Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

På sporet - et innovasjonsprosjekt for utvikling av nye måter å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivet

Tildelt: kr 0,25 mill.

-

-

Forprosjektfasen vil avdekke og avklare grunnleggende juridiske, økonomiske, politiske og mer "myke"; holdningsmessige og kulturelle forhold på begge sider av bordet, der innvandrere møter norsk arbeidsliv. På bakgrunn av kartleggingen i forprosjektet, vil hovedprosjektet utvikles sammen med sentrale samarbeidspartnere i for-prosjektet, samtidig med at vi vil være åpne for å inkludere nye samarbeidspartnere. En lukking av aktørbildet nå, vilel ikke ha tatt forprosjektets åpne og spørrende perspektiv alvorlig. Migrasjonsentreprenørskap handler både om innvandrere, om norsk arbeidsliv, spesielt arbeidsgiversiden, og om virkemiddelapparat, utdanning og andre aktører i "økosystemet" rundt innvandrersysselsettingen. Forprosjektet vil identifisere bariierer og utvikle ideer til tiltak for å utvikle mer migrasjonsentreprenørskap i etablerte og nye arbeidsplasser, gjennom fire arbeidspakker: a) En samskapende prosjektledelse med inkluderende kommunikasjon, forankring og koordinering av prosjektets framdrift. Forprosjektet vil etablere et formelt samarbeid mellom aktuelle samarbeidspartnere, b) Virkemidler og metoder for å øke integrering av innvandrere og flytninger i det etablert arbeidslivet. c) Sosialt entreprenørskap (SE) er et tiltakende felt av virksomheter med formål å skape sosial verdi på nye måter med aktiv involvering av personer fra målgruppen, og med en økonomisk bærekraftig forretningsidé som middel for å nå sosial verdi. Arbeidspakken vil studere og finne ut av hvordan vi i Norge kan utvikle mer SE for å understøtte migrasjonsentreprenørskap. d) En studie av kulturarvsektorens bidrag til migrantentreprenørskap i samspill med sivilsamfunnet.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon