Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Interdisciplinary Education and Research Platform in Cold-Chain of Fish: From Norway to Japan

Alternativ tittel: Tverrfaglig Utdannings- og Forskningsplattform for sjømat i kulde-kjeden fra Norge til Japan

Tildelt: kr 4,5 mill.

Både Norge og Japan er fiskerinasjoner med veldig god kunnskap om fiskeforedling og kuldeteknologi for prosesserering av sjømat. Japan har en høy andel fiske-import, mens Norge mest driver fiske-eksport. I 2017 var direkte eksport av sjømat til Japan på over 114.000 tonn, med en verdi på 4 mrd NOK. Japan er dermed det største markedet i Asia for norsk fiskeeksport. Det japanske markedet har et mye større potensiale for videre vekst for norsk eksport av sjømat. Samtidig er det stor konkurranse fra det globale markedet, blant annet fra USA, Russland, Kina, Skottland og Canada, som krever at forholdsregler for videre utvikling, økt bærekraft og effektivitet i kuldekjeden mellom Norge og Japan blir ihensyntatt. IntER-Cold har som mål å etablere en utdannings- og forskningsplattform for kunnskapsdeling mellom forskere, studenter og industri for norske og japanske institusjoner innen kuldekjeden for sjømat. Utdanning og FoU vil fokuserer på følgende komplekse utfordringer i utvikling av kuldekjeden: 1. minimere avfall/svinn ved prosessering og håndtering av fisk: Null-svinn tilnærming; 2. effektiv separering og utnyttelse av restråstoff til næringsmiddelformål; 3. Effektiv kjøling, frysing og lagringsløsninger, som tilfredsstiller kravene for produktkvalitet, høy kapasitet, energieffektivitet og bærekraft; 4. Lang holdbarhet og høy kvalitet som gir ferske og verdifulle produkter til forbruker og økt fleksibilitet i butikk Målgruppa for IntER-Cold er studenter, unge forskere, akademia og industri. IntER-Cold vil arrangere (1) tverrfaglige seminarer om kuldekjeden, (2) Gjeste forelesninger, (3) workshops, (4) utdanningsprogram, (5) forskningsrelatert besøk og utveksling, (6) felles veiledning av master studenter, og (7) felles publikasjoner om forskningsresultater. På grunn av Covid-19 restriksjoner ble alle aktiviteter planlagt for perioden 2022-2024.

IntER-Cold will establish an education and research platform for knowledge exchange between researchers, students and industry between Norwegian and Japanese institutes for the seafood cold chain. The education and R&D activate on the following complex challenges will make an important impact on the cold-chain development: 1. Decreasing of wastes during processing and handling of fish: Zero-Wastes approach; 2. Effective separation and utilization of rest-raw materials for human consumptions; 3. Efficient chilling, freezing and storage solutions, which satisfy the requirement to product quality, required high capacity, energy efficiency and sustainability; 4. Long high-quality shelf-life, which provide fresh and valuable products to consumers and increased flexibility in retail sector. IntER-Cold is focused on the following target groups: students, young researchers, academic staff and industry. This will ensure the high quality and relevance of the education and research to the industry and market needs and provide benefits for all the partners. The project is planned as Dissemination and Communication activity and is plan to organise interdisciplinary seminars on cold chains, guest lecturing, workshops, training programs, research related visits and internships, joint supervision of master diploma thesis as well as joint publications on research results.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research