Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MODUS: Praksisnær, effektiv, skalerbar lederutviklingsapplikasjon

Alternativ tittel: MODUS: Scalable and effective leadership development application

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektnummer:

309659

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Bjørnson Organisasjonspsykologene arbeider i samarbeid med Universitetet i Stavanger med å utvikle en app for lederutvikling. Formålet med appen er å oppnå bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive ansatte, og bidra til at virksomheter bli bedre i stand til å nå målene de setter seg. Aktiviteter i prosjektet har fokusert på design av innhold og rammeverk for appen. Dette arbeidet har innebåret omfattende kvalitativ kartlegging av ledere i brukerpopulasjonens arbeidshverdag og kontekst, samt ansattes forventninger til sine ledere. I tillegg har vi innhentet kvantitative spørreskjemadata fra ledere og ansatte i brukergruppen. På bakgrunn av dette materialet har vi utarbeidet skisser for design av appen, testet disse skissene med et utvalg av sluttbrukere, og så justert skissene basert på brukernes tilbakemeldinger. Vi har gått gjennom flere slike design sykluser. Analyse av spørreskjemadataene har også bidratt til å gi oss en bedre forståelse av de psykometriske egenskapene til kartleggingsverktøyene vi vil bruke til datainnsamling i intervensjonsstudiet vi skal gjennomføre senere i prosjektet.

Bakgrunn for søknaden er et mål om å utvikle MODUS: en praksisnær, effektiv og skalerbar lederutviklingsapplikasjon (app) som gir bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive ansatte og virksomheter som i større grad når strategiske og operasjonelle mål. Appen representerer en viktig digital innovasjon i en del av konsulentbransjen som i stor grad har arbeidet analogt. Den vil gi fagområdet lederutvikling et bredere nedslagsfelt, et nytt marked og nye kundegrupper som ikke har kunnet benytte slik kompetanse til å utvikle virksomheten, fordi den har vært for kostbar, for omfattende å implementere og med begrenset tilgang. Endrede rammebetingelser gir et arbeidsliv i løpende endring og omstilling der gode relasjoner mellom ledere og medarbeidere er en kritisk faktor i verdiskapingen. Undersøkelser viser imidlertid at ledere bruker mindre tid på støtte og oppfølging enn hva både de og medarbeiderne ønsker. Dermed frigjøres ikke virksomhetens potensial. Det vil innovasjonen bidra til å endre. Appen muliggjør på stedet-læring og reduserer behovet for reisevirksomhet både hos konsulent og kunde. Den vil være fleksibel med hensyn til pris, tilgang og funksjonalitet. Prosjektet har viktige FoU-utfordringer: 1) Gjennomføre feltstudiet på en måte som sikrer valide data som gjør det mulig å trekke gode konklusjoner om hvordan, og i hvor stor grad, appen påvirker brukernes tankesett og adferd. 2) Utvikle appens funksjonalitet og pedagogiske innhold slik at den gir de positive effektene vi ønsker, at den oppleves som relevant og engasjerende, og skaper endring hos brukerne. Appens generiske utforming gjør at den vil ha et bredt nedslagsfelt. Den vil inngå i Bjørnsons tjenesteportefølje, og være aktuell for både eksisterende og nye kunder, samt via samarbeidspartnere. Appen vil enkelt tilpasses ulike kunder og bransjer og utformes i ulike språkvarianter, og slik sett ha et potensielt marked i Norge så vel som internasjonalt.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena