Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Bærekraftig mobilitet gjennom tidlig involvering av entreprenør - Optimaltid -

Alternativ tittel: Sustainable mobility through early contractor involvement - Optimal time -

Tildelt: kr 7,0 mill.

Involvering av rett kompetanse på rett tidspunkt har stor betydning for offentlige investeringer. Det gir bedre løsninger, lavere driftskostnader og grunnlag for effektiv gjennomføring. Fremtidens transportsystemer må bli mer bærekraftige og de offentlige midlene må utnyttes best mulig. Dette kan bli resultatet hvis den riktige kompetansen blir engasjert inn i prosjektene på det tidspunktet da deres bidrag har mest å bety for utfallet, samtidig som både regelverk og andre rammebetingelser hensyntas. Det er ingen enkel sak å vurdere hva som er rett tidspunkt og det mangler foreløpig en systematikk for dette. Dette prosjektet skal utvikle en slik metode og prøve den ut i ulike prosjekter for å dokumentere effekten. Dette krever ny kunnskap om virkningen av tidlig involvering av partene. Metoden skal gjøres tilgjengelig gjennom et verktøy eller en veileder som hjelper offentlige utbyggere å vurdere riktig tidspunkt for å engasjere entreprenørkompetansen i infrastrukturprosjekter. Utprøvingen vil omfatte både veg, jernbane og annen infrastruktur på statlig og kommunalt nivå. Arbeidet er delt i to faser der den første fasen består i å samle kunnskap og utforme metodikken for å bestemme best tidspunkt for involvering. Både nytte og kostnadssiden må hensyntas og posisjonene til de ulike aktørene i prosjektet. Metoden må hjelpe å sette fokus på de rette sidene ved problemstillingen og samtidig sikre at regelverket (Lov om offentlige anskaffelser) overholdes. Det legges stor vekt på å balansere hensyn til prosessen undervegs og det resultatet som skapes gjennom planlegging, prosjektering og utbygging. Første fase er nå (2021) kommet så langt at vi har formet en første (konseptuell) metode som vi skrivebordstester og foredler utover vinteren før den skal tas i bruk. Den neste fasen handler om å prøve ut metodikken i reelle prosjekt og dokumentere effekten av det som blir gjort. Denne nye kunnskapen vil være unik i internasjonal sammenheng og ha stor praktisk og økonomisk i utviklingen av fremtidens transportsystem. Dette arbeidet starter i 2022.

Rett kompetanse på rett oppgave til rett tid! Fremtidens transportsystemer – som prosjekteres og bygges nå – må bli økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige. Det betyr at de får driftseffektive løsninger som dekker fremtidige behov. Det er ønskelig med høyest mulig nytte for brukerne til lavest mulig investeringskostnad og driftskostnad. Dess mer positivt forholdet mellom nytte og driftskostnader for prosjekter er, dess større er verdiskapingen. Rett kompetanse på rett oppgave til rett tid vil være det viktigste tiltaket for å sikre bærekraften. En strategi som kan sikre bærekraftige transportsystemer er å involvere kompetansen til de utførende på rett tidspunkt. Det kan bidra til å redusere investeringskostnaden og driftskostnadene. Byggherrer må spesielt ta hensyn til nytte, og entreprenører må spesielt ta hensyn til kostnader. Hvis byggherren involverer entreprenøren for sent, så kan nytte få mer oppmerksomhet enn kostnader. Hvis byggherren involverer entreprenøren for tidlig, så kan driftskostnader få mer oppmerksomhet enn nytte. Byggherren bør altså involvere entreprenøren på optimalt tidspunkt for å maksimere bærekraften, men i praksis finnes det ikke en metodikk for å avgjøre når dette er. Erfaringene hittil er at byggherrene gjerne venter for lenge med å involvere entreprenøren. Forskningsspørsmålet er følgelig: Når er det optimale tidspunktet å engasjere entreprenørkompetanse i planleggingen av ny transportinfrastruktur? For å besvare dette spørsmålet trenger vi ny kunnskap. Den nye kunnskapen implementeres i en ny metodikk som gir fremtidige infrastrukturprosjekter tilgang til rett kompetanse til rett tid i både prosjektering og bygging. Det leder til bedre løsninger for samfunnet generelt og trafikantene spesielt. Effekten er lavere driftskostnader og økt nytte for trafikantene – en bærekraftig mobilitet gjennom tidlig involvering av entreprenør. I dette forsknings- og innovasjonsprosjektet deltar fire av samfunnets største infrastrukturutbyggere, en entreprenør, en rådgivere og en kommunal sektor. Vi samarbeider for å endre egne prosesser og innovere offentlig sektor.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025