Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ConZerW - Construction site Zero Waste

Alternativ tittel: ConZerW - Construction site Zero Waste

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektnummer:

309636

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Målet med prosjektet ConZerW er å oppnå avfallsfri byggeproduksjon ved å utvikle prosessverktøy som støtter samarbeid mellom partnere i planlegging, innkjøp og logistikkaktiviteter tilknyttet byggeplassen. ConZerW vil basere seg på en kvantitativ og kvalitativ forskningsstrategi for å løse praktiske problemer gjennom å bruke eksisterende bransjekunnskap, og samtidig bidra til ny forskning. Prosjektet forventes å gi et konkurransefortrinn når strengere krav til avfallsreduksjon innføres i nær framtid, samt bidra til å styrke partnernes miljøprofil i kundemarkedet. Prosjektet vil svare på tre hovedspørsmål for å behandle de sentrale FoU-utfordringene. 1) Hva innebærer ambisjonene om en avfallsfri byggeplass for aktørene, og hvilke nye løsninger og arbeidsmetoder kan realisere den? 2) Hvordan kan man utvikle optimeringssystemer som reduserer avfall ved hjelp av ressurssporing og effektiv informasjonsutveksling i verdikjeden? 3) Hvordan kan man beregne og evaluere om avfallsfrie løsninger bidrar til reell avfallsreduksjon, økt lønnsomhet og utslippsreduksjoner i verdikjeden? Prosjektet skal demonstrere en fullskala løsning i et pilotprosjekt og kommunisere resultater til byggherrer, entreprenører, leverandører, politikere og media. Prosjektet er basert på en tverrfaglig forskningstilnærming. Dette er nødvendig for å håndtere kompleksiteten i avfallsfrie byggeplasser, som involverer mange fagfelt og partnere fra ulike interessentgrupper. Samarbeidspartnerne i prosjektet er Skanska, som prosjekteier, Skanskas egen leverandør av prefabrikkerte husmoduler, Skanska Husfabrikken, samt byggevarekjeden Optimera og avfallsaktøren Norsk Gjenvinning. SINTEF, med ekspertise innenfor optimering, økonomisk analyse, byggeprosess og klima- og miljøanalyser, er prosjektleder og forskningspartner i prosjektet. Prosjektet startet i april 2020 med digital kick off-møte med presentasjon av prosjektpartnere om deres forventninger og bidrag i ConZerW. Den første workshopen ble avholdt i mai for å diskutere og skape felles forståelse om definisjon av avfallsfrie byggeplass, ambisjonsnivå, systemgrenser for aktiviteter som inngår i definisjonen og KPI for avfall, klimagassutslipp og kostnadskategorier. Et første utkast til definisjonsrapport ble utviklet (for internt bruk) basert på innspill fra workshop 1 og state-of-the art studie utført i prosjektet. Den andre workshopen ble holdt i november som en oppfølging av definisjonsarbeidet. 11 av Skanskas prosjekter fullført de siste 5 årene ble valgt for å identifisere datatilgjengelighet, avfallskilde og mulige tiltak knyttet til avfallsreduksjon. Grunnleggende data og lærdom fra prosjektene ble samlet inn ved å intervjue forskjellige eksperter som var involvert i prosjektet. Dataene er brukt til å utføre screening for livssyklusvurderinger og økonomisk analyse. Videre er det jobbet med identifisering av potensielle optimaliseringsproblemer, mulige løsninger for sporingssystemet og testing av den første versjonen av sporingssystem blitt utført. I 2021 ble tre pågående prosjekter, Ullevål (Oslo), Nidarvoll (Trondheim) og NPK (Kristiansand), valgt ut for å få data som gjør det mulig å utvikle optimeringsmodell, evalueringsmetoder av avfallsreduksjoner, økonomiske effekter og miljøbesparelser for ulike avfallsreduserende løsninger. Prosjektene har ambisjoner om avfallsreduksjon, med involvering av de fleste ConZerW prosjektpartnere. Det ble gjennomført en rekke workshop med hver av prosjektgruppene for å få oversikt over prosjektet, identifisere forventninger og datatilgjengelighet. Evaluering av muligheter for sporing av avfallsstrømer innenfor prefabrikasjonsprosessen hos Husfabrikken er gjennomført gjennom Ullevål-prosjektet. Faktiske material- og avfallsdata fra Ullevål prosjektmodulproduksjon ble samlet inn for å evaluere potensialet for reduksjon av avfall og klimagassutslipp fra modulproduksjon sammenlignet med plassbygging. Foreløpig beregningsmetode for klimagassutslipp, inkludert bakgrunnsdata, er utviklet. Potensielle optimaliseringsløsninger som muliggjør avfallsreduksjon fra plater er utviklet og testet i Nidarvoll-prosjektet. Muligheter for avfallsreduserende tiltak, teknologier for sporing av avfallsstrøm på byggeplass, lager og distribusjon har blitt evaluert gjennom en rekke diskusjoner med hver partner, NPK-prosjekt, stedsbesøk og skrivebordssøk. Definisjonsrapporten er revidert gjennom flere diskusjoner med ConZerW prosjektpartnerne og med NADA prosjektpartnere. Testing og evaluering av definisjonsrapporten i pilotprosjekter, utvikling av prosessverktøy, økonomiske og miljømessige analysemodeller er noen av aktivitetene som er planlagt for 2022.

Byggenæringen er i dag verdens største forbruker av naturressurser, og står for ca. 40 % av energibruken og klimagassutslippene i verden. Nasjonale tall fra SSB viser at avfallsandelen fra nybyggsprosjekter stadig øker. Skanska opplever allikevel flere store utfordringer med å oppnå slike avfallsreduksjoner. Det kreves mer tid og ressurser til planlegging, og sees på som kostnadskrevende. Dagens praksis preges av fragmentert informasjon, hvor produsenter og leverandører ikke får tilgang til informasjon og ikke får detaljerte eller automatiserte bestillinger. I tillegg er det mangelfullt datagrunnlag, og det er komplisert å finne tall og fakta om hvor store miljøgevinster og kostnadsbesparelser som kan oppnås ved valg av ulike tiltak og avfallsreduksjonsløsninger. Avfallsfrie byggeplasser er i stor grad et utforsket emne i forskningen. Kritisk forskning trengs for å sikre en bærekraftig utvikling av det som i dag er et stort, pågående bransjeinitiativ for avfallsfrie byggeplasser. For å ta dagens avfallsnivåer til et betydelig lavere nivå, og samtidig oppnå økt produktivitet, ser Skanska behov for nye samarbeidsmåter med partnerne sine i verdikjeden (Skanska Husfabrikken, Norsk Gjenvinning og Optimera i tillegg til SINTEF som forskningspartner). Det skal derfor utvikles: 1) nye forskningsbaserte løsninger med sporingsystemer som gir system- og verdikjedeforståelse, og et datagrunnlag for utvikling av optimaliserings- og evalueringsmetoder, 2) ny matematisk optimalisert metode for innkjøp, håndtering og lagring av materialer gjennom byggeprosessen, og 3) digitale prosessverktøy som viser brukerne potensialet for kostnads-, utslipps- og avfallsreduksjoner ved å velge smartere løsninger. ConZerW gir videre mulighet for utvikling av nye typer returordninger, nye konsepter og tilleggstjenester. Gjennom prosjektet utvikles nye tjenester som i større grad trekker leverandørleddet inn i planleggingen og utvikler løsninger og tjenester.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

Portefølje Muliggjørende teknologierVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiDigitalisering og bruk av IKTLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUPortefølje Industri og tjenestenæringerFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningMiljø og naturmangfoldLTP2 Klima, polar og miljøLavutslippFNs BærekraftsmålLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiByBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneUtviklingsarbeidSirkulær økonomi