Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Complex of online and onsite lectures on materials for hydrogen generation by solar water splitting

Alternativ tittel: Kompleks av forelesninger på nettet og på stedet om materialer for hydrogengenerering ved å dele opp solvann

Tildelt: kr 4,5 mill.

Grønt hydrogen er et av de strategiske temaene for forskning i Europa. Fremtidig ledelse på dette feltet krever en ny generasjon forskere og eksperter som ikke bare er eksperter på ett emne, men forstår de komplekse interaksjonene mellom forskjellige aspekter knyttet til det. Dette krever tett samarbeid som kombinerer utdannings- og forskningsinstitusjoner og industri. Slik opplæring ligger utenfor evnene til en akademisk eller industriell gruppe. Det er målet med COOL LONGBOAT -prosjektet å tilby så kompleks opplæring til unge forskere for en fremtidig karriere innen dette teknologifeltet. Å løse den tverrfaglige oppgaven syv lag: solenergi avdeling, Institutt for energiteknologi, Kjeller, Institutt for matematikk og fysikk, Universitetet i Stavanger, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, KeraNor AS, Oslo, Norge, Université de Poitiers, Poitiers Cedex, Frankrike, Institutt for keramikkteknologi, Indian Institute of Technology, Varanasi, India og University of Kyoto, Kyoto, Japan har kombinert sin innsats. Forelesninger online og på stedet, en internasjonal skole er utviklet og gjennomført for studenter, forskere, studenter og forskere på tidlig stadium. Et prosjektnettsted er utviklet. Den internasjonale skolen har blitt mye annonsert gjennom nettstedet og andre massemediekilder. Vitenskapelig samarbeid er etablert gjennom utvekslingsbesøk av senior og unge forskere. Felles forskning er under utvikling som forventes å bringe felles tidsskriftartikler. Resultatene er planlagt dokumentert i Elsevier -tidsskriftet Materials Letters som et spesialnummer om grønt hydrogen og kunstig fotosyntese, så vel som i åpen Access MDPI -tidsskriftet Nanomaterials. Videre er det planlagt å gi ut to bøker om grønt hydrogen i Elsevier.

Materials development for conversion of solar energy into storable chemical energy by water splitting using photoelectrochemical cells (PEC) is an important problem. Despite many years of research in this field, there are many challenges to be solved such as, e.g., non-toxic, low cost materials development, device fabrication by scalable methods, extending durability of the cells, understanding degradation mechanism, testing the devices in realistic conditions, life-cycle assessment, recycling, and commercialization. Future management in this field requires a new generation of scientists and experts that are not only experts in one particular topic, but understands the complex interactions between different aspects related to it. This requires close cooperation combining education and research Institutions and industry. Such training is beyond the capabilities of one academic or industrial group. It is the aim of the COOL LONGBOAT project to provide such complex training to young researchers for a future career in this field of technology. To solve the the multidisciplinary task online and onsite lectures will be developed and implemented for undergraduate, graduate, post-graduate students, and early stage researchers, summer schools will be organized; scientific collaboration will be established through exchange visits of senior and young researchers, joint journal articles will be published and a joint proposal will be submitted to continue the collaboration. To solve the above challenges seven teams: (i) the Department of Solar Energy, Institute for Energy Technology, Kjeller, (ii) the Institute for Mathematics and Physics, University of Stavanger, (iii) Department of Physics, University of Oslo, (iv) KeraNor AS, Oslo, (v) Université de Poitiers, Poitiers Cedex, France, (vi) Department of Ceramic Engineering. Indian Institute of Technology, Varanasi, India and (vii) University of Kyoto, Kyoto, Japan will combine their efforts.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research