Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

AMK SIMULATOR: Et komplett verktøy for kompetansebygging for medisinsk nødmeldetjeneste, basert på simuleringstrening og kunstig intelligens

Alternativ tittel: Dispatch simulator: A universal tool for training and competence improvement in the dispatch centre with help of artificial intelligence

Tildelt: kr 6,9 mill.

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden som redder liv ved akuttmedisinske hendelser og skader. AMK, eller medisinsk nødtelefon 113, besvarer årlig over 1 million nødsamtaler, og tallet er stigende. Medisinsk nødtelefon betjenes av AMK-operatører. Dette er helsepersonell med ekstra utdanning som AMK-operatører. Nødsamtalene kan dreie seg om kritisk og alvorlig sykdom, og AMK-operatørene må via spørsmål i en telefonsamtale raskt vurdere og avklare alvorlighetsgrad, samt hvilke ressurser og type respons som skal settes inn. I noen tilfeller må de også veilede innringer i livreddende førstehjelp. I denne jobben kan hvert sekund og minutt man sparer ha store konsekvenser. Hvordan nødsamtalen utspiller seg, og hvor dyktig AMK-operatøren er, påvirker hvor raskt pasienten får riktig hjelp og behandling. AMK-operatørene utfører en viktig, men også veldig krevende jobb. Det finnes lite forskning og evidens for arbeidet som gjøres i AMK, da dette er et relativt ungt fagområde. Dette er noe av grunnen til at det per nå ikke finnes en standardisert, kvalitetssikret utdanning eller opplæring for AMK-operatører. Opplæring foregår ved enkelte AMK-sentraler i Norge, og innhold og varighet varierer fra sted til sted. Dette er derfor et område hvor det kan være et stort potensiale for kvalitetsforbedring gjennom å sikre relevant og god opplæring og trening. Prosjektet AMK simulator handler om å utvikle en treningssimulator spesifikt til AMK-operatører. Simulatoren vil forbedre dagens opplæring og trening, og gi mulighet for fleksibel og hyppig trening på jobb. På samme måte som f.eks. piloter trener alvorlige hendelser i simulator, har AMK-operatørene behov for å trene på alvorlige hendelser, før de skal "fly" i virkeligheten. AMK Stavanger, SAFER (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research), NKLM (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin) og RAKOS (Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest) samarbeider med firmaet SKLLS AS (tidligere Headroom Lifescience) for å utvikle en simulator som er så realistisk som mulig. Ved hjelp av utvikling av kunstig intelligens, vil AMK-operatørene i simulatoren bli ringt opp av et dataprogram som simulerer en innringer. Dataprogrammet skal kunne snakke med operatøren, og imitere forskjellige innringere med forskjellige skader og sykdommer. Slik kan operatørene trene på de mest alvorlige eller kompliserte hendelsene, men også hendelser man opplever sjelden og dermed ikke får god nok erfaring med. Operatørene kan opparbeide seg erfaring gjennom simulering som ligner den man får gjennom mange års klinisk arbeid. Målet er å forbedre effektivitet og kvalitet i AMK. For AMK-operatørene kan det bety økt trygghet og glede i jobben. For pasientene i de mest akutte og alvorlige hendelsene kan hyppig trening være den lille forskjellen som sparer livsviktige sekunder, sikrer god veiledning til førstehjelp, og dermed redder liv. Siden oppstart av prosjektet i juni 2020 har teknologisk partner SKLLS AS jobbet tett sammen med AMK Stavanger og RAKOS i utviklingen av en tidlig prototype av simulatoren. Det har tidligere blitt opprettet en referansegruppe med 1-2 personer fra hver av de fire AMK sentraler i Helse Vest. Disse har fått tilgang til den manusdrevne versjonen av simulatoren, og muligheten til å teste ut og komme med tilbakemeldinger på simulatoren. Simulatoren har allerede blitt tatt i bruk ved AMK kurs i Stavanger i februar og september 2021, og også i Bergen i juni 2021. I forkant av hvert av kursene har simulatoren blitt kontinuerlig forbedret og fylt med mer innhold. Den manusdrevne versjonen planlegges videre å tas i bruk mens AMK operatørene er på vakt rundt nyåret. Den er nå integrert med AMK sitt Integrated Communication and Control System (ICCS) slik at den kan pushes ut som et vanlig nødanrop med tydelig merking at det er til opptrening slik at samtalen ikke blir prioritert om faktiske nødanrop kommer inn samtidig. Prosjektet har fått tilgang på lydlogger fra ekte nødsamtaler i november 2021. I forkant av tilgangen har SKLLS AS kunnet innarbeide algoritmene sine i Helse Vest IKT administrerte nettskytjenesten microsoft Azure, i tillegg til at de har forbedret sine tale-til-tekst algoritmer og laget egne stemmer til simulatoren ved å la studenter lese inn timesvis med tekst. Simulatoren vil nå videreutvikles, slik at kunstig intelligens lærer å simulere forskjellige innringere, ved å analysere lydloggene. Når simulatoren er ferdigstilt, vil effekten av trening i simulatoren undersøkes og valideres gjennom prospektive observasjonsstudier. Fremadrettet vil det også arbeides med å videreutvikle og tilpasse simulatoren for bruk til legevakts-operatører.

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) gir første hjelp ved livstruende skade eller sykdom utenfor sykehus. Tidlig diagnostikk og og behandling er essensielt for å redde liv. På kort tid tar AMK kritiske vurderinger, livsviktige beslutninger og veileder innringer i førstehjelp. Det er ca. 1 mio. nødsamtaler hvert år, og tallet øker. Det forventes at AMK sine oppgaver øker både i antall og kompleksitet. Jobben er faglig komplekst og krevende, og samhandling mellom innringer og AMK er avgjørende for utfallet. Likevel finnes ingen standardisert utdanning, opplæring, sertifisering eller vedlikeholdstrening for AMK-operatører. Det er behov for styrke kompetansen for å møte disse utfordringene, særlig omkring kommunikasjon, operativ psykologi, språk, og prioriteringskompetanse. Innovasjonspotentiale i prosjektet er at det utvikles en metode for dette. Prosjektet utvikler en fullskala simulator med 1:1 digitalt grensesnitt for alle funksjoner i AMK, og det utvikles virtuelle pasienter med kunstig intelligens (AI). 1:1 simulering betyr at brukerne kan trene i sitt vanlige arbeidsmiljø (in-situ). Dette er en helt ny løsning for kompetansebygging, og AMK kan trene kommunikasjon, klinisk og teknisk kompetanse i en virtuell setting som fremstår realistisk. Som bruker blir man ringt opp av en virtuell pasient, som simulerer realistiske sykdomsbilder og reagerer emosjonelt som en alminnelig innringer. Ved å lytte til lydlogger lærer AI å agere innringer, men også hva som er best praksis for AMK og kan gi tilbakemelding på brukers prestasjon. AMK-simulator valideres gjennom kvalitative og kvantitative deskriptive observasjonsstudier før og etter implementering av simulator og beslutningstøtte. Prosjektet vil også gjennomføre forundersøkelser og testing på legevakt mtp. å modifisere simulator til legevaktsentraloperatører.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester