Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ENGASJER - skolebasert beredskap for effektive og engasjerende tiltak for elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnet

Alternativ tittel: Engage - school-based readiness for effective and engaging measures for low performing readers in middle school

Tildelt: kr 7,0 mill.

Over en femtedel av norske elever på 5. trinn skårer på laveste mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing. Elever med lave leseferdigheter har økt risiko for å miste engasjement for skolearbeidet, oppnå svake læringsresultater og siden falle ut av videregående skole og arbeidsliv. Denne situasjonen fører til redusert livskvalitet for enkeltindivid og har store samfunnsmessige kostnader. Mellomtrinnet er en kritisk fase for disse elevene. Læringstrykket øker og elevene møter stadig mer komplekse fagtekster. Likevel rapporterer et urovekkende høyt antall lærere at de ikke setter inn tiltak for elever som blir hengende etter i lesing. Skolene har behov for mer kunnskap om lesevansker og hva som kjennetegner effektive tiltak på mellomtrinnet. I ENGASJER vil Bærum kommune og forskere ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger samarbeide for å komme disse utfordringene i møte. Vi vil utvikle en digital portal, som både vil være en kunnskapsbase om lesevansker og gi praktiske eksempler på effektive og engasjerende tiltak Samarbeidet mellom kommunen og forskerne skal sikre at innholdet i portalen er tilpasset skolenes kunnskapsbehov, og at tiltakene som beskrives er gjennomførbare i norsk skolekontekst. Hovedmålet med ENGASJER er å gi skoler et solid handlingsgrunnlag for å planlegge, utvikle og gjennomføre tiltak for svake lesere på mellomtrinnet. For å nå dette målet har vi satt oss tre delmål. 1. Kartlegge hvilke forutsetninger skolene har for å gjennomføre tiltak for svake lesere på mellomtrinnet. 2. Utvikle innhold til portalen som skoler kan ta i bruk for å planlegge og gjennomføre tiltak. 3. Utvikle og pilotere et undervisningsopplegg for svake lesere på mellomtrinnet. På denne måten får læreren både tilgang til kunnskap om lesevansker og tiltak, og et helt konkret undervisningsopplegg.

Resultater fra Nasjonale prøver 2018 viser at 23,2% av norske elevene på 5. trinn skårer på laveste mestringsnivå i lesing. Gutter, elever med minoritetsspråklig bakgrunn og elever fra hjem med lav sosioøkonomisk status er overrepresentert i gruppen av svake lesere. Likevel rapporterer et urovekkende høyt antall lærere på 5. trinn at de ikke setter inn tiltak dersom elever blir hengende etter i lesing. Fraværet av effektive tiltak for denne elevgruppa representerer en stor utfordring for det norske utdanningssystemet da det er godt dokumentert at elever med lave leseferdigheter har økt risiko for å a) miste engasjement for skolearbeidet, b) oppnå svake læringsresultater, og c) siden falle ut av videregående skole og arbeidsliv. Denne situasjonen fører til redusert livskvalitet for enkeltindivid og har store samfunnsmessige kostnader. Internasjonal forskning har identifisert viktige kjennetegn ved effektive tiltak for svake lesere på mellomtrinnet. Denne kunnskapen har i liten grad har fått konsekvenser for praksisen i norske klasserom. Tvert om, lærere rapporterer at de mangler kunnskap og kompetanse om lesevansker. Når skolene mangler en handlingsberedskap for svake lesere på mellomtrinnet har det også sammenheng med at denne aldersgruppen har fått lite fokus i debatten om tiltak, som har vært dominert av et fokus på tidlig innsats og generell kvalitet på spesialundervisning. Ambisjonen i det beskrevne prosjektet er å få forskningsbasert kunnskap om lesevansker og tiltak helt inn i klasserommet gjennom å utvikle en digital portal, ENGASJER, som formidler kunnskap på en innovativ og brukervennlig måte og gir lærere konkrete verktøy de kan bruke i utvikling, planlegging og gjennomføring av tiltak. Et tett samarbeid mellom ansatte i Bærumskolen og forskere ved Lesesenteret, UiS, skal sikre at innholdet i portalen er tilpasset skolenes behov og at tiltakene som beskrives er gjennomførbare i norsk skolekontekst. Slik vil vi bygge skolebasert beredskap for tiltak.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder