Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn – Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?

Tildelt: kr 0,25 mill.

En mer sammensatt og krevende befolking har mer ulike preferanser, prioriteringer og kvalitetsforståelser. Dette utfordrer den norske og skandinaviske tradisjonen med enhetlige tjenester av høy kvalitet; der innbyggere gis rettigheter utfra sine behov, men ikke nødvendigvis bredde i det substansielle innholdet i tjenestene. Utkontraktering av tjenester kan øke valgmulighetene, men øker samtidig avstanden fra demokratisk valgte styringsorganer. Blomqvist og Rothstein har omtalt brukernes svake stilling uten mulighet til å velge bort tjenester de ikke er fornøyde med som «demokratiets sorte hull». Når tjenestene overlates til private aktører, er de ikke lenger del av den offentlige styringskjeden, men koordineres gjennom mekanismer som rammeavtaler, stykkpriser, anbudskontrakter, brukervalg, rapportering og tilsyn. Studier fra den nordiske konteksten peker på at valgene offentlige myndigheter tar, bestemmer mye av handlingsrommet til leverandørene og dermed også i hvilken grad ulike aktører kan tilrettelegge for aktivt medborgerskap. I forprosjektet ønsker vi å utvikle en felles plattform med representanter for ideelle og kommersielle velferdsaktører som er egnet til å finne ut om det er forskjeller mellom offentlige, ideelle og kommersielle velferdsaktører knyttet til innbyggerens mulighet til å utøve aktivt medborgerskap når det gjelder valg, individuell tilpasning og medvirkning, hvordan offentlig koordinering innvirker, og om betydningen av ulike kulturelle, sosiale og økonomiske ressurser. Aktivt medborgerskap og forskjeller på tvers av befolkningsgrupper når det kommer til mulighet til å utøve aktivt medborgerskap passer inn i punkt 4.3 i VAMs programplan, hvor sammenhengen mellom økt pluralisme, verdien av sosial likhet og rollen til ideell sektor trekkes fram. Det er også relevant punkt 4.2 som omhandler samarbeidsformen mellom næringsliv, det offentlige og frivillig sektor. Forsprosjektet skal danne grunnlaget for en hovedsøknad til VAM-programmet i 2020.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon