Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Qualification of novel barrier materials for P&A

Alternativ tittel: Kvalifisering av nye barrierematerialer i P&A

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

309921

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Miljøsaken har aldri vært mer aktuell enn den er i dag. Uansett hvilken tidslinje hver enkelt av oss setter på Norges oljefremtid er vi alle enige om én ting ? olje er ikke en fremtidsløsning på verdens energibehov. Det betyr at vi må ha en plan på hva som skal erstatte olje, og det er det flere selskaper som har en idé om. Men først må vi rydde opp etter oljefesten! Norges skattleggingsmodell sikrer den norske stat 78% av inntektene til selskapene som henter opp oljereservene. Slikt blir det mye penger av og er årsaken til at vi har en velferdsstat som er verdenskjent. Det innebærer også at selskapene har rett til 78% fradrag på skatten på de utgiftene som beløper seg på det krevende arbeidet i Nordsjøen. Å rydde opp i oljefesten er, som alle andre fester, en ren utgift. Hadde det ikke da vært fint om denne utgiften ble så liten som mulig? Interwell P&A har kommet langt i å utvikle en metode for å stenge ned en brønn ved hjelp av en slags kunstig magma. Dette er for øvrig akkurat slik naturen tetter igjen sine egne hull i jordskorpa. Interwell P&A tar derfor sikte på å utvikle en teknologi som ikke bare sparer norske skattebetalere for enorme summer, men også en teknologi som skal være bestandig og upåvirket av tidens tann. Bra for miljøet, og bra for deg ? en ordentlig vinn-vinn! Det er anslått at kostnaden for å rydde opp kan beløpe seg til 870 milliarder over de neste 40 årene. Dette tallet kan fort stige i takt med at nye brønner blir boret. Av dette beløpet skal nesten 680 milliarder betales av den norske stat. Det tilsvarer f.eks. nesten 1,2 millioner «sykepleierårsverk». I Norge har vi ca 85 000 sykepleiere. Vi kunne altså lønnet alle sykepleiere i Norge i 14 år for 680 milliarder. Eller bygget en firefeltsmotorvei fra Lindesnes til Nordkapp ? og tilbake. Eller bygget 50 sykehus, 30 barneskoler og 260 barnehager. Poenget her er uansett ? ville det ikke vært fint om det ble gjort tilgjengelig teknologi som kunne redusere denne kostnaden betraktelig? Interwell P&A har iløpet av de siste årene jobbet tett sammen med myndigheter og operatører i flere utvalgte geografiske områder for å kvalifisere en ny teknologi for å stenge olje- og gass brønner. I samarbeid med DNV har Interwell en pågående teknologikvalifiseringsprosess, som muliggjør en kvalifisering av både prosessen og barrierematerialene som utvikles. Som et ledd i denne prosessen, har vi gjennomført flere felt forsøk, samt etablert en avdeling i Calgary, Canada. Dette åpner opp for en direkte utprøving av teknologien i reelle brønner, samt gi verdifull tilbakemelding på funksjon og datapunkter inn mot kvalifisering. Dette vil igjen styrke robustheten til teknologien og gi en trygghet når dette skal implementeres på norsk sokkel. I løpet av 2021 har Interwell Calgary Ltd blitt etablert for å komme tettere på industrien, per dags dato det i Canada gjennomført 5 brønnoperasjoner med 100% suksess (verifisert av regulator og operatør), noe som gir en enorm kompetanseøkning inn mot kvalifiseringsløpet.

For å tilfredsstille det globale behovet for energi de siste 100 årene har mennesker boret flere hundre tusen olje og gass brønner dypt under landoverflaten og havbunnen. Når de fleste brønner nærmer seg slutten av sitt liv er det fortsatt igjen store kilder av olje og gass. Industrien har blitt flink på boring av brønner, men den har brukt lite ressurser på løsninger for å tette de etterpå. Det er estimert at I året 2019 kan opptil 40 % av forlatte brønnene i Nordsjøen stå i fare for å lekke ut til havet og atmosfæren. Denne problemstillingen er lignende i oljefelt over hele verden. For å løse dette problemet har vi i Interwell P&A utviklet en slags kunstig magma som gjenoppretter den geologiske forseglingen som tidligere klarte å fange olje og gasse ressursene i bakken over millioner av år. Vår løsning krever vesentlig mindre ressurser og kortere tid for implementasjon enn dagens løsninger, og kan derfor bidra til hyppigere og mer sikker nedstengning av brønner verden rundt. En utfordring er imidlertid at omgivelsene i brønnene der gjenopprettelse av geologiske forseglingsmekanismer må iverksettes er ekstreme. Der er det høyt trykk og høy temperatur samtidig som fjellet rundt presser mot borehullet med stor kraft. Det gjør det vanskelig å simulere realistiske brønnforhold og kvalifisere effekten av teknologien på overflaten, og det oppstår dermed gap i forståelsen mellom det vi kan teste og det som skjer i en brønn. Dette prosjektet fokuserer på å lukke disse gapene, slik at vi kan øke effektiviteten og suksessraten på teknologien. Dette innebærer forbedring av testutstyr og modeller for å bedre kunne predikere, teoretisk og praktisk, realistiske brønnforhold i både modeller og fysiske tester, samt kunne måle i hvilken grad vi har gjenopprettet forseglingsegenskapene til bergartene. Prosjektet skal også bidra til utvikling av standarder, prosesser og krav for denne og andre lignende teknologier som kan tenkes at vil komme i fremtiden.

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum