Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector

Alternativ tittel: SmartSkog

Tildelt: kr 96,0 mill.

SmartForest er et senter for forskningsdrevet innovasjon som tar sikte på å forbedre effektiviteten i norsk skogsektor gjennom økt digitalisering. Den grunnleggende hypotesen er at skogbrukets fremtidige forbedringer i produksjons- og miljømessige leveranser i høy grad vil oppnås gjennom digitalisering og kunnskapsbasert forvaltning. I SmartForest utnyttes mulighetsrommet som skapes gjennom anvendelse av ulike nye teknologier (droner, fjernmåling, sensorer, maskindata, robotikk, blockchain, digital tvilling) med mål om å skape innovasjoner, effektivitetsøkning og nye forretningsmodeller i skogsektoren. SmartForest har seks fokusområder for digitalisering av verdikjedene i skogsektoren: (1) Skogressurs informasjon: hvor ulike typer fjernmålingsdata kombineres for å oppnå forbedret og kontinuerlig oppdatert skoginformasjon. I 2023 har vi blant annet jobbet med forbedret taksering av skog og skog målinger fra laserdata med høy punkttetthet. (2) Presisjons skogbehandling: hvor kosteffektive og potensielt semi-automatiserte skogbehandlingsmetoder utvikles med mål om økt tilvekst i norsk skog. I 2023, har vi blant annet jobbet med gps-utstyrt planteutstyr for bedre dokumentasjon og gjennomføring av foryngelse. (3) Digital driftsteknikk: hvor økt effektivitet og redusert miljø påvirkning oppnås gjennom utvikling av digitale verktøy for bedre planlegging av hogst, forbedring av maskinførers prestasjoner og automatisering av hele eller deler av prosessene i skogen. I 2023, har vi blant annet jobbet med nøyaktighet av posisjoneringssystemer på hogstmaskiner. (4) Presisjons forsyningskjeder i skogen: hvor verdien av virket er optimert gjennom bedre informasjon om virkeskvalitet, og forsyningssikkerheten økes gjennom forbedret planlegging og bruk av digitale verktøy. I løpet av 2023 har vi jobbet med utvikling og testing av verktøy til presisjonsovervåkning av skogsbilveiens tilstand og vedlikeholdsbehov. (5) Sporbarhet og sertifisering: hvor målet er fullstendig sporbarhet fra skog til endelig produkt via utnyttelse av sensorer langs hele verdikjeden samt utnyttelse av denne informasjon i sertifiserings sammenheng. Ved siden av utvikling av prototypesystemer for automatisert registrering av miljøpåvirkninger under hogst, ble det også jobbet med bruk av dype læringsmodeller til automatisering av oppgaver innen måling av tømmer og tømmerlass. (6) Den digitale verdikjeden: hvor nye og eksiterende digitale verktøy og informasjon er koblet sammen og skaper grunnlaget for data- og informasjonsdeling mellom aktører som grunnlag for optimering langs hele verdikjeden. SmartForest jobber med ulike systemer for effektiv dataflyt og innsikt langs verdikjeden, der ForestSens er en skybasert plattform for implementering av algoritmer for kunstig intelligens i skogbruk basert på datastrømmer fra hele verdikjeden skog. ForestSens utvides fortløpende der nye resultater kan implementeres.

The working hypothesis behind SmartForest is that the next leap in efficiency and environmental performance of the forest sector will be enabled by digitalization and knowledge-based management. In SmartForest a series of enabling technologies (drones, remote sensing data, sensors, machine data, robotics, blockchain, and digital twinning) are deployed in the forest sector, leading to innovations, improved efficiency, and new business models. SmartForest operates with six key applications areas, implemented as work packages, for digitalization in the forest-based value chain: (1) Forest resource information: where emerging different sources of data are combined resulting in improved continually updated forest information, (2) Precision silviculture: where cost-efficient and potentially semi-automated treatments such as precision regeneration or fertilization are developed and implemented for increased growth rates, (3) Digitally-enabled forest operations: improve production efficiency and reduce environmental impacts by applying digital tools to better plan forest harvesting, to improve machine operator performance, and ultimately to automate or semi-automate some components of forest harvesting, (4) Precision wood supply: where the value of harvested wood is maximized through optimization of sensor-generated information on wood quality throughout the supply chain, and the supply fluctuations are reduced through improved planning with new digital tools, (5) Traceability and certification: where full traceability of each log from stump to end product is enabled though application of sensors and tracking technologies and the information is utilized to improve certification procedures, and (6) The digital value chain: where new and existing digital tools and systems are connected in forming the foundation for all actors to share and access data and information, and in this way optimize the whole value chain performance.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Temaer og emner

IKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterBransjer og næringerBransjer og næringerAnnen tjenesteytingLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningGrunnforskningBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBioøkonomiØvrig bioøkonomiKlimarelevant forskningIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseLTP3 Bioøkonomi og forvaltningBioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierNaturmangfold og miljøNaturmangfoldInternasjonaliseringPortefølje Mat og bioressurserIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerTransport og samferdselPortefølje Banebrytende forskningPortefølje InnovasjonLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Fagmiljøer og talenterLandbrukSkogIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Klima og miljøDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLandbrukPolitikk- og forvaltningsområderNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPortefølje Energi og transportBransjer og næringerIKT-næringenDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerSkog og trebrukPortefølje Forskningssystemet