Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Metode for eksperimentbasert digital produktinnovasjon

Alternativ tittel: Method for experiment-based digital product innovation

Tildelt: kr 16,0 mill.

I Norge har vi en sterk maritime næring der vår konkurranseevne er basert på dyp teknisk kunnskap, god kundeinnsikt, høy kvalitet og effektive arbeidsprosesser. DNV GL har en ambisjon om å være det ledende klassifiseringsselskapet i næringen, og betjener omtrent 20% av verdensflåten målt i tonnasje. Industrien gjennomgår nå en stor transformasjon, der operatørene blir større, manuelt arbeid digitaliseres, kostnader kuttes og miljøkrav blir strengere. Klassifisering av skip er en kunnskapsbasert prosess, der DNV GL bekrefter at skip og utstyr oppfyller tekniske krav, både våre egne klassekrav og relevante myndighetskrav definert i ulike internasjonale forskrifter for sikkerhet og miljø på vegne av skipets flagg. Gjennom inspeksjonsprosessen får DNV GL som klasseselskap tilgang til store mengder data om et skips tilstand, noe som anses å være et uutnyttet potensial. Dette prosjektet tar sikte på utforske dette potensialet og realisere nøkkelinnovasjoner for å lage en ny, verdensledende plattform for Digital Klasse for den maritime industrien. Dette vil gjøres i tett samarbeid med skipseier/operatør og utstyrsprodusenter. Med tilgang til og bruk av tilgjengelige data, er det for eksempel mulig å modernisere dagens preskriptive, kalenderbaserte inspeksjonsregime med mer risikobaserte, målrettede og datadrevne inspeksjoner. Tilgang til data og dataanalyse gjør det også mulig å skaffe mer innsikt til skipets operatør om teknisk status på det individuelle skip, på deres flåte av skip og på utstyr ombord, som kan bidra til sikrere, smartere og grønnere skipsoperasjoner. Prosjektet er involvert i seks piloter som skal ta frem de nye innovative løsningene for maritim sektor. I tillegg jobber prosjektet strategisk for å få opp innovasjonstakten gjennom å identifisere og fjerne flaskehalser og barrierer for digital innovasjon. Det er også etablert arenaer som øker farten på et innovasjonsløp. Guild modellen fra Spotify er et eksempel på teknikk som er implementert for å øke innovasjonsevnen. Det er også tatt frem en modell for å forstå forskjellen på digitalisering og digital transformasjon.

Dette prosjektet skal realisere nøkkelinnovasjoner for å utvikle en ny, verdensledende plattform for Digital Klasse for maritim industri. Klassifisering av skip er en kunnskapsbasert prosess, der DNV GL bekrefter at skip og utstyr oppfyller tekniske krav, både klassekrav og myndighetskrav definert i ulike internasjonale regelverk for sikkerhet og miljø. Vi verifiserer skip i henhold til egne regler og internasjonale IMO (FN) krav på vegne av flagget som skipet seiler under. Prisen på inspeksjonene er under et enormt press på grunn av endringene i den maritime bransjen. Gjennom våre inspeksjonsprosesser får vi tilgang til store mengder data om et skips tilstand, noe anses for å ha et uutnyttet potensial. Med tilgang til og anvendelse av disse data er det mulig å erstatte dagens regel/tabellbaserte inspeksjonsregime med risikobaserte, målrettede og datadrevne inspeksjoner, som kan gi betydelig effektivisering av tiden en inspektør bruker ombord samt åpne for mulighet for kontinuerlig klasse-modeller. Tilgang til data gjør det også mulig å lage tjenester som gir råd til skipsoperatøren slik at de har kontinuerlig oppdatert informasjon om tilstanden til sin flåte og kan ta mer faktabaserte beslutninger for inspeksjon og vedlikehold. Vi ønsker å hjelpe redere og operatører med å etablere et mer fleksibelt risiko- og tilstandsbasert klasse- og vedlikeholdsregime i motsetning til dagens rigide og kostbare regimer. Dette må gjøres i tett dialog med skipseier/operatør og leverandører av utstyr.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2