Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation

Alternativ tittel: SFI Harvest - Teknologi for bærekraftig biomarin verdiskaping

Tildelt: kr 96,0 mill.

Langt nede i havet foregår pionerarbeid for utforske dypets bioøkonomiske potensial. Hva finnes egentlig nede på 1000 meters dyp? Kan noe av det bli en naturlig del av vårt kosthold? I det innovasjonsdrevne forskningssenteret SFI Harvest, ser vi på hva som finnes lenger ned, i mørket mellom 200 og 1000 meter under havoverflata. Det kalles den mesopelagiske sonen, eller «twilight zone» og er hvite områder på kartet, en verden vi ikke fullt ut har kartlagt. Hva finnes der, og hvordan kan vi utnytte det uten å skade naturen og balansen i økosystemet? Så langt vet vi at mesopelagisk fisk, krill, raudåte og andre dyre- og planteplanktonarter ernæringsmessig kan erstatte soya som høyverdig proteinkilde i fiskefôr. Kanskje finnes også helt andre muligheter – og ganske sikkert finnes det også utfordringer. Vi trenger mer kunnskap og vi trenger teknologi for ansvarlig høsting og foredling av marine arter på lavere nivå i næringskjeden. Det jobber forskningssenteret SFI Harvest jobber med å utvikle. Forskere, fiskere, biomarin industri, teknologileverandører og interesseorganisasjoner samarbeider om å utvikle kunnskap om dynamikken i økosystemet, samt teknologi for overvåkning, datainnhenting og innhøsting av underutnyttede arter. Beslutningsstøtte for fiskere, produktutvikling og forretningsmodeller står også på agendaen for SFI Harvest. Siden 2020 har vi søkt svar på spørsmål som: Hva finner vi, hvor mye kan vi ta ut uten å forrykke økobalansen, hvilke produkter kan vi lage av dette og hvordan skal det skje? Og ikke minst, hvilken ny teknologi trenger vi? For å finne ut hvor mye dyreplankton og mesopelagisk fisk som finnes, trengs autonome systemer for kartlegging og overvåkning av forekomst og konsentrasjon. Den nye teknologien som blir utviklet til dette, kan også kartlegge og overvåke utbredelsen av plast og mikroplast i havet. For bærekraftig innhøsting og forvaltning av de aktuelle fiskeartene trengs modeller som kan estimere og predikere artenes karaktertrekk og rolle i økosystemet, samt deres vandringer i tid og rom. For at det skal lønne seg for fiskere å gå for det ukjente fremfor det kjente, må de ha pålitelig beslutningsstøtte som forteller dem hvor mye fangst og fortjeneste de kan forvente å få igjen for den tida og det drivstoffet de må bruke. De trenger også utstyr som funker, både til målrettet fangst uten bifangst av andre arter og lagring og prosessering av den biomassen de tar om bord. Nye innhøstingsteknologier kan overføres til utviklinga av nye redskaper for å samle plast fra havet, samt utvikling av fiskeriredskaper som skåner havbunnen. På land må det finnes en industri for videre produktutvikling, og pålitelige data om innhold av næringsstoffer og miljøgifter. Sist, men ikke minst, alt dette må gå rundt, det må bære seg – både i økonomisk og økologisk henseende – hvis fangst av mesopelagiske fiskearter skal ha livets rett. Noen høydepunkter fra 2023: • Forskningstokt i Barentshavet der forskerne har testet ut ny sensor- og robotteknologi. • Det er utviklet nye modeller for calanus i norske farvann samt krillmodeller i Sørishavet. • Første versjon av en nettportal for fiskeplanlegging er utviklet. I nettportalen vises biomasse-estimater langs fartøyspor (slepespor) i en kartvisning or brukeren kan se nærmere på tidsserier for kontinuerlige variabler, samt tilgjengelige utdrag av fulle ekkogram. • Calanus-garn med ulike vinkler og ulike maskestørrelser er testet ut både i strømningstank og om bord på fiskebåt. Her fikk man målt fangsteffektiviteten til de ulike garnene. • Fôr laget på mesopelagisk fisk ble brukt i et fôingsforsøk med først mink og deretter laks • Det er publisert en rapport om: «En studie av det norske fisket etter raudåte. Kan aktivitetsnivået i fisket påvirkes av forhold i andre fiskeri?» Vi er ikke de første som forsker på dette, men SFI Harvest er det første senteret som rigger seg langs hele verdikjeden fra kartlegging av biomassen til produkter til marked. Vi legger stor vekt på at forskninga vår skal være overførbar til tradisjonelt fiske og innsats mot plastforsøpling av havet, for å sikre bruksnytte uansett utfall av pionerarbeidet. Følg med og få tilgang på løpende forskningsresultater på sfiharvest.no.

The ocean hosts large number of species that could improve food security, but are currently either not harvested or only marginally utilised. SFI Harvest will develop knowledge and technologies for harvesting and processing of lower-trophic marine species to enable sustainable growth of Norway's biomarine industries. It will draw upon Norway's leading position in the ocean and offshore sectors, bringing together pioneering shipowners, key technology providers, producers of aqua feed and -raw materials, SINTEF Ocean and other strong research groups, including SFF AMOS. The centre’s industry partners will form an innovation board to speed up the time-to-market of innovations based on the centre’s activities. The centre integrates six research areas: Survey technology, Ecosystem dynamics, Decision support, Harvesting technology, Product development, and Business models. The main outcomes of the centre’s activities will be sensor technology for cost-efficient mapping and monitoring of marine species, a model predicting good fishing grounds and variability in the ecosystem, decision support allowing fishermen to save fuel and time, predicting catch potential, selective and energy-efficient fishing gears, on-board processing lines for separating the catch by species and preserving quality, rapid catch quality measurement, new land-based feed and food ingredient processes, guidelines for resource allocation and vertical value chain coordination, and a sustainability assessment tool for value chains. This will enable the sustainable harvesting of new marine species and the establishment of a new biomarine value chain. Further, the centre will enable Norway to lead the technological development for the mesopelagic and low-trophic fisheries, creating new global market opportunities for the centre’s industrial partners. The technologies developed will also support cross-over solutions for today's commercial fisheries and for challenges like removing plastic from the oceans.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Temaer og emner

Portefølje Klima og miljøMatGlobal matsikkerhetFNs BærekraftsmålIKT forskningsområdeBransjer og næringerFiskeri og havbrukBioteknologiMarin bioteknologiLTP3 IKT og digital transformasjonDigitalisering og bruk av IKTAvanserte produksjonsprosesserLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPortefølje ForskningssystemetLTP3 Fagmiljøer og talenterMarinFiskeriPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Hav og kystMatMatNæringsmiddel og foredlingLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Energi og transportLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorMatMat - Blå sektorIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseHavbrukFôr og ernæringFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannMarinMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPortefølje Banebrytende forskningMaritimPortefølje InnovasjonKutt i utslipp av klimagasserNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystAnvendt forskningMaritimMaritime muligheter i havnæringeneBioteknologiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidGrunnforskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterKlimarelevant forskningNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Klima, miljø og energiNaturmangfold og miljøFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultPortefølje Mat og bioressurserMarinMarin bioteknologiIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetSirkulær økonomiMarinHavbrukAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Bransjer og næringerNæringsmiddelindustriBransjer og næringerBioøkonomiMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetForurensningHavbrukLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetNaturmangfoldLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierInternasjonaliseringLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonNaturmangfold og miljøSirkulær økonomi