Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Resirkulert tilslag fra betongslam med CO2-bindende egenskaper

Alternativ tittel: Recycled aggregates from concrete sludge with CO2 binding properties

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektnummer:

309959

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

RECONC har kartlagt utlekkingsegenskapene til resirkulert tilslag fra betongslam produsert med Mapei tørrvaskteknologi (RST). De viser i stor grad likhet med vanlig knust betong. Dette gjør at undersøkelser utført for knust betong mht. miljøegnethet, kan også benyttes for RST. Fullskala forsøk på produksjon av RST er utført på Ølen Betong der egenskapene til det resirkulerte tilslaget er kartlagt gjennom tørrvaskprosessen. Resultatene viser hvordan mengden opptatt slam som funksjon av tørrvasksyklusene. Resultater fra RECONC er presentert på bl. annet. Norsk Betongdag i Trondheim og BIBM Congress 2021 i København.

-

Hovedmålet er å produsere tilslag fra betongslam (RST) som oppfyller de samme tekniske kravene som naturlig tilslag og samtidig har et dokumentert lavere CO2-fotavtrykk. I dag kjøres det meste av betongslammet på deponi. Analyser av både slampartikler og vaskevann har vist at det inneholder tungmetaller. Innovasjonen inneholder en ny behandlingsmetode for betongslam som går ut på å binde slammet ved en såkalt tørrvask ved agglomerering. Bundet slam knuses og siktes opp til en ny type resirkulert tilslag av betongslam (RST) som har CO2-bindende egenskaper. Samtidig vil RST ha en hydratfasesammensetning som gir fasthet og mindre utlekking av tungmetaller sammenlignet med betongslam. En nyutviklet målemetode skal direkte måle mengden CO2 absorbert til RST i et CO2-kammer som alternativ til dagens upresise indirekte målemetode ved bruk av fargeindikator. Innovasjonen kombinerer nyeste kunnskap i karbonatiseringskjemi (CO2-binding) for betong, mekanistisk tilnærming av utlekking av tungmetaller fra betong (spesielt oksianioner som Cr6+) og bestemmelse av bundet CO2 ved å måle forbruket i CO2-kamre. For å nå hovedmålsetningen vil det benyttes en forskningsbasert tilnærmelse til å utvikle RST som har et netto positivt opptak av CO2 og utlekking av tungmetaller redusert til akseptabelt nivå. Innovasjonen er en forutsetning for at RST skal oppfylle de samme kravene som naturlig tilslag for å oppnå markedsaksept, og den representerer noe helt nytt i Norge. Det er forventet at mer enn 90% av betongslammet som genereres i produksjonen av fabrikkbetong kan resirkuleres ved denne FoU-tilnærmingen. Innovasjonen skal også utvikle pilot EPD for RST etter den nye standarden NS-EN 16757:2017.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena