Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Robotisert Bagasjehåndtering på flyplasser

Alternativ tittel: Robotic baggage handling in airports

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektnummer:

309826

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet ble terminert august 2021, ca 14 måneder etter oppstart. Årsaken til termineringen var at det ble konkludert med at forskningsaktivitetene ikke ville la seg oppnå forventet resultat innenfor avsatt tid og budsjett.

Prosjektet ble terminert august 2021, ca 14 måneder etter oppstart. Årsaken til termineringen var at det ble konkludert med at forskningsaktivitetene ikke ville la seg oppnå forventet resultat innenfor avsatt tid og budsjett. Erfaringene fra prosjektet tilsier at en forskningsinnsats må være mer konsentrert enn det som var budsjettert, når en rekke aktiviteter er avhengige av en god fremdrift på forskningsresultatene. Det ble også konstatert at forskningsaktiviteteten ikke bør spres over lang tid med svært liten aktivitet per måned.

Dagens bagasjeanlegg i terminal 1 på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) er fra 1997 og teknisk levetid er i ferd med å passere. Anlegget skal derfor skiftes ut, og det planlegges nytt bagasjeanlegg som benytter seg av mer effektive sortering-, pakke- og transportprosesser. I dagens anlegg sorteres bagasje til såkalte binger, der bagasje leveres fortløpende i 2-3 timer før flyavgang (push prinsipp), så flyttes bagasjen manuelt over til kontainer/tralle (heretter kalt vogner) etter hvert som bingen fylles opp. Det er i dag 87 binger som båndlegger store areal, og med økende bagasjevolum vil det ikke være mulig å utvide dette innenfor dagens areal. Dagens system består av komplekse beltesystemer som er vanskelige å skalere opp og ned etter behov . Bagasjehåndteringen har behov for utvikling av nye konsepter som er mer arealeffektive og skalerbare i forhold til flyplassens varierende belastning. For å løse utfordringen ved OSL skal et nytt bagasjeanlegg basere seg på et såkalt batch-prinsipp, der pakking av bagasje planlegges og bestilles av handler (pull prinsipp). I kombinasjon med bedre tekniske hjelpemidler vil det gi en vesentlig effektivitetsøkning og skape et bedre arbeidsmiljø innenfor eksisterende areal, men innebærer samtidig en økt omløpshastighet for kontainere og traller i sorteringsområdet som krever logistiske tilpasninger. I RoBa-prosjektet vil en forske på nye og robuste metoder for robotisert pakking av bagasje i vogner og tilstøtende automatiserte transportsystem og mellomlagring av vogner. Resultatene skal implementeres i et pilotanlegg ved Gardermoen og bli en viktig premissgiver for videre utbygging både her og ved andre flyplasser. Målsetning er at man da kan bedre HMS, øke effektiviteten og redusere arealbehovet. Investering i innovasjon og effektivisering, vil gjøre Avinors flyplassutvikling mer bærekraftig, og styrke den generelle samfunnsutviklingen med Avinors eierskap i de 46 lokale flyplassene som finnes i Norge.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025