Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead)

Alternativ tittel: Leading Reform Work in Upper Secondary Schools - Change Laboratory as Methodology (Change Lead)

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektnummer:

309728

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

I innovasjonsprosjektet Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead), er formålet at skoleledere skal utvikle kunnskap og ferdigheter i ledelse av fagfornyelsen (LK20) av reformen Kunnskapsløftet (LK06). Det arrangeres endringsverksteder jevnlig på de tre prosjektskoler over en treårsperiode. I disse samarbeider skoleledere og forskere om å utforske ledelse av LK20 til beste for de ansattes og elevenes læring. I LK20 stilles det nye forventninger til skolenes praksis når det gjelder tverrfaglig samarbeid, dybdelæring og at skolen skal oppleves mer relevant for elevene. Lokalt må det gjøres et betydelig arbeid for å sikre at arbeidet som foregår er i samsvar med forventningene. Det er rektorene og skolens ledergrupper som har det overordnede ansvaret for at skolens praksis er i tråd med forventningene fra nasjonale utdanningsmyndigheter. I videregående skoler kan ledelse være særlig utfordrende da skolene er store og komplekse med ulike avdelinger og faglige spesialiseringer. Videregående skoler har også svakere tradisjon for lærersamarbeid og kollektive læringskulturer enn barne- og ungdomstrinnet. Det første halvåret ble blant annet brukt til å forankre prosjektet ved den enkelte skole, mens innværende åre er brukt til å gjennomføre to-tre endringsverksteder på prosjektskolene. Omfanget har vært på 2-3 timer. Det vil arrangeres ytterligere fem til seks verksteder i løpet av prosjektperioden. Arbeidet i endringsverkstedene trigges ved hjelp av ulike verktøy som teoretiske modeller og forskningslitteratur, spesifikke spørsmål, samt av analyser fra videopptak i verkstedene. En viktig trigger er ulike typer data fra skolene som "speiler" ledelsespraksis. Disse har vært bearbeidet av forskerne før nærmere analyser i verkstedene i ledergruppene. Til nå er det blant annet samlet inn observasjonsdata, møtereferater, intervjuer, program for fagdager, spørreundersøkelser med mer som er bearbeidet til «speildata». Forskningsdelen av prosjektet bygger på videopptak fra verkstedene og artefakter som er samlet inn. Dataene registreres og analyseres fortløpende. I forskningen på innovasjonen ser vi på hva som karakteriserer prosessene ledergruppene på skolene går gjennom når de utvikler nye måter å lede reformarbeid på basert på videopptak fra verkstedene. Et særlig fokus rettes mot hvordan arbeidet med "speildata" fra skolenes indre liv får betydning for ledelse av LK20 ved de tre skolene. I videre arbeid vil det i tillegg til videodata, også bli samlet inn intervjudata. Prosjektet har blitt presentert på ulike konferanser og seminarer i inn- og utland.

I 2020 re-reformeres hele grunnopplæringen gjennom Fagfornyelsen, som skal bidra både til å gjøre skolen mer relevant for elevene og mer framtidsrettet. Lokalt må det gjøres et betydelig arbeid for å sikre at skolens praksis er i samsvar med ny overordnet del og nye planer i fag. Det er skolenes rektorer og ledergrupper som har ansvar for det lokale reformarbeidet. Mange videregående skoler er store og kan være utfordrende å lede. Innovasjonen innebærer å prøve ut endringsverksted som verktøy for utvikling av ledelsespraksis i tre videregående skoler under arbeid med innføring av Fagfornyelsen. I løpet av syv til åtte verksteder vil forskere og skoleledere sammen utforske tidligere, nåværende og fremtidig ledelse av reformarbeid med formål om å komme opp med endrede/forbedrede former for ledelsespraksis. Arbeidet vil ta utgangspunkt i ulike typer data fra skolene som kan speile praksis og teoretiske modeller som kan bringe analysene på et høyere nivå. Det er lagt opp til kunnskaps- og erfaringsdeling gjennom nettverkssamlinger, webinar, blogg, deltakelse i konferanser og publisering. Prosessene videofilmes for forskningsformål. Hovedproblemstillingen: Hvilket potensial representerer endringsverksteder for utvikling av ledelsespraksis i videregående skole i arbeid med Fagfornyelsen? Forskningsspørsmål: Hva karakteriserer prosessene prosjektskolene går gjennom for å utvikle forbedrede modeller for ledelse av reformarbeid, på hvilke måter trigger arbeidet med "speildata" og andre støtteressurser produktivt arbeid med Fagfornyelsen, og i hvilken grad vurderes endringsverksted som en aktuell metode for arbeid med Fagfornyelsen ved andre videregående skoler i Norge som har fulgt prosjektet? Sentrale utfordringer knytter seg til hvorvidt ledergruppene er stabile, metoden fungerer, nettverkssamlinger på tvers av skoler inspirerer, om webinar og blogg kommuniserer og om forskning genererer robuste funn som formidles nasjonalt og internasjonalt.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder