Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration on Intelligent Machines 2 (COINMAC-2)

Alternativ tittel: Samarbeid om intelligente maskiner (COINMAC)-2

Tildelt: kr 3,5 mill.

Teknologi er med på å endre samfunnet og måten vi arbeider og samhandler på. Vi er omgitt av datamaskinteknologi og roboter som gradvis blir mer intelligente og er i stand til å tilpasse seg til våre behov og preferanser. Takket være fremgang i maskinlæring og kunstig intelligens, ser vi en stor overgang fra det å selv tilpasse oss til statisk teknologi og tjenester til at disse på egenhånd tilpasser seg til oss menneskelige brukere. Dermed fungerer teknologien mer sømløst på stadig flere områder. Dette inkluderer roboter som tradisjonelt kun har vært brukt til produksjon, men nå gradvis tas i bruk på jobb og hjemme i form av tjenesteytende roboter. Nytten av disse vil være svært avhengig av deres atferd som påvirkes av roboters evne til læring og tilpasning. Vi ser en rask utvikling både i læringsalgoritmer og robotikk, og det er utfordrende for en enkelt forskergruppe å både tilby et oppdatert sett med kurs i tillegg til å være i forskningsfronten. Dette prosjektet består av internasjonalt samarbeid med ledende partnere i USA, Brasil og Japan innen slike selvlærende systemer og robotikk. Prosjektet ledes av forskningsgruppen Robotikk og intelligente systemer (ROBIN) ved Universitetet i Oslo. Samarbeidet består av et antall ulike aktiviteter som kortsiktige og langsiktige gjensidige opphold av studenter og ansatte for samarbeid innen forskning, utvikling av pensum og undervisningsmateriell, gjesteforelesninger, og organisering av intensivkurs. Det var ikke det beste utgangspunktet å starte et prosjekt innen internasjonalt samarbeid mens en pandemi pågikk og med strenge reiserestriksjoner. Vi hadde imidlertid kontakt med prosjektpartnere på ulike vis som e-post og nettmøter. Vi har samarbeidet om artikkelskriving basert på tidligere master/PhD-student utveksling som har resultert i to fagfellevurderte artikler publisert i 2021 (en i tidsskrift og en på konferanse). Det har også pågått forskning der to PhD-studenter har samarbeidet på tvers av landegrensene og som har ledet til at en publisert journalartikkel i 2022 om hvordan en robot kan holde styr på vanlige gjenstander i et hus. Vi har også vært gjesteredaktører for en "IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems" spesialutgave om utvikling og læring og om epigenetisk robotikk (2022), og en "Frontiers in Robotics and AI" tidsskriftsamling om forskningstemaet "Interaksjon i robotassistert eldreomsorg». Begge ble publisert i 2022. En av våre PhD-studenter ved UiO foretok i 2022 en fire måneders utveksling til University of Michigan-Dearborn. Det resulterte i en konferanseartikkel publisert i 2023 om hvordan en sikkerhetsmekanisme kan legges til et kjøretøykommunikasjonsnettverk ved hjelp av maskinlæring. Flere andre artikler er publisert basert på arbeid utført av masterstudenter. Ettersom pandemien har svekket seg, har vi startet igjen med utvekslingen av masterstudenter. De utgående studentene gjør hele sitt masterprosjekt i utlandet mens de innkommende utfører en del av prosjektet sitt ved UiO. I studieåret 2022/23 hadde vi fire utgående masterstudenter ved fire forskjellige universiteter i Japan (Kyushu, Nagoya, Toyohashi og Tsukuba) og en til Jet Propulsion Laboratory (JPL) i Pasadena, USA. I samme periode hadde vi en innkommende student fra Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) i Brasil. I studieåret 2023/24 har vi en student ved hvert av universitetene i Toyohashi og Kyushu i Japan. I Brasil er det en annen utgående student ved UFRGS. Vi har også en innkommende utvekslingsstudent fra Kyushu Univ. Vi har også hatt aktivt samarbeid gjennom Master/PhD-kurset IN5490/IN9490 ? Advanced Topics in Artificial Intelligence for Intelligent Systems. Her bidrar representanter fra flere ulike samarbeidspartnere med faglige gjesteforelesninger, og prosjektforslag og veiledning av forskningsprosjekter som er en viktig del av kurset. Vi har også vært aktive med å presentere forskningen vår og COINMAC-2 -prosjektet for det internasjonale forskningsmiljøet gjennom en rekke inviterte foredrag og opplæringsforedrag på internasjonale konferanser. Vi har for eksempel gitt en «tutorial» på 2023 Conference on Artificial Life i Sapporo, Japan, om hvordan man automatisk designer en robotkropp og kontroll i et simuleringsmiljø. Vi har også gitt en rekke andre «tutorial-er» om AI-etikk. Ansatte fra Universitetet i Oslo har også besøkt laboratoriene som er vertskap for våre utgående studenter mens studentene er der. Dette kombineres ofte med gjesteforelesninger. Vi har etablert et nytt samarbeid med forskere ved Tohoku Univ., hvor en ph.d.-student fra Universitetet i Oslo dro på 6 måneders utveksling i 2023. Vi fortsetter nå samarbeidet og jobber med en artikkelinnsending. Det er også etablert kontakt og samarbeid med nye partnerinstitusjoner i USA, Kina og Canada i 2021 (gjennom utflyttede forskere fra partnere). Prosjektlederen har siden august 2023 blitt kontakt og medleder for "Technical Committee on Robot Ethics" i IEEE Robotics & Automation Society.

Technology is transforming society and the way we work and interact. We are surrounded by technology and computer interfaces that have recently become more intelligent and are able to adapt to our needs and preferences. Thanks to progress in machine learning and artificial intelligence, we see a major transition from ourselves adapting to fixed technology and services to these by themselves adapting to us human users. Thus, technology works more seamlessly in a continuously increasing number of domains. This includes robots that have traditionally only been used for manufacturing but are now arriving at work and at home as service robots. The success of these would be highly dependent on their behavior capabilities that depend on their skills in learning and adaptation. We see a rapid progress in both learning algorithms and robotic systems, and it is challenging for a single research group to both provide an updated set of courses in addition to undertaking state-of-the-research. This project would be concerned with further developing international collaboration with leading partners in the US, Brazil and Japan within the domains of such self-learning systems and robotics. However, two partners are new, and we target now to transfer developed teaching material and concepts between partners. We also plan to have student group collaboration with members from different partners. The project is highly relevant to our current Research Council of Norway funded researcher projects. Thus, it would provide extended momentum to these projects by collaboration in research, teaching, and in strengthening the interaction between the two domains. This will be through a set of different activities like short-term and long-term reciprocal mobility stays by students and staff for collaboration in research, curriculum and teaching material development and organizing intensive courses/workshops.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research