector

Alternativ tittel: Bruk av scenarier for vurdering av klimarisiko i finanssektoren

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

309613

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Klimascenarier benyttes ikke utelukkende av politiske beslutningstakere, men i økende grad også av finanssektoren som følge av økt etterspørsel etter, og regulering av, klimarelatert informasjon om selskaper og investorer. Rapportering om klimarelatert risiko og stresstesting av scenarier er blant flere regulatoriske tiltak som har blitt innført for finansinstitusjoner og deres investeringer i Europa og globalt. Når finans- og bedriftsaktører iverksetter anbefalingene, oppstår det mange spørsmål: Hvilke klimascenarier skal benyttes, hvordan bruke langsiktige scenarier for kortsiktige beslutninger, og hvordan kan klimarisiko håndteres under forskjellige scenarier? Den første fasen av StressTest har handlet om å identifisere eksisterende kunnskap og relevante aktørers behov. Dette har involvert utarbeidelse av litteratur og mange en-til-en-møter med en rekke institusjoner (rundt 10 som dekker banker, frivillige organisasjoner, beslutningsmyndigheter og selskaper). Ytterligere presentasjoner og møter for tilbakemeldinger har blitt avholdt. I denne fasen av prosjektet har det vært et nært samarbeid med UNEP Finance Initiative, som kulminerte i en rapport med tittelen Pathways to Paris og mange webinarer med brukere. Informasjonen innsamlet i denne første fasen av prosjektet vil bli samlet til en rapport og webinar som kartlegger eksisterende scenarioforståelse. Prosjektet beveger seg nå inn i fasen for å svare på aktørenes behov, å utarbeide informasjon og veiledning om klimascenarier for finansielle beslutningstakere. Vi vil lage et datasett og retningslinjer som gjør det mulig for finanssektoren å svare konkret på nye regulatoriske krav til stresstesting av scenarier, og å forbedre samkjøring av investeringer med overordnede klimamål. Scenario-informasjonen vil bli utviklet og oppdatert i samarbeid med interessenter fra finanssektoren som kan redegjøre for hvordan informasjonen vil bli anvendt i deres beslutningsprosesser. Dette vil føre til forsterket samfunnsmessig effekt av å dekke dette forskningsbehovet.

Increased demand for disclosure of climate-related corporate and investor information on risk has both broadened the stakeholder base and the purposes for which climate scenarios are used. Clear messaging from regulatory authorities have shifted attention to the financial risk that can result from climate risk. Climate risk disclosure and scenario stress testing feature in several regulatory initiatives for financial institutions across Europe and globally. As financial and corporate actors begin implementing the recommendations and preparing for climate risk disclosure, many questions arise: what climate scenario(s) should be used, how to apply long-term scenarios for short-term decision-making, and how can climate risks be managed under different scenarios? There are a plethora of long-term climate scenario and modelling approaches available, but there is a lack of guidance and context for interpreting scenarios for short-term financial decision making. There is a growing need for comparable risk-based data sets for interpreting long-term emission target scenarios for short-term financial decisions, as well as for online guidance and training to build knowledge on climate scenarios that are needed for corporate and financial actors. StressTest will fill a stakeholder need for climate scenario tools and guidance for financial decision-makers. The main objective of this project is to produce a dataset and guidelines that allow the financial sector to respond concretely to emerging regulatory demands on scenario stress testing and to better align investments with overarching climate objectives. To meet the stakeholder needs requires scientific advancements to develop scenario tools and apply them in a way that affects decisions. The proposal concept was developed with input from financial actors and scenario producers gathered in two workshops, highlighting their central role in identifying and addressing this research gap.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finansieringskilder