Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Hellesylt Hydrogen Hub

Alternativ tittel: The Hellesylt Hydrogen HUB

Tildelt: kr 17,0 mill.

Prosjektnummer:

309872

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Pilot-E prosjektet Hellesylt Hydrogen HUB (HHH) har som mål å utvikle og demonstrere en helhetlig leveransekjede for grønt hydrogen på Nord-Vestlandet for å muliggjøre omlegging til nullutslipp-løsninger for ferger, cruiseskip og hurtigbåter i regionen. Grønt Hydrogen vil bli fremstilt ved hjelp av elektrolyse og med bruk av delvis innestengt elvekraft fra tre lokale kraftverk på Hellesylt. Geirangerfjorden, som er UNESCO verdensarvområde og som Stortinget har vedtatt skal være utslippsfri senest fra 2026, ligger i umiddelbar nærhet av Hellesylt og omlegging til en nullutslipps-løsninger for fergene og etter hvert cruiseskipene på verdensarv fjorden vil være et hovedmål og bærende element i prosjektet. HHH vil gjennom innfasing av bærekraftige løsninger bidra til regional verdiskaping basert på naturgitte forutsetninger og engasjement fra næringslivet.

Den overordnede ideen med Hellesylt Hydrogen Hub (HHH) er å etablere en funksjonell og kommersielt bærekraftig verdikjede for hydrogen (H2) på Nord-Vestlandet. Prosjektet vil utvikle og demonstrere en komplett leveransekjede for grønt H2 i Geiranger til bruk på fergesambandet Hellesylt – Geiranger, og demonstrere at dert er mulig å få til realistiske nullutslipps-løsninger for den tyngre transportsektoren inkludert ferger, cruiseskip og hurtigbåter og andre transportmidler som opererer i regionen. Fergene som trafikkerer Geirangerfjorden verdensarvområde går i rute mellom Hellesylt og Geiranger fra 1. april til 31. oktober hvert år. Dette fergesambandet står for mellom 20 og 30% av den totale forurensningen på Geirangerfjorden. En konvertering av fergene til nullutslippsløsning vil gi et betydelig bidrag til å få ned utslippene på fjorden. Leveransekjeden vil inkludere et elektrolyseanlegg som inkluderer tørking, rensing og komprimering med tilstrekkelig stor skala for produksjon av grønt H2 til konkurransedyktig pris. Distribusjon av H2 vil skje i høytrykksmoduler til bunkringsanlegg for marine fartøyer, H2-stasjoner for tyngre kjøretøy og for tog. Produksjonsanlegget er tenkt lokalisert til Hellesylt som ligger plassert i «hjertet av Fjord Norge» og med direkte tilknytning til Geirangerfjorden verdensarvområde. Det som gjør denne piloten spesielt attraktiv, er muligheten til å utnytte innestengt energi. Hellesylt har i dag tre operative elvekraftverk med en totalkapasitet på 16 MW. Det er imidlertid begrensninger på linjekapasiteten ut fra Hellesylt hvilket medfører at elvekraftverkene tidvis ikke kan utnytte kraftkonsesjonene fullt ut. Planen er å lokalisere elektrolyseanlegget i direkte tilknytning til ett av de tre elvekraftverkene – Stadheim kraftverk. Totalt sett vil dette gi god tilgang på grønn energi til en gunstig pris. Det er viktig for prosjektet at det inngås langsiktige kraftavtaler slik at risiko knyttet til svingninger i kraftprisen blir liten.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi