Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration on Intelligent Machines 2 (COINMAC-2)

Alternativ tittel: Samarbeid om intelligente maskiner (COINMAC)-2

Tildelt: kr 3,5 mill.

Teknologi er med på å endre samfunnet og måten vi arbeider og samhandler på. Vi er omgitt av datamaskinteknologi og roboter som gradvis blir mer intelligente og er i stand til å tilpasse seg til våre behov og preferanser. Takket være fremgang i maskinlæring og kunstig intelligens, ser vi en stor overgang fra det å selv tilpasse oss til statisk teknologi og tjenester til at disse på egenhånd tilpasser seg til oss menneskelige brukere. Dermed fungerer teknologien mer sømløst på stadig flere områder. Dette inkluderer roboter som tradisjonelt kun har vært brukt til produksjon, men nå gradvis tas i bruk på jobb og hjemme i form av tjenesteytende roboter. Nytten av disse vil være svært avhengig av deres atferd som påvirkes av roboters evne til læring og tilpasning. Vi ser en rask utvikling både i læringsalgoritmer og robotikk, og det er utfordrende for en enkelt forskergruppe å både tilby et oppdatert sett med kurs i tillegg til å være i forskningsfronten. Dette prosjektet består av internasjonalt samarbeid med ledende partnere i USA, Brasil og Japan innen slike selvlærende systemer og robotikk. Prosjektet ledes av forskningsgruppen Robotikk og intelligente systemer (ROBIN) ved Universitetet i Oslo. Samarbeidet består av et antall ulike aktiviteter som kortsiktige og langsiktige gjensidige opphold av studenter og ansatte for samarbeid innen forskning, utvikling av pensum og undervisningsmateriell, gjesteforelesninger, og organisering av intensivkurs. Det er ikke det beste utgangspunktet å starte et prosjekt innen internasjonalt samarbeid mens en pandemi pågår og med strenge reiserestriksjoner. Vi har imidlertid hatt kontakt med prosjektpartnere på ulike vis som e-post og nettmøter. Vi har samarbeidet om artikkelskriving basert på tidligere master/PhD-student utveksling som har resultert i to fagfellevurderte artikler publisert i 2021 (en i tidsskrift og en på konferanse). Det har også pågått forskning der to PhD-studenter har samarbeidet på tvers av landegrensene og som har ledet til at en artikkel som er i ferd med å bli i sluttført. Vi har også vært aktive med å presentere forskningen vår og COINMAC-2 -prosjektet for det internasjonale forskningsmiljøet gjennom en rekke inviterte foredrag og opplæringsforedrag på internasjonale konferanser. Vi har også hatt aktivt samarbeid gjennom Master/PhD-kurset IN5490/IN9490 ? Advanced Topics in Artificial Intelligence for Intelligent Systems. Her bidrar representanter fra flere ulike samarbeidspartnere med faglige gjesteforelesninger, og prosjektforslag og veiledning av forskningsprosjekter som er en viktig del av kurset. Det er også etablert kontakt med nye partnerinstitusjoner i USA og Canada i 2021 (gjennom utflyttede forskere fra samarbeidspartnere). Sammen med en kollega ved University of Waterloo i Canada har vi vært gjesteredaktører for en spesialutgave av IEEE Trans. Cognitive and Developmental Systems med 10 artikler (tentativ publisering des. 2021).

Technology is transforming society and the way we work and interact. We are surrounded by technology and computer interfaces that have recently become more intelligent and are able to adapt to our needs and preferences. Thanks to progress in machine learning and artificial intelligence, we see a major transition from ourselves adapting to fixed technology and services to these by themselves adapting to us human users. Thus, technology works more seamlessly in a continuously increasing number of domains. This includes robots that have traditionally only been used for manufacturing but are now arriving at work and at home as service robots. The success of these would be highly dependent on their behavior capabilities that depend on their skills in learning and adaptation. We see a rapid progress in both learning algorithms and robotic systems, and it is challenging for a single research group to both provide an updated set of courses in addition to undertaking state-of-the-research. This project would be concerned with further developing international collaboration with leading partners in the US, Brazil and Japan within the domains of such self-learning systems and robotics. However, two partners are new, and we target now to transfer developed teaching material and concepts between partners. We also plan to have student group collaboration with members from different partners. The project is highly relevant to our current Research Council of Norway funded researcher projects. Thus, it would provide extended momentum to these projects by collaboration in research, teaching, and in strengthening the interaction between the two domains. This will be through a set of different activities like short-term and long-term reciprocal mobility stays by students and staff for collaboration in research, curriculum and teaching material development and organizing intensive courses/workshops.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research