Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation

Alternativ tittel: SFI Harvest - Teknologi for bærekraftig biomarin verdiskaping

Tildelt: kr 96,0 mill.

SFI Harvest er et senter for forskningsdrevet innovasjon, som skal utvikle kunnskap og teknologi for høsting og foredling av lavtrofiske marine ressurser og slik bidra til å skaffe verden mer marint råstoff til humant konsum og fiskefôr, på en bærekraftig måte. SFI Harvest er godt i gang med å finne løsninger på ulike utfordringer knyttet til dette, men det er fortsatt mange utfordringer vi vil jobbe videre med i senterperioden. Senteret er organisert for å løse forskningsutfordringer langs hele verdikjeden. Dette innebærer å detektere og karakterisere lavtrofiske marine arter, samt å etablere en ny biomarin industri som kan levere høyverdig protein til verdensmarkedet. FoU-aktivitetene i senteret er forankret i seks forskningsområder med følgende målsetninger: 1. Utvikle sensorteknologi for kostnadseffektiv kartlegging og overvåking av marine arter, 2. Skaffe data til økodynamiske modeller som skal prediktere hvor de største forekomstene av artene er, 3. Utvikle beslutningsstøtteverktøy for fiskefartøyene for å optimalisere energibruk og estimere fangstpotensialet, 4. Utvikle nye konsepter for skånsomme og energieffektive høstingsmetoder, 5. Utvikle prosessteknologi for å konservere og foredle fangsten til produkter av god kvalitet for verdiskapning, 6. Valg av teknologiske løsninger som skal være forankret i oppdatert, vitenskapelig kunnskap om økosystemene i havet, bærekraftig fiskeriforvaltning og forretningsmodeller. Det tverrfaglige teamet av forskere, fiskebåtredere, biomarin industri, teknologileverandører og interesseorganisasjoner utgjør SFI Harvest. Senteret skal bidra til å posisjonere Norge som ledende innen lavtrofiske og mesopelagiske og fiskerier, samt skape nye globale markedsmuligheter for industripartnerne i senteret. Metodikken som skal utvikles for å finne de små organismene i havet kan også være en viktig del av løsningen for dette miljøproblemet med plast i havet. Det arrangeres årlige SFI Harvest-dager. SFI Harvest-dagene er en arena for å presentere og dele forskningsresultater innad i senteret, og også identifisere mulige innovasjoner basert på disse.

The ocean hosts large number of species that could improve food security, but are currently either not harvested or only marginally utilised. SFI Harvest will develop knowledge and technologies for harvesting and processing of lower-trophic marine species to enable sustainable growth of Norway's biomarine industries. It will draw upon Norway's leading position in the ocean and offshore sectors, bringing together pioneering shipowners, key technology providers, producers of aqua feed and -raw materials, SINTEF Ocean and other strong research groups, including SFF AMOS. The centre’s industry partners will form an innovation board to speed up the time-to-market of innovations based on the centre’s activities. The centre integrates six research areas: Survey technology, Ecosystem dynamics, Decision support, Harvesting technology, Product development, and Business models. The main outcomes of the centre’s activities will be sensor technology for cost-efficient mapping and monitoring of marine species, a model predicting good fishing grounds and variability in the ecosystem, decision support allowing fishermen to save fuel and time, predicting catch potential, selective and energy-efficient fishing gears, on-board processing lines for separating the catch by species and preserving quality, rapid catch quality measurement, new land-based feed and food ingredient processes, guidelines for resource allocation and vertical value chain coordination, and a sustainability assessment tool for value chains. This will enable the sustainable harvesting of new marine species and the establishment of a new biomarine value chain. Further, the centre will enable Norway to lead the technological development for the mesopelagic and low-trophic fisheries, creating new global market opportunities for the centre’s industrial partners. The technologies developed will also support cross-over solutions for today's commercial fisheries and for challenges like removing plastic from the oceans.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

LTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonBransjer og næringerLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringDigitalisering og bruk av IKTFNs BærekraftsmålBransjer og næringerFiskeri og havbrukDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetBioteknologiMarin bioteknologiMatNæringsmiddel og foredlingAvanserte produksjonsprosesserPortefølje HavMarinMarin bioteknologiLTP2 Klima, polar og miljøNaturmangfold og miljøFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningSirkulær økonomiNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)IKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiIKT forskningsområdeBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannHavbrukLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktBransjer og næringerNæringsmiddelindustriMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetMarinHavbrukBioøkonomiPortefølje Muliggjørende teknologierMarinFiskeriMatGrunnforskningLTP2 HavBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystHavbrukFôr og ernæringMarinMaritimMaritimMaritime muligheter i havnæringeneMatMat - Blå sektorMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Livsvitenskap