Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bedre skolestart for alle. Et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune.

Alternativ tittel: A better school start for all. An Innovation Project in Trondheim Municipality

Tildelt: kr 7,0 mill.

Bedre skolestart for alle ? et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune Innovasjonsprosjektet er et samarbeid hvor personalet i barnehage og skole sammen med forskere prøver ut nye tiltak som skal bidra til en bedre overgang fra barnehage til skole og en bedre skolestart for alle barn. Trondheim kommune er prosjekteier, NTNU er prosjektleder og DMMH, Roskilde Universitet og Linnéuniversitetet er med som partnere. Innovasjonsprosjektets fokus er at overgangen skal være en positiv faktor som virker inn på barns erfaring av god livskvalitet, forstått som velvære, tilhørighet, trivsel, og mulighet til å etablere vennskap. Ifølge forskning trues barns mulighet for lek i skolen av voksenstyrte aktiviteter, økt læringstrykk og vektlegging av akademisk karriere. Dette prosjektet vil legge til rette for varierte arbeidsmåter, mer lek og utforskende læringsaktiviteter i skolen, blant annet gjennom økt bruk av praktisk-estetiske arbeidsmåter. Trondheim kommune ønsker å pilotere bedre skolestart ut fra noen av anbefalingene fra NOU 2019: 3 Nye sjanser ? bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. Innovasjonsprosjektet er forankret i kommunens overordnede strategi på oppvekstfeltet «Stein, saks, papir ? en strategi for å bygge sterke Barnefellesskap» (SSP). Innovasjonsprosjektet har en intervensjonsdel og en forskningsdel. Intervensjonsdelen er knyttet til 1) Utvikling av innhold og arbeidsmåter i overgangen mellom barnehage og skole, 2) aldersblandede grupper (barnehage, 1. og 2. trinn) og 3) utveksling av personale mellom barnehage og skole/SFO. Forskningsdelen skal fremskaffe kunnskap om hvordan barn, foreldre og personalet i barnehage og skole deltar i og opplever overgangen fra barnehage til skole før og etter et forsøk med bedre skolestart som et ledd i realisering av innovasjonen. Innovasjonsprosjektet har som mål å frembringe et sterkere forskningsbasert kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for politikkutforming, forvaltning og utvikling av pedagogisk praksis. Et tettere samarbeid mellom barnehager, skoler og forskningsmiljøene/lærerutdanningene kan bidra til gjensidig kompetanseutvikling. https://www.ntnu.no/bedre-skolestart

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder