Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Wind energy in icing climates

Alternativ tittel: Is utfordringer for vind energi i kaldt klima

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektnummer:

309751

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I alle vindkraftverk lokalisert i kaldt klima, kan det i perioder med lav temperatur og tåke eller regn i luften dannes is på vindturbinene. Denne isen kan falle ned eller kastes fra vindturbinen. Iskast kan medføre skader på brukere av vindparkområdene (turgåere, jegere, driftspersonell, andre brukere av området) dyr (rein), biler og bygninger m.m. som befinner seg i nærheten. Sannsynligheten for at noen av disse skal bli truffet av iskast er veldig lav, men om det skjer kan skadeomfanget bli alvorlig. Målet med prosjektet er at alle som ønsker å benytte vindparkområdene til ulike formål skal ha best mulig informasjon om isingsforholdene i området slik at de unngår å utsette seg for unødvendig fare. Prosjektet kombinerer erfaringen Norconsult avdeling Kjeller Vindteknikk har på ising på vindturbiner og risikoanalyser med Meteorologisk Institutt sin kompetanse på værprognoser og formidling. Direkte brukere av resultatene fra prosjektet blir operatører og utbyggere av vindkraftanlegg, som igjen skal kommunisere informasjon videre til brukere av vindparkområdene. En forbedret metodikk for beregning av risiko knyttet til iskast vil redusere usikkerheten i resultatene. Samfunnsøkonomisk vil det være en fordel da man i større grad slipper å utføre tiltak basert på et «bedre-føre-var-prinsipp», men iverksetter tiltakene der de er nødvendige. En god kommunikasjon av kunnskapen og dokumentasjon av iskast er reduserende og beskyttende tiltak som også vil øke tryggheten og trygghetsfølelsen både hos ansatte og andre som oppholder seg innenfor området der risiko for iskast forekommer. Det er viktig for utviklingen av vindkraft i Norge at områdene som beslaglegges til vindkraftformål fortsatt skal være tilgjengelige for befolkningen i størst mulig grad. Utvikling av plattformen for isingsprognoser er viktig i så måte for at alle som trenger det skal ha tilgang til den mest oppdaterte informasjonen om iskastrisikoen i vindparken. Prosjektet har nå fått på plass sanntids informasjonsutveksling mellom vindparken og estimering av isdannelse.

Ising på vindturbinblader er en utfordring i områder med kaldt klima. I tillegg til utfordringer for vindkraftproduksjonen så kan is som bygges opp på vindturbinbladene falle av eller kastes over betydelige avstander og dermed påvirke annen bruk av områdene vinterstid. Driftspersonalet i vindparken må forholde seg til denne faren, men det vil også påvirke andre utenforstående slik som turgåere, jegere, reindriftsutøvere. I 2018 innførte NVE nye krav til risikovurderinger og tiltak for vindparker som settes i drift i Norge. Den overordnede ideen med prosjektet er å etablere en god plattform for vindkraftoperatører for å kommunisere risikoen knyttet til iskast og isnedfall til publikum. Dette vil bestå av et robust varslingssystem for ising på turbinene. Dette vil vi oppnå ved å benytte værvarslingsprognoser sammen med real-time operative data fra vindparken. Hensikten er at alle som ønsker å benytte vindparkarealene til ulike formål skal ha best mulig informasjon om isingforholdene i parken slik at de unngår å utsette seg for unødvendig fare, samtidig som det gjør området mer tilgjengelig for publikum ved å unngå bruk av fysiske hindre i vintersesongen. I prosjektet har vi som mål å indentifisere de elementene som bidrar til størst usikkerhet i risikoberegningene som gjøres i dag og forsøke å tallfeste denne usikkerheten. Kommunikasjon av risiko skal forbedres slik at det er lettere for alle brukere å oppnå et realistisk bilde på hva risikoen for iskast er i vindparkene og for å bedre forstå hvilke risikoreduserende tiltak som vil være mest egnet for hver enkelt vindpark. Vi vil gjennom prosjektet kombinere ekspertisen Norconsult og Kjeller Vindteknikk har på ising på vindturbiner og risikoanalyser med Meteorologisk institutt sin kompetanse på værprognoser og formidling. Brukere av resultatene fra prosjektet blir blant annet Fosen Vind og Statkraft som drifter og bygger det som blir Europas største vindkraftanlegg i Trøndelag.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi